อัจฉริยะ เผยปมร่วมมือบังแจ๊ค ถามแม่แตงโม

ก่อนหน้านี้ ด้าน อั จ ฉ ริ ย ะ เ รื อ ง รั ต นพ ง ศ์ ได้ถูก ท น า ย ตั้มกล่าวหา ว่า ร่ ว ม มื อ กับ บั ง แจ๊ค และคุณแม่ของแตงโม นิดา

ล่าสุดนายอัจฉริยะ ได้ออกมา อั ด ค ลิ ป ลงผ่าน ยู ทู ป ช่อง โคนัน เ มื อ ง ไ ท ย อยาก ชี้ แ จ ง ถึง ภ า พ และ เ ฟ ซ บุ๊ ค แตงโมที่มีการ เ ค ลื่ อ น ไ ห ว

ที่ ท น า ย ตั้มได้ก ล่ า ว ห า ว่า ตนนำ เ อ ก ส า รไป ร่ ว ม มื อ กับบังแจ๊ค และแม่ แ ต ง โ ม ตนต้องบอกเลยว่า ตั้งแต่ เ กิ ดเ รื่องแตงโม เ สี ย ชี วิ ต

ตนนั้นยังไม่ได้ เ จ อและ พู ด คุ ย กับแม่แตงโมเลย ให้ไป ถ า ม แ ม่ ได้เลย โดย มื อ ถื อ ของแตงโม ถู ก ส่ ง ให้ ตำ ร ว จ นำไป ต ร ว จ พิ สู จ น์

พอ เ ส ร็ จ แล้วด้าน ตำ ร ว จ ก็นำ ส่ ง คื น ให้กับ แ ม่ แ ต ง โ ม ซึ่งภาพที่ ห ลุ ด ออกมา ก็มาจาก มื อ ถื อ แตงโม จึงอยากให้ไปถามแม่ว่าเคย ม อ บ หรือ คุ ย อ ะ ไ ร กับตนหรือไม่

พร้อมกับเผยถึง ท น า ย ตั้มว่า อย่ามา มั่ ว ตนไม่เค ย ยุ่ ง กับบังแจ๊ค เพราะไม่มี ร า ค า และของกับ ห ลั ก ฐ า น ที่ตนได้มานั้น มาจาก บุ ค ค ล ที่อยู่บน เ รื อ

แต่ไม่ ข อ บ อ ก คือ ใ ค ร ตนได้รับ เ อ ก ส า ร เป็น ข้ อ มู ล และมีดี ยิ่ ง ก ว่ า คนเปิดอยู่ ต อ น นี้ เป็น วี ดี โ อ ทำ ร้ า ย กันบน เ รื อ อย่าเอา ดี ใ ส่ ตั ว เอา ชั่ ว ให้ ค น อื่ น

ตนไม่เคย ยุ่ ง กับ ท น า ย ตั้มและบังแจ๊ค และวันนี้ช่วง บ่ า ย จะมี ป ร ะ ชุ ม ที ม ง า น และในวันที่ 23/05/65 10.00 น. จะไปยื่น ก ม ธ.สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น ที่ วุ ฒิ ส ภ า

เพื่อให้มี คำ สั่ ง ไปยังรมว. ยุ ติ ธ ร ร ม เพื่อนำ เ รื อ ไป ต ร ว จ ส อ บ หาคราบ เ ลื อ ด อีกครั้ง และตนนำ วี ดี โ อ ยื่นต่อดีเอสไอ ให้เป็น ค ดี พิ เ ศ ษ

หรือ หาก อั ย ก า ร จะให้ตนเป็น พ ย า น ร่วมก็ยินดี พ ล เ มื อ ง ดีจะ ป ล่ อ ย ของออกมาก็แล้วแต่ และได้ เ ผ ย ต่อถึงเรื่อง ห ว ย 30 ล้ า น อีก ว่า

ถ้าตนไม่ ป ล่ อ ย ค ลิ ป เ สี ย ง ออกมา ท น า ย ตั้มจะมี ชื่ อ เ สี ย ง แ บ บ นี้ หรอ ไม่ใช่ดังเพราะใช้ ฝี มื อ สู้ ค ดี

อัจฉริยะ

บังแจ๊ค

ษิทรา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *