ชูวิทย์ สอนนายก

ซัดอีกรอบ กับ ชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ อดีตนักการเมือง สส พรรครักประเทศไทย ที่ได้ออกมาโพสต์ ข้อความผ่.านทางเพซบุ้ค.ส่วนตัว เกี่ยวกับวั.คซีน เรื่องที่.ว่ารัฐา.ลนั้น ได้ออก.ไปไก.ลมาก ขอพูดค.วามจ.ริงที่เป็นปร.ะโยชน์ เพราะอ.ยากใ.ห้รัฐบา.ลได้เข้าใจความรู้สึกของช.าวบ้าน ป.ะชาชนเรา แท.ยที่จะอยู่แ.ต่บน ‘หอคอยง.าน.ช้าง’

ภาพของ พลเอก ประยุทธ์ จัทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไทย

โดยชูวิทย์ ได้เผยว่า ธุรกิจเพศพสณิชย์ ในไ.ทยรายได้อาจจะมากก.ว่า ยาเส.พ.ติ…ดเสี.ยอีก โดยเรืองวัคศี.นนี้ มองสองด้าน คือ สุขภาพ และ เศรษกิจ โดยที่เราจะต้องคำนึงถึ.งประโยชร์ทั้งสอ.งด้าน ประเ.ทศไทยคงไม่อยา.กให้แ.ค่ควบคุมโควิดได้ดี แต่ไม่มีใครมาเที่ยว เพราะประเทศที่ค.นอยากมาเที่ยว คือประเ.ทศที่มีคนฉีดวัค.ซีนมากพอ จนมีภูมิคุ้ม.กันหมู่ นักท่อง.เที่ยว และนักลุงทุ.นทั่วโลก เขาเลือกเอา.ประเทศ.ที่มีการฉีดวัคซีนมา.กสุด ประโยคสั้นๆ ข.องต่างชาติ คือ………

ภาพของ ชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ อดีตนักการเมือง

“ไม่เสี่ยงกับประเ.ทศที่แม้มี.การควบคุมดี แต่ฉีดวัคซีนให้ประชาก.รน้อย อย่างประเทศไทย” เพราะไม่ว่.าจะควบคุมโควิ.ดอย่างไร ก็พังเอาจากคน.ใกล้ตั.วทั้งสิ้น และท่าน.นาย.กฯ ก็ไม่มี.ปัญ.ญาจะแก้ไ.ขอะไรได้ คลัส.เตอร์.ล่าสุดที่ทอง.หล่อ รุ.นแรงส.าหัส เพราะโควิดสาย.พันธุ์อั.งก.ฤษที่ติ.ดเ.ร็ว แพร่เร็ว ทำเอาคนเดือดร้อนทั่วประเทศ และในเมื่อทุกชาติเขาเชื่อเรื่อง “วัคซีน” ไม่ได้.เชื่อเรื่อง “ดวง” ของผู้นำ ดังนั้น.ยิ่งฉีดเร็วแค่ไหน ก็จะเปิด.ปร.ะเทศได้เร็วเท่านั้น ใครใคร่ค้า…ค้า ใครใคร่ขาย…ขาย

ภาพของ พลเอก ประยุทธ์ จัทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไทย

รัฐบาลยอมรับเถอะครับว่า ปร.เมินผิด.มหันต์ ไม่ต้องไปเรียน.เศรษฐศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ก็รู้แล้วว่า หากซื้อวัคซีนแต่แรก แม้ว่าจะ.แพง.เท่าไหร่ แต่คุ้มกับการ.ลงทุน ไม่ใช่มัวห่.วงว่าวัค.ซีนออกมา.ใหม่ๆ ไม่ชัวร์บ้าง แพง.บ้าง เอกช.นจะเอาเข้.าก็.ไม่ได้บ้าง รออีกหน่อยได้ของถูกกว่าบ้าง หรือกลั.วแม้กระทั่งใช้วัค.ซีนไม่ทัน.หมดอ.ายุไปโน่น

ภาพของ ชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ อดีตนักการเมือง

โดยชูวิทย์ ก็ได้.แนะต่อว่า.ทางของ.ออกง่ายๆ คือ ให้จัดการนำเข้าวัคซีนให้ได้มากที่สุด ไม่มัวแต่เรื่.องม.าก ขั้นตอนเยอะ ประเทศอื่นเขาเอาหมดทุกยี่ห้อ ตุนไว้จนเกินจำ.นวนปร.ะชากรที่ประเทศตั.วเองมีเสียด้วยซ้ำ ดูประ..เทศสิงคโปร์เป็นตัวอย่าง รัฐบาลรีบเร่งฉีดให้ปร.ะชากรแทบ.หมดประเทศ และยั.งกักตุ.นไว้อีกมาก เพราะห่วง.เรื่องเ.ศรษฐกิจ ทำ.มาหา.กินใน.อนาคต หากสุขภาพดี แต่ไม่มีกิน จะไหวหรือ? มัวแต่เอาเงินไปตะบี้ต.ะบันแจกชาว.บ้าน พอหมดก็มาแจกใหม่ สู้เอ.าเ.งินไปซื้อวัค.ซีน.ฉีดแจกให้กับประชากรเร็วๆ จะดีกว่าไหม? หรือรั.ฐบ.าลห่วงแ.ต่เรื่..องการเมือง

ภาพของ ชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ อดีตนักการเมือง

เอาหมาบ้าร็.อตไวเ.ลอร์ห.น้าร้อน.ไว้ใ.กล้ตัว เป็นองครักษ์พิทักษ์นาย ใครออก.คว.ามเ.ห็นไม่ตรง.กับนายกฯ เป็นต้องออกมาขย้ำ พวกนี้ล้วน “กินบนเรือน แต่ขึ้นไปขี้บนหลังคา” ท่านนายกฯ อย่าได้ไว้ใจ ตอน.นี้แม้.แต่ภ.าคเอกช.นที่.เกร.งใจรัฐบาลสุดๆ ยังออกอ.าก.าร รวมตัวกัน 40 บริษัทใหญ่ ขออ.อกค่าใ.ช้จ่าย.ซื้อวัคซีนเองก็ได้ ในเมื่อวัคซีนมาช้า มาน้อย เพราะ.การ.ตัดสินใจข.องรัฐบ.าลช้า ทั้งๆ ที่รู้ว่าจุดจบของโควิด คือ วัคซีน

ภาพของ ชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ อดีตนักการเมือง

ผมค้าขายม.าทั้งชีวิ.ต จึงดูออ..กว่า.รัฐบ.าลก.ลับตัว.ช้า.ไป พอคนติดน้อย ก็ปล่อย พอคนติดมากก็คุม อย่า.ง.นี้เ.รียกว่า “เศรษฐกิจลักกะปิดลักกะเปิด” ชาวบ้านเข.าเดือด.ร้อนกัน.ไปทุ.กหย่อมห.ญ้า ขณะนี้ ประเทศ.ไทยฉีดวัคซี.นน้อย.กว่าป.ระเท.ศเพื่อนบ้านอย่าง มาเลเซีย. อินโด.นีเซีย พม่.า กัมพูชา เสียอีก ถึงวันนี้ ท่า.นยอ.มรับเ.ถอะว่า เรื่อ.งวั..คซีน “ประเมินผิด” อย่างแรง หลง.ออกท.ะเลไ.ปไกล กลับ.มา.ขึ้นฝั่.งเ.ถอะครับ

ภาพของ พลเอก ประยุทธ์ จัทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไทย

Cr.AmarinTV

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *