ทนายกฤษณะ หลักฐานเด็ด

สำหรับเรื่องของ ค ดี การ เ สี ย ชี วิ ต แตงโม นิดา ที่ดูเหมือนจะไม่จบลงง่ายๆ เนื่องจากยังมีข้อ ส ง สั ย ใน ป ร ะ เ ด็ น ห ล า ย อย่าง

ทางด้าน ท น า ย ฤษณะได้เผยกับผู้ สื่ อ ข่ า ว ที่ ติ ด ต่ อ ไปสอบถามเกี่ยวกับเรื่องที่คุณแม่ภนิดา เดินทางไปยื่นขอ ถ อ น ค ดี แตงโม ออกจาก ค ดี พิ เ ศ ษ

พร้อม ท น า ย เดชา ซึ่งเป็น ท น า ย คนใหม่ของคุณแม่แตงโม ทั้งที่ก่อนหน้านี้คุณแม่ภนิดา เป็นคน เ ซ็ น ต์ ม อ บ ห ม า ย ให้ตน

ไป จั ด กา ร ยื่ น เรื่องต่อกรม ส อ บ ส ว น ค ดี พิ เ ศ ษ ตอน นั้ น ด้านคุณแม่ ต้ อ ง ก า ร ความ ยุ ติ ธ ร ร ม ให้กับแตงโม และยัง แ ส ด ง ความ ดี ใ จ

ที่ ห ม อ พรทิพย์ลงมา ช่  ว ย เ ห ลื อ และ ติ ด ต า ม ผล ชั น สู ต ร รอบ 2 แต่อยู่ๆตนก็ถูก ป ล ด ออก ไม่ให้ทำ ค ดี นี้ โดยทางด้านคุณแม่ได้โทรมา แ จ้ งว่า

ได้ แ ต่ ง ตั้ง ท น า ย คนใหม่เข้ามาทำหน้าที่แทนตนแล้ว ไม่แน่ใจว่าเป็น ผ ล จากที่คุณแม่ได้คุยกับ ตำ ร ว จ ท่านหนึ่งหรือเปล่า ว่าการที่ให้ตนนำเอกสารไปยื่นเป็น ค ดี พิ เ ศ ษ ทำให้เรื่อง วุ่ น ว า ย ไม่จบ

ต่อมา ท น า ย กฤษณะได้เผยถึง ห ลั ก ฐ า น สำคัญ ซึ่งเป็น ค ลิ ป เ สี ย ง โบ ทีเค พู ด คุ ย กับ กระติก ในรถที่เล่า เ ห ตุ ก า ร ณ์ ที่เกิดขึ้นบน เ รื อ

จนโบ ทีเค ได้ออกมาเผยว่า คนบนเรือไม่พูด ค ว า ม จ ริ ง กัน โดยคุณแม่ ไ ด้ ยิ น ค ลิ ป เ สี ย งนี้แล้ว และตนก็ พ ย า ย า ม ตาม ห ลั ก ฐ า น นี้กับ ตำ ร ว จ ที่ทำ ค ดี

แต่แล้วสุดท้ายแม่ ก ลั บ ไม่เชื่อใน ห ลั ก ฐ า น นี้ และ ท น า ย ใหม่ของแม่ ก็ไม่ให้ตน พู ด ถึ ง ห ลั ก ฐ า น นี้อีกด้วย หลังจากที่ตนถูก ถ อ น ออกจาก ท น า ย แม่ จึงไม่รู้ว่ามันไปถึงตรงไหนแล้ว

ท น า ย กฤษณะ

โบ ทีเค

กระติก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *