หลี่แช พิธีกรช่อง 8 ฟาดปมเฟกนิวส์

ก่อนหน้านี้ ทางรั. ฐ.บ า .ลได้พูดเกี่ยวกับเรื่องเ อ าผิ ดกับคนที่สร้ า งข่าวป ล อ มหรือเ ฟ ค นิว ส์นั้นเอง

ซึ่งบอกว่าการที่มีคนถ่ า ยภ า พป ร ะช า ช นนอ นอยู่ข้างถ น น เป็นการจัดฉ า กขึ้น ทำให้เกิดเสี ยงวิ จ า ร ณ์กันมากมาย

ล่าสุด มีการแ ช ร์คลิ.ปของร า ยการ คุ ยข่ า วเช้าช่อง8 เป็นช่วงหนึ่งที่ หลี่แช วิยดา ทำห น้ า ที่อ่ า นข่ า วเรื่องที่รั .ฐ.บ า ลเ ต รี ย มจั ด ก า รเฟ คนิวส์ ประมาณว่า

รั. ฐ.บ า .ลก็คิดแต่ว่าช า วบ้ า นจะไปดิ สเ ค รดิต ทำไมมีอยู่ฝ่ า ยเดียวหรอ เรามีสิ ท ธิ์เท่ากัน

ประเด็นจริงๆมันอยู่แค่คำว่าจั ดฉา ก ที่มาจากคนของรั .ฐบ.า ล แต่ทั้งตำรวจและ DES ออกมาแส ดง จะจั บป รั บคนที่ทำเ ฟ ค นิวส์

ถ้าเ สี ย งผู้ห ญิ งคนนั้นมันดังมาก แล้วทำ ไมเสี ย งช า ว บ้ า นถึงไม่ดั ง คนต า ย คน รอที่บ้ า น ตะโ ก นร้องขอความช่วย เ ห ลื อ ทำไมไม่ได้ ยิ นกัน คนที่ได้ ยิ นก็มีแต่ป ระช า ช นอาสา

ทั้งนี้ หลี่แช วิยดา ได้โพสต์ผ่านเฟซบุคของตนเองยาวเยียด พร้อมทั้งบอกว่า พูดความจริง มันคือหน้าที่ของเรา

โพสต์ของหลี่แช

หลี่แช

รูปของ วิยดา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *