ราคาทองวันนี้ เช้ามา ร่วงยับ

รีบด่วน!! เปิดตัวมาราคาทองคำถึงกับร่วงยับ!!ราคาทองวันนี้ 17 กันยายน 64

ผู้คนหลายคนให้ค่าและความสนใจกับทองคำกันอย่างมากมาย หรืออาจจะเป็นค่านิยมในสังคมเราอีกส่วน


โดยทางผู้ลงทุนมักมองว่าทองคำ อาจจะช่วยเหลื อได้ตอนที่เศษฐกิจโลกผันผวนหรือวิกฤต


ที่ต่างจากผู้ที่ถือเงิ นสดที่มีการผันผวนตามการเปลี่ยนแปลงของเศษฐกิจภา ยในประเทศ


ล่าสุดวันที่ 17 กันยายน 2564 ทางด้านทมาคมค้าทองคำ ได้ออกมารายงาน


ถึงราค าทองคำ (96.5%) ในประเทศไทยเรานั้นได้มีการลดลงมาถึง 250 ต่อบาท


เนื่องจากเงิ นตราแข็งค่าของสกุลเงิ นดอลล่าร์ ที่อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรสหรัฐได้มีสูงขึ้น


โดยทาง สหรัญอเมิรกา ได้มีการเปิ ดเผยยอดค้าปลีกประจำเดือน สิงหาคม ได้การเพิ่งขึ้นสูงถึง 0.7 %


จากการเที ย บ ข้ อ มู ล รา ค  าทองคำประจำวันที่ 17 กันยายน และ 16 กันยายน 2564


และทองคำแ ท่ง ที่ ไ ด้มีก าร รั บ ซื้ อ อ ยู่ ภ   าย ใน ประเ ท ศ และ ก า ร ข า ย อ อ ก อ ยู่ที่ราค า…


สรุป ราค าทอง คำวั นนี้ ปร ะ จำ วั นที่ 17 กันยายน 2564….

ภาพของรายงานสรุปราคาประจำวันนี้

ภาพเพื่อแสดงเเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *