“ไบรท์-โต๋” ควงคู่รดน้ำดำหัวคุณ ‘สรยุทธ’

เป็นอีกหนึ่งขวัญใจของประชา.ชน.สำหรั.บ คุณสร ยุทธ สุทัศน .ะจินดาและสา.วไบรท์ พิช ญทั.ฬห์ ซึ่.งหลั งจากที่คุณสร ยุ.ทธได้รับก.ารพัก โท ษทำให้ .ช่ ว.งนี้.เรา จึ.งได้.เห็ นโ.มเมนต์ความอ .บอุ่นของ ทั้ง.คู่ซึ่ง .ทั้งคู่นั้น.ก็เป็นห่วงเป็นใย กันตลอดมา อยู่ข้ างๆ.ในทุกสถาน การณ์

ภ าพของ.สาวไบรท์และหนุ่มโต๋

และล่าสุดใน.ช่วงของวัน ปีใหม่ไท.ยสาวไบรท์ก็ ควงห.วานใจอย่ างหนุ่มโต๋ ศั กดิ์สิ ทธิ์ ชวนกันไป. รดน้ำดำ.หัวและขอพรคุ ณ สร.ยุทธ แถมงานนี้ส.าวไ บร์ทก็ได้โพสต์.ภ าพลงบนอิน สตาแกร.มส่วนตั วและระบุข้อค.วามไ ว้ว่า “จ ากนี้ไป.จะมีแต่เรื่ องดีๆเข้.ามาในชีวิตพร. .จากพี่ยุทธ.และ คุณหรี ด ไบร .ท์และคร.อบครั วขอบพระคุณ สำหรับทุ ก.อย่างนะคะ”

ภ.าพของโพสต์จา กส.าวไ บรท์และคอมเม.นต์.จ ากชาวเน็ ต

ซึ่งหลังจากที่ส .าวไบร์ท ได้โพสต์ภาพ .ล.งไป.งานนี้แฟนคลั บก็ได้ เข้ามากดไลค์พร้อ.มกับแส ดงความคิ ดเห็นกั นอย่า.งล้นหลา.มเพร าะแฟนคลั บ.อยากเห็น คุณสร.ยุทธและ สาวไบร์.ทกลั บ.มาจัดร.าย การด้ว.ยกันอีก ครั้งหนึ่ .ง

ภา พของก.ารรด.น้ำดำหัวคุณ สรยุ.ทธโด ยสาวไบ.รท์แ.ละ.ห.นุ่มโต๋

.ภาพของก ารรด.น้ำดำหัวคุณ สรยุทธ.โด.ยสาวไบรท์แ ละ หนุ่มโ ต๋

.ภาพของการ รดน้ำ. ดำหัวผู้ใหญ่โดย .สาวไ.บรท์

ภาพของ การรด.น้ำดำหัวคุณส.รยุท ธโดยสาวไ.บร.ท์และหนุ่มโ.ต๋

ภาพของการ รดน้ำ.ดำหัวคุผู้ใหญ่โดยสาวไบรท์แ ละ.หนุ่มโ ต๋

ภาพ.ของสาวไบร ท์

ภ า.พของคุณสรยุทธ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *