เผย ขั้นตอนรับเงินค่าเล่าเรียน คนละ 2,000

เมื่อวาน (27 กค 64 ) ทางคุณต รีนุ ช เที ย นท อ ง   ศึ ก ษ า ธิ การได้ออกมาเผยถึงม ติในที่ป ร ะ ชุ ม ค ร ม.

มีความเห็น ช อ บของโค ร ง  ก ารช่วยเ หลื อค่าใช้ จ่ า ยด้านการศึ ก ษ าช่วงส ถ า น กา ร ณ์โ ร คร ะ บา ด 3 มาตราการ

ซึ่ง มาตรการ1 ช่วยนักเรียนที่ ศึ ก ษ า ในสั ง กั ด ศธ ทั้ง. รั. ฐ.และเอ กชน และนอก ศธ ตั้งแต่ อนุบาล ถึง ม.6 และด้านอา ชี ว ศึ ก ษา ป ว ช ป ว ส จะได้รับ 2,000บาท/คน

จะจ่ายผ่านไปยัง ส ถ า น ศึ ก ษ า เพื่อให้จ่ายตรงแก่นั ก เ รี ย นหรือผู้ ป ก ค ร อ ง ผ่านทางเ งิ นส ดหรือผ่านบั ญ ชี ก็แล้วแต่รายไป

ทาง ศธ จะดำ เ นิ น การให้ไว้ที่สุด เมื่อทุกอย่างเ รี ย บ ร้ อ ยแล้ว ส่วนเ งิ นจำ น ว น นี้ จะช่วยค่าใช้ จ่ า ยในภ า คเ รี ย นที่1

มาตราการ 2 ขอความร่ ว ม มื อกับกลุ่ม ศึ ก ษ าเ อ ก ช น และกลุ่มนา นา ช า ติ ให้ลดค่าใช้ จ่ า ยที่จะเรี ย กเก็บ เพื่อไม่ให้เ พิ่ มมากเกินไป

มาตราการ 3 ให้ส ถา น ศึ ก ษ าเฉ ลี่ ยการจ่ายเ งิ น ที่ทำตาม นโ ย บา ยเ รี ย น ฟรี เช่น ค่าเรียน หนังสือ อุปกรณ์ เครื่องแต่งกาย และกิจกรรมการเรียน

ในส่วนนี้ จะกำหนดกลุ่มเป้า ห ม า ยเพื่อช่วยเ ห ลื อและส นั บส นุ นเพื่อให้มีความพร้อมในการเรียน ที่ยื ดแบบไม่ทิ้ งใครไว้ข้างหลัง

โดยจะดูแลควบคุมทุกกลุ่มผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็น เด็กด้ อ ยโอ กา ส ยา ก จ น รวมไปถึงเด็กพิ ก า รอีกด้วย

และทิ้งท้ายว่า จะช่วยเ ห ลื อเด็กทั้งหมด ไม่ว่าจะในสัง กั ดหรือเ อ กช นที่ รั .ฐ.ไม่ได้ให้เ งิ นอุ ด ห นุ น

นักเรียน

เด็กๆ

รูป ตรีนุช เทียนทอง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *