สุดทน หม่ำ โวย ขอพูดหน่อย เพราะลำบากมาก

เป็นที่ทร า บกันถ้ ว นห น้ าว่าตอน นี้สถ า นกา ร ณ์เ ริ่ มแย่ลง จนถึงขั้ นวิ ก ฤ ตแล้ว เพราะยอ ดผู้ ติ .ด เ. .ชื้. อเพิ่ มขึ้นเรื่อยๆ

 

และยังทำให้ธุ ร กิ จทั้งห ล า ยต้องปิ ดตัวลงไปต า มกัน ข นา ดคนในว ง ก า รบั นเ ทิ งก็ยังได้รั บผ ล ก ระท บเ ช่ นกั น

ล่าสุด ได้มีเรื่องราวหนึ่งที่ทำให้นักแ ส ด งต ล ก ชื่อดัง อย่าง หม่ำ จกม๊ก ถึงกับโ มโ หเ ดื อ ด ต้องออกมาโว ย ว า ย พร้อมทั้งบอกว่า

สุ ด ท นแล้ว มันอั ดอั้ นมานานมาก จึงอัดวิ ดีโ อร ะบ า ย ผ่านทางอินสตราแกรมส่วนตัว ที่บอกว่า

พร้อมทั้งแ ส ดงอา รม ณ์โก ร ธสุดๆ พอถึงช่วงท้ายค ลิ ปนั้น เรียกได้ว่า เป็นจุ ดที่ พี ก สุดๆ ที่ทำเอาห ล า ยคนทั้งอ มยิ้ มและหั วเ ร าะ

 

นั่นเป็นเพราะ หม่ำแ อ บม าบ่ นเ มี ยลั บห ลั ง ที่ช อ บใ ช้ตนทำ ง า นบ้าน โดยระบุว่า

เมื่อกำ ลั งบ่ นๆอยู่ แล้วภ ร ร ย าเดินเข้ามา ถึงกับป รั บเป ลี่ ย นสีหน้าแ ท บไม่ทัน จากนั้นก็นั่งลงก้ มห น้ าล้ า งจ า นต่อไป

 

มีแ อ บเ ช็ ดน้ำ ต าเล็กน้อย แล้วก็ต ะโ ก นเ รี ย กห าค นม าช่วย พร้ อ มถึงฝากบอกค นที่อย า กแ ต่ ง ง า นอีกว่า

งานนี้ทำเอาทั้งบร รด าแ ฟ นๆ และเพื่อนบั นเ ทิ งต่างเข้ามาแ ส ด งความคิดเห็นกันล้ นล า ม

รูปของ หม่ำ

 

หม่ำ จกม๊ก

หม่ำ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *