ครม เคาะ แจกเงิ นผู้ประกันตนเพิ่ม

ครม เคาะ แจกเงิ นผู้ประกันตนเพิ่ม

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ครม. ได้มีการประชุมกัน แล้วมีมติอ นุมัติจ่า ยเงิ นเยียวยา

ผู้ประกอบก ารและลูกจ้างที่ได้รับผ ลกระทบจากคำสั่ง พ.ร.ก. ฉุก เ ฉิน ที่มีการขยายจังหวัดค วมคุมสูงสุดเป็น

29 จังหวัด เพิ่มจากเ ดิมอีกถึง 16 จังหวัด เป็นระยะเวลา 1 เดือน นอกจากนี้ ยังเยีย วยา

ผู้ประกันตนใน 13 จังหวัดเดิมเพิ่มอีก 1 เดือน รวมเป็น 2 เดือน โดยนำง บมาจาก

พ.ร.ก. กู้เงิ นเพิ่มเติมทั้งสิ้น 5 แส นล้านบาท รวมทั้งสิ้น 6O,OOO ล้านบาท ในการเยียวยาครั้งนี้

โดยมีคำสั่งขยายพื้ นที่จังหวัดสีแด งเข้ม ของเดิมมี 13 จังหวัด คือ กรุงเ ทพฯ นครป ฐม นนท บุรี ปทุ มธา นี

สมุ ทรปรา การ สมุ ทรสา คร ฉะ เชิงเท รา ช ลบุรี พระน ครศ รีอยุ ธยา น ราธิ วาส ปั ตต านี ยะ ลา สง ขลา

และมี 16 จังหวัดที่เพิ่มขึ้นมาใหม่คือ กา ญจ นบุรี ตา ก นคร นาย ก นค รราช สีมา ปร ะจว บคีรีขั นธ์ ปรา จีน บุรี

เพ ชร บุรี เพ ชรบูร ณ์ ร ะย อง รา ชบุ รี ลพ บุรี สิงห์ บุรี สมุท รสง คร าม ส ระบุรี สุพร รณบุ รี อ่า งทอง

รวมแล้วมีพื้น ที่สีแดงเข้ม ทั้งหมด 29 จังหวัด อีกทั้งยังเห็นชอบมาต รการให้ควา มช่วย เหลื อ

แก่ก ลุ่มอา ชีพผู้ ขับ รถ ยนต์รับ จ้าง (รถแ ท็กซี่) และรถจั กรย านยนต์สา ธาร ณะ ที่อายุเกิน 65 ปี

ในพื้นที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม ที่ไม่สาม ารถสมั ครเป็นผู้ประกั นตน ม.40 ได้ โดยมอบหม ายให้กร ะทร วงค มนาคมสำรว จฐา นข้อมู ล เพื่อช่วยเหลือประชาชนต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *