เปิดจดหมายกลุ่มเพื่อนจุฬา ส่งถึงลูกสาวนายกตู่ ขอให้ลาออก

ล่าสุด  กลุ่มเพื่อนนิ เ ท ศ จุ ฬ ารุ่นที่40  ได้รวมตัวเขียนจ ด ห มา ย ส่ งถึงเพื่อนร่ ว ม รุ่ นนั้นคือ พลอย-เพลิน

ซึ่งเป็นลูกส า วของน า ย กรั.ฐ ม น. ต.รี หรือ น า ย กตู่ โดยจ ดห ม า  ยจะพู ด ถึ งพ่อของเ พื่ อ น มีเนื้อหาเกี่ ย วกับการทำ ง า น บ ริห า รงาน รวมไปถึงการค ว บ คุ มโร คติ ดเ ชื้ อโ .ค. วิ. ด.19

เนื่องด้วยปัจจุบัน ชาวบ้านนั้นป ระ ส บปั ญ หาต่างด้ า นการใช้ ชี วิ ต ทั้งต ก ง า น จนต้องเ ลิ กกิจ ก า ร และก ระท บไปยังห ม อ พ ย า บ า ล

ที่ต้องมารั บ มื อกับผู้ ป่ ว ยติ ดเ ชื้. .อที่จำ น ว นเ ย อ ะจนล้ นโ ร งพ ย าบ า ลและยอดผู้เ สี ยชี วิ ตเ พิ่ มขึ้นทุกวัน

ทั้งนี้ ในจด ห ม า ยระบุ ถึงท่ า นนาย กรั .ฐมน. ตรี ให้แส ด งความรั บผิ ด ช อ บด้วยการล าอ อ ก เพื่อให้คนที่มีคว า ม รู้ความส า ม า ร ถเข้ามาบ ริ ห า รตามห ลั กป ระช าธิ ปไ ต ย

ทิ้งท้ายว่า อยากให้พลอย-เพลิน หันมาฟังเ สี ย งเพื่ อ นๆบ้าง และลองไปขอให้พ่อล าอ อ ก เราทุกคนเชื่อว่าเ สี ยงของเพื่ อ นเราจะต้องสำ คั ญ ต่ อ พ่อ

และยังบอกต่อว่า ก่อนที่เราจะนำจ ดห ม ายมาเปิดนี้ พวกเราพ ย า ย า มที่จะติ ด ต่ อกับเพื่อนเราแล้ว แต่ไม่ส า ม า ร ถติ ด ต่ อได้เลย เราจึงต้องเ ปิ ดจดห ม า ย เพื่อให้ส่งถึงเพื่อนเรา

เนื้อหาในจดหมาย

รูปของพลอย-เพลิน

รูป ท่ า นนาย กตู่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *