“เอ๋ พรทิพย์” ขึ้นเลข 4 แต่ยังสวยเป๊ะ

ค.รอ บครัวสุ.ดอบอุ่นใครๆก็ต่างพากันอิจ.ฉาสำหรับนักแ.สด.งสา.วค.นสวย.อย่า.ง.สาวเอ๋ พรทิพย์ สกิ ดใ.จ ภรรย.าของหนุ่.มป๋อ ณัฐวุฒิ สกิดใจซึ่งเธอนั้นดูแลตัว .เองดีมาก ๆทำให้ใครๆก็เห็น ว่าเธอนั้นหน้าดูเ ด็.กล งแล.ะ หุ่นดีมากๆแม้ว่าอายุขอ.ง.เธอขึ้นเ.ลข 4 แล้ว ก็.ตาม

ภาพของหนุ่มป๋อแล ะ.ส าว เอ๋

ทำให้สา มี อย่าง.หนุ่มป๊.อ. แอ บแซ วภรรยาบ่อยๆผ่านอิน สตาแกรมซึ่งเจ้าตัวก็มีกา รเผยเค ล็บลั บที่.ทำให้เธอดูเด็ กลงและหุ่น.ดีเธ อบ อกว่าเ.พราะเธอนั้.นออกกำ.ลั งกาย ควบคุมอาหาร นั่.นเอง

ภาพข.องสาวเอ๋ พรทิพย์

เคล็บลั บ. ความ สวย? พยายามดูแลตั .วเอง เพร าะว่าเราก็อายุไม่.ได้น้อ ยแล้วขึ้น เลข 4 แล้วถ้าเรา ไม่ดูแล ปล่อยป.ะไม่ออกกำลังมันก็จ ะ.ไม่ได้แบบ นี้จริงๆอย าก.จะเด็ กกว่านี้อีกน ะแต่ทำ.ไม่ไ.ด้.แล้ว

ภาพของห.นุ่มป๋อ ณัฐวุฒิ

โ ดนแซ.ว.ว่าดูเ ด็ กลง? ก็คื อจริ.งๆแ.ล้วเ.รารู้สึก ว่าอ.ายุเยอะขึ้นถ้าเราไม่ได้.ออกกำลังนะคือไม่ได้ หวัง .ว่ามันจะแบ.บโอโหให้มันผอ มให้มันเฟิร์.มอะไ.รนะผลคืออยาก จะแข็งแร .ง.เมื่.อปีที่แล้ว.กับปี .นี้มันค่อนข้างต่างกันปีที่แล้วมันแบบตร วจจสุข ภาพแ.ล้ ว.ไม่ค่อยโอเคเอ๋เลยรู้สึกว่าไม่ได้แล้วเร.า ต้อง เปลี่ยนตัว เองอ.อ. กกำลัง กาย แต่สิ่งที่ มันได้คือได้เรื่ องของผอ มด้ว. ยอะ ไรด้วย

ภาพของ.สาวเอ๋ พรทิพย์

ผลพล.อย. ได้? ก็คือ.ผลพลอยได้แ ต่มันก็ยังไม่ได้เฟิ ร์มหรอก.นะคะคือเรา เพิ่งออกม.าได้ไม่กี่เ .ดื.อนแต่ออกทุกวันมัน.เห นื่อยมา กเล.ยค่ะแต่ ผลที่เราไป.ตรว จ สุ ขภ าพมันดีมา ก

ภาพของสา.วเอ๋ พรทิพย์

ต่างกันไหม.? ต่างกันม ากหมอบอกว่าเป็.นเหมือนอีก.คน นึ งเลยผลเลื อ.ดออ.กมา เหมือนเด็กๆเลยดี.ทุกอย่ .างเลย?

.ภาพของสาวเ อ๋ พรทิพย์

เพราะเร าดูแ.ลตัว.เอง? ใ ช่ค่ะ.หมอบอกว่าเกี่ยวกั.บที่เราดูแลตัว เองแล้วเอ๋ก็ทานอ าหารอ ะไรที่่แบบรู้ว่าแพ้ก็ไม่ทานทา นอาห า.รคลี.นออกกำลังกาย คือ ช่วยไ .ด้.มากๆเลย

ภ. าพของสา วเอ๋ พรทิพ. ย์

สา มีช่วย.ดูแล.ก ารออกกำลังกายไหม.? พี่ป๋อนี่จะบอกเลย.ว่าเขามีวินั ยม.าก กว่าเ อ๋อีกนะ.คือ เขาอ อกกำลังกา ยทุกวันม าหลายปีแล้วมาช่วงหลังๆเอ๋ทานคลี นเขา.ถึง ทานด้วย.เพ.รา.ะไม่มีอะ ไร กินเอ๋ก็จะจัด.แ. ต่อาหารคลีน .ให้เขาคือทานแล้วรู้สึ.กว่ามัน.ไม่ได้ใช้ชีวิตย.ากเอ๋ทานด้ว.ยเขาทา นด้ว.ย หรือเวลา.เราออ.ก.ไปทา.นข้า วข้างนอ กมี หลุดบ้าง

ภ าพของหนุ่มป๋อ และ.ส าวเอ๋

เวลากลั บมา.บ้าน.รี.บสอนก.ารบ้านลูกเลย ? ใช่ค่ะ .เพราะเวลาเด็กผู้ชายเ.ขาพร้ อมที่ จะเล่นอยู่แล้วแล้วคือ เราเข้.าใจ. ไงว่าตอ.นเราเด็กๆแม่ให้ทำการบ้.านเราก็ไม่อยาก.ทำไ งพี่ป๋อเขา.เลยตั้งก ฏ ขึ้นมาว่ ากลั บถึงบ้ านอ.าบน้ำเสร็จแล้วแ.ล้วต้อง มา.นั่งกับพ่อทำการบ้าน15น าทีพอเสร็.จ.แล้.ว จะไปเล่นไหนก็ได้เลยเขาจะรู้สึกว่.าว่าเป็นกิจก รรมที่ ต้.องทำทุกวันโดยเขาไ.ม่.อิด อ อด

ภ.าพของหนุ่มป๋อและส าวเอ๋

พี่ป๋อสอนอะ ไร.บ้าง?. เลข ภาษาอังกฤษ แต่งป. ระโยคภาษาไทย

.ภาพของหนุ่มป๋ อแล ะ.สาวเอ๋

ลูก .มี งอแงไหม? ก็จะมีบา.งวันที่เข ารู้สึกเหนื่อยรู้สึ ก ง่วงๆเข าก็จะมีคว ามรู้สึกทำไม .ต้องมานั่ง ทำ .เรีย. น.ทั้ งวั นแล้วก็บอกว่ าโรง.เรียนก็มีก ฏที่บ้.านก็มีก ฏแต่ว่า พี่ป๋อเข าก็สอนให้มันสนุก

ภา พของ.หนุ่มป๋อสาวเอ๋และลูกชาย

ลูก ก็เข้าใจว่ากลั บมา 15 นา. ทีต้องทำการบ้าน? ใช่ ค่ะเดี๋ ยวนี้ชินแ.ล้ว

ภา.พของ หนุ่มป๋.อและลูกชาย

ทำให้เห็นพัฒ.นาการอะไ รบ้าง.? คือ ว่าเด็กที่ เรียนอินเต อร์จะมีปัญ.หาข อง.ภาษาไทยภาษ.าไ.ทยพูดได้แต่ว่าอ่านกับเขียนนี่ค่อนข้างไ.ด้น้อยตอ นนี้เริ่มอ่านได้.เขียนได้. เขาก็ อย.ากจ ะอ่า. นห.นัง สือนิทา.น ภาษาไทยมากขึ้น.เห็.น ถึงความเปลี่ยนแป ลงว่.าทุกอย่างอยู่ที่การฝึกฝ.น

ภา.พของห นุ่มป๋อและลูกชา.ย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *