เปิดแชทปริศนาเรื่องคนบนเรือ

ยังคงเป็น ค ดี ที่ หลายคนยังเฝ้า ค อ ย ดู อย่างต่อเนื่อง สำหรับ ค ดี การ เ สี ย ชี วิ ต

ของ นั ก แ ส ด ง สาว แตงโม นิดา ที่ยังมี ป ร ะ เ ด็ น ใหม่ออกมาให้ ติ ด ต า ม อยู่เรื่อยๆ

ล่าสุด ได้มี แ ช ท ป ริ ศ น า ถูก แ ช ร์ ว่ อ น ใน โ ล ก โ ซ เ ชี ย ล ซึ่งเป็น บ ท ส น ท น า

ของ บุ ค ค ล หนึ่งที่ อ้ า ง เป็นแม่ของแตงโม คุยกับคนๆหนึ่ง และได้มีการ พู ด ถึ ง ลูกชายคนโต

หนุ่มปอ เป็น1ใน5 คน บ น เ รื อ ที่ ร้ อ ง ไ ห้ หนักมาก ข ณ ะ เ ดี ย ว กั น นั้น ทางด้าน เต้ มงคลกิตติ์

ก็ได้เข้ามา แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ใต้โพสต์ดังกล่าว ว่า บุ ญ ถ า ว ร แต่อย่างไรก็ตาม ยังไม่มี

การ ยื น ยื น ที่ แ น่ ชั ด ว่า แ ช ท ดังกล่าวนี้ จะ จ ริ ง หรือ เ ท็ จ แค่ไหน ทำได้ แค่ รอให้

ผู้ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ออกมา ชี้ แ จ ง อีกครั้ง และต้องรอ ติ ด ต า ม ค ว า ม จ ริ ง ต่อไป

แชทปริศนา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *