“ฟลุค เกริกพล” ติดโค วิด-19

สำหรับคร.อบครัว.ที่สุดแ.สน จะอบ.อุ่นอ ย่างคุณฟลุ.ค เกริก พล มัสยวาณิช แล ะภรร.ยาสาว นาต.าลี เราทราบกัน ดีว่าสา.วนาตาลีนั้นเพึ่ง จ.ะได้ให้กำเนิ ดลูกชา.ยซึ่งน่ารั กน่าชังสุดๆ

ภาพของ คุณฟ ลุคกำลังอุ้ม ลูกสา ว

และล่าสุดคุณฟ.ลุคได้ออ กมาป.ระ กาศข่ าวร้ายคือ.ตนเอง ติดเชื้อโควิด-19นั่นเอง โดยคุณฟ ลุคได้แจ้งว่าวันที่1. 5 เมษายน 2564 ได้.ไปต ร ว จโค วิดและวันนี้วันที่ 16 เมษายน 25.64 ผลตรว.จหาเ ชื้อ.โควิ ดออกว่าเจ้าตัวติดโค.วิด.

ภาพ โพสต์จากไอจีของ คุณฟ ลุค

.และเจ้าตัวแจ้ งอีกว่.าก่อน.ที่จะทำการคลอดลูกชายออก.มานั้ นก็ทำก.ารต.รวจโควิ ดไปแล้วแ.ต่ไม่พบเชื้อนั่ นเองและได้แจ้ง ไทม์ไลน์ ใ .ห้แก่ ผู้ใกล้.ชิดตนเองไปแล้วอีก ทั้ง.ยั ง.ต้องตรวจและ กักตัวซึ่งภ.รรยาส าวนาตาลีและลูก. สาวนั้นต รว.จโควิ ดเ.รียบร้อยแ.ล้วแต่ผ.ลคื อยั งไม่ติดเชื้อโค.วิด

ภาพ ของคุณฟลุ  คกำลั งอุ้มลู กสาว

ตอน นี้.เจ้าตัวนั้.นเข้.ารับก าร.รักษาตัวอยู่.ที่โรงพ ยาบ.าลเรียบ ร้อ .ยแ.ล้ว”ผมต้.องขอโท ษทุก คนที่ได้รั บผลกระท.บด้วยครับขอให้ทุ .กคนปลอดภัยรักษาสุข ภาพ.กันด้ว ย.นะครับ”

ภาพ คุณน าตา ลี คุณฟ ลุคและลูก สาว

และล่า.สุดวั นนี้ 16 เมษา ยน  2564 .เจ้าตัว.ได้ทำการโพสต์ภาพของ.ภรรยาแล.ะลูกสาวผ่าน อิน สตราแก รม.ส่วนตัวโดย.ได้ระบุข้อค.ว ามเอาไว้ว่า “14.days an.d nig .ht wit.h out both of you. ขอให้ทั้งคู่ ปลอด.ภัยพึ่งเข้าใจคำ.ว่ากิ นไม่ได้ น.อนไม่หลั .บคิดถึง”

ภาพโ พสต์ในไอ จีของคุณฟ ลุค

ภาพของ คุณฟลุคและ คุณนาตาลี กำลังอุ้มลู กสาว

“ใ จจะขาดถึ.ง te chnolo gy จ ะทำให้.เราเ หมือน ไม่ห่.างกัน.เเต่…มันแทบไม่ ช่วยให้รู้สึกหาย เหงาหายคิด.ถึงและเป็นห่ว .งไ ด้เลย @lee_na.ta lie @b abynatasha cm.love you to the mo .o n an d ba.ck”

ภา พของ คุณฟลุ คและลูกส าว

ทางทีมงานข่าวดา ราก็.ขอ.เป็นกำลังใจ.ให้คร .อบครัวคุณฟลุคผ่านช่วง. เวลานี้ไปให้ได้นะคะ สู้ๆค่า

ภา พของคุ ณฟลุคแล ะลูกสา ว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *