เอ้ นักเพาะกาย ออกมารีวิว รพ.สนาม เชียงใหม่ ให้ฟัง!!!

ในชาวงสถานก.ารณ์โ ค วิ ด แบ.บนี้ มีคนมาก.มายที่ตกอ.ยู่ในสถานะ เสี่ยงที่.จะติด.โรค และห.ลายคน.นั้น ก็กลาย.เป็นผู้ป่วย โ ค วิ ด -1 9

ภาพของเอ้ ชัยพิพัฒน์ ลิ่วตระกูล นักเพาะกายเด็กเชียงใหม่
ภาพของเอ้ ชัยพิพัฒน์ ลิ่วตระกูล นักเพาะกายเด็กเชียงใหม่

ซึ่งตอนนี้เหตุการณ์.ที่เชียงใหม่นั้.น ก็ถือ.เป็นจั.งหวัดนึง ที่.ค่อน.ข้างมีผู้.ป่วยเยอะในระดั.บหนึ่ง ทำให้ท.าง ผู้รั.บผิดชอบ ได้อ.อกมา สร้าง รพ.ส.นาม เพื่อใ.ห้ผู้ป่วย ได้มารัก.ษาตัวเอ.งชั่วคราว.ที่นี้ เพรา.ะมีจำน.วนผู้ป่.วยมาก

ภาพบรรยากาศ ของ โรงพยาบาลสนาม ในจังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งล่าสุด นายชัย.พิพัฒน์ ลิ่วตระกู.ล หรือ เอ้ นักเพาะ.กายที.มชาติ.ไทย ก็เป็.นหนึ่งใ.นผู้ป่วย โ ค วิ ด ที่รักษาตัวอยู่ในจังหวัดเชียงให.ม่ เมื่อเอ้ กัก.ตัวครบ 14 วัน และไปตรวจ ก็ทราบ.ผลว่า.ตนเอ.งมีเชื้อ ทำใ.ห้ต้องเข้.ารับการ.รักษา

ภาพบรรยากาศ ของ โรงพยาบาลสนาม ในจังหวัดเชียงใหม่

โดย.ได้ส่งตั.วเอ้นั้นไปที่ร.พ. สนาม ของจังหวัด.เชียง.ใหม่ ซึ่งเอ้เผย.ว่า อาการข.องตนไม่มีอะไรม.าก ไม่ได้เป็.นอะไรห.นัก แค่มีไอบ้.าง เจ็บค.อ และไข้ขี้น.บ้าง.

ภาพบรรยากาศ ของ โรงพยาบาลสนาม ในจังหวัดเชียงใหม่

เอ้ เล่าว่า เมื่อตน.เองม.าถึงรพ.ครั้งแรก ก็งง ทำอะไ.รไ.ม่ถูก ไม่รู้ต้องทำ.อย่างไร ไปท.างไหน ทา.งรพ. มีเตีย.ง เรียง.ติดกันเยอะมาก เป็น.ร้อยๆเตี.ยง ไม่มีฉ.ากกั้.น และไม่มีที่.วางข.องให้ ซึ่งเ.อ้ยอมรับว่.าช่ว.งแรก ก็ทำตัว.ไม่ถูก ต้อ.งใช้ชี.วิตอย่างไร

ภาพบรรยากาศ ของ โรงพยาบาลสนาม ในจังหวัดเชียงใหม่

แต่พออยู่ไป.เรื่อยๆ ก็ต้องค่อย.ๆปรับตัว เริ่ม.มีเพื่อนเป็.นผู้ป่วย ที่เข้ามารั.กษาเหมื.อนกัน .เป็นผู้.ป่วยเตี.ยงข้างๆบ้าง แ.ละช.วนกันทำ.กิจกรรม แก้เห.งา ทั้งถ่าย.คลิป ทำความ.สะอาด ช่.วยเจ้าหน้าที่ ปร.ะกอบเ.ตียงเพื่อเตรี.ยมรั.บผู้ป่วยใหม่

ภาพบรรยากาศ ของ โรงพยาบาลสนาม ในจังหวัดเชียงใหม่

ภาพบรรยากาศ ของ โรงพยาบาลสนาม ในจังหวัดเชียงใหม่

ในแต่ละวั.นนั้น เอ้ก็ได้บ.อกว่า จะมีเจ้าหน้.าที่นั้นมาวั.ดไข้ ให้ วันละ 2 รอบ มีอาห.ารมา.วางให้.ทุกมื้อ แต่.ก็ต้องเดิ.นไปหยิบทานเอง การมา.รักษาครั้งนี้ ทำให้นึก.ถึงการมาเ.ข้าค่าย.สมัยเรียน เ.พราะมีบร.รยา.กาศคล้ายๆกัน และกิจ.กรรมประ.มาณ.เดียวกัน ชีวิตไม่ได้ลำ.บากแต่ก็.ไม่ได้สะดวกส.บายสั.กเท่าไหร่

ภาพอาหารที่มีแจกของโรงพยาบาลสนาม

ต้องซักเสื้.อผ้า อยากสั่งของกินจ.ากข้างน.อก ก็สั่ง.ได้แค่ 2 ช่วง คือ 11.00 น. และ 15.00 น. และ 23.00 น. จากนั้น เจ้.าหน้.าที่ก็จะปิ.ดไฟใ.ห้.นอนพักผ่อน ช่วงแรกยัง.ปรับตัวไม่.ค่อยได้ บางคนก็.มีเสียงดังมาก แต่พัก.หลังก็เ.สียงเบาลง. ส่วน.ห้องน้ำ.จากตอนแรกมีเ.พียงแค่ 5 ห้อง ก็เพิ่มเป็น 9 ห้องแล้ว

ภาพบรรยากาศ ของ โรงพยาบาลสนาม ในจังหวัดเชียงใหม่ ภาพบรรยากาศ ของ โรงพยาบาลสนาม ในจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่กังว.ลมาก ๆ ในตอ.นนี้ คือ เรารักษา.มา 7 วันแล้ว อา.การดีขึ้นตาม.ลำดับ แต่ยังมีผู้ป่ว..ยเข้าม.ารักษาเพิ่.มต.ลอด แล.ะผู้ป่วยใหม่ส่วนใ.หญ่มัก.จะมีอากา.รไอ แต่ที่.อยู่ไม่มี.ฉากกั้น ไม่มี.การเว้.นระยะห่างม.ากเท่าที่ควร ต้องใช้ห้.องน้ำร.วม จึง.ทำให้เกิดความกลัวว่.า คนที่รักษาม.านานแล้วจะได้รั.บเชื้อเพิ่มอี.ก จึงอยากให้มี.ฉากกั้.นให้ชัด.เจน แบ่งโซ.นผู้ป่ว.ย ใหม่.กับเก่า และเว้นระยะ.ห่างให้กว้า.งกว่.านี้

ภาพบรรยากาศ ของ โรงพยาบาลสนาม ในจังหวัดเชียงใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *