แม่เอ๋ เมียน้าค่อม ลั่น ต้องทำมาหากิน เตรียมเปิดร้านใหม่พร้อมชื่อร้านพีกสุด

ถือว่าช่ ว ง นี้ส ถา นก า ร .ณ์โ.. ค. .วิ.  ดรุ นแ ร งขึ้ นเ รื่ อ ยๆ ทำคนเ จ็ บป่ ว ยล้.มต า ยกันมา กมาย และวง ก ารต ล กก็ได้ สู ญ เ สี ยบุ ค ค ลอั นเป็นที่ รักด้วยโ ร คนี้เช่นกัน

นั้นคือ น้าค่อม ชวนชื่น สร้างค วา มเ สี ย ใ จให้กับพี่น้อง เพื่อนบั น เ ทิ ง และแฟ นค ลั บ จนถึงค ร อ บค รั ว ของน้าค่อมเป็นอย่างมาก

ซึ่งเ ว ล าผ่านไป3เ ดื อ นกว่าทางคุณแม่เอ๋ ประภาศรี กับลูกสาว ไอซ์ ก็ยังมีอ า ก า รโศ กเ ศ ร้ า คิด ถึงน้าค่อมอยู่ตลอด


ล่าสุด แจ๊ส ชวนชื่น กับ แจง ภ ร ร ยาส า ว ได้เดินทางไปเยี่ ย มแม่เอ๋ที่บ้าน พ ร้อ มกับนำข น มจี นจากบ้านหม่ำ จ๊กมก ไปฝากด้วย

และระห ว่ า งนั้น แม่เอ๋ได้บอกว่า จะเปิดร้ า นขา ยก๋วยเตี๋ยว ชื่อร้านก๋ ว ย เ ตี๋ ย วไ อ้ สั ส เพราะผั วไม่อยู่แ ล้ วก็ต้ อ งทำเอง

ในส่วนของลูกๆก็ทำเสื้อ น้ำห อ มสำ ห รั บ แข ว นในรถ โดยแม่เอ๋ได้โ พ ส ต์ภาพ แจ๊ส-แจง ยืนห น้ ารูปน้าค่ อมอยู่ ระบุว่า ขอบคุณที่ยั งรัก คิ ดถึ ง และเข้าใจกัน

ทั้งนี้ด้านแจ๊ส จึงขอฝากให้ทั้งเพื่ อ นๆและแ ฟ นๆ ช่ ว ยกันอุ ดห นุ นร้านข อ งแม่เอ๋และน้องไ อ ซ์ด้วย

โพสต์แม่เอ๋

แม่เอ๋-พ่อค่อม

รูปแม่เอ๋

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *