อดีตผอ เผย แมงมุม ใช้หนี้

จากกรณีที่ อ ดี ต ผอ. วินัย ได้ออกมาเผยถึงเรื่องแม่ของ ด า ร า หนุ่มไม่ยอม จ่ า ย ห นี้ เป็น เห  ตุ ให้ตนต้องมารับ ภ า ร ะ ห นี้ แทน

และ เ ดื อ ด ร้ อ น อย่างมาก จึงออกมาเผยว่า ถ้าได้เห็น ข่ า ว วอนมา ช่ ว ย เ ห ลื อ กันบ้าง

ล่าสุด วันนี้ 10/5/65 ทางด้านนายวินัย อ ดี ต ผอ.โรงเรียน ผ า ปู น อมก๋อย เชียงใหม่ ได้ออกมาเผยถึง ห ลั ก ฐ า น การโอน เ งิ น ของ

ด า ร า หนุ่ม แมงมุม โดยก่อนหน้านี้ แมงมุม กิติพัฒน์ นั ก แ ส ด ง ชื่อดัง ได้ ติ ด ต่ อ มาหาตน เพื่อขอ ช ด ใ ช้ ห นี้ แทนแม่ ครูวิชุดา

อ ดี ต ครูโรงเรียน บ้ า น ย า ง เ ปี ย ง เป็น เ งิ น จำนวน 6 แ ส น บาท ให้กับตนแล้ว แต่ บั ญ ชี ของตนถูก อ า ยั ด จึง โ อ น เ งิ นไป บั ญ ชี ของ ภ ร ร ย า

โ อ น ครั้งละ 99,980 บาท 6 ครั้ง และ 750 บาท 1 ครั้ง ครบ 6 แสน ต่อมาด้านทาง อ ดี ต ผอ วินัย เผยว่า ตน รู้ สึ ก พ อ ใ จ

ส่วนที่ กู้ มาก่อนหน้านั้น 2 แสน ห ลั ก ฐ า น ต่างๆได้ ห า ย ไป ไม่ ส า ม า ร ถ นำ ยื น ยั น ได้ แต่ที่ ด า ร า หนุ่ม โ อ น มา 6 แสนบาท ก็ พ อ ใ จ แล้ว

หลังจากนี้ ก็จะขอทำ ป ร ะ โ ย ช น์ ช่วย เ ห ลื อ ชาวบ้านเท่าที่ทำได้ นอกจากนี้ ทาง นั ก ข่ า ว ได้เผยว่า ด้านอดีตผอ เป็นคน ช า วบ้ า น ต่างให้

ความ รั ก และความ เ ค า ร พ มี แ ป ล ง ผั ก ที่บ้านก็ให้ชาวบ้านไปเก็บกินกันได้เลย และยังช่วย ติ ด ต่ อ กับทาง วั ด เจดีย์ ห  ล ว ง ว ร วิ ห า ร

เชียงใหม่ เพื่อให้เป็นสถานที่ซึ่ง เ ก ษ ต ร ก ร ชาวบ้านอมก๋อย ให้นำ พื ช ผ ล ทาง เ ก ษ ต ร มาแจก จ่ า ย ช่วย เ ห ลื อ ให้กับชาวบ้านอีกด้วย

แมงมุม

อดีตผอ.

ห ลั ก ฐ า น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *