“น้องไทก้า” ลูกชาย ดีเจเพชรจ้า ติดโค วิด-19

จา.กสถานการณ์ การแพ.ร่ระ บาดโค วิด-19ใน. ป.ระเท.ศไทยต.อนนี้.ยอดผู้ ติดเชื้อโควิ ด19ยั.งคงพุ่งอย่าง ต่อเนื่องซึ่งมีด าราจำนวน.มากติดโควิ ด -19หนึ่งในนั้นก็คือดีเจ.เ พชร จ้าและ ภรร.ยาส.าวคุ.ณนิวนั่น เองโดยเจ้าตั.วนั้ นเข้า รับการรักษ.าตัวอยู่ในโร.งพ .ยาบาลเรีย.บร้อยแล้วจนเกือบจะหา.ยดี

ภาพ ของดีเจเพ.ชรจ้าแ ละน้องไทก้.า

แต่ล่ าสุดดีเจ.เพ ชรจ้าได้รับแจ้งว่าน้องไท ก้าลู ก ชายของตนเองนั้นติดโค วิดด้วยเ.ช่.นกันดีเจเพชรจ้าจึง. โพสต์ผ่านอินสตร าแกรม.ส่วนตัวโดยระบุข้อคว.ามไว้ว่า

ภาพของ.โพ.สต์จ ากดีเจเพชรจ้.า.

“สิ่.งที่ไ.ม่คาดคิดก็เ กิดน้อ.งไทก้าติดcov.idนะครับ กำลังเดินท า.งไปพักรัก.ษาตัวกับน้ องนิวที่ รพ น ะคับ. พ่อจะได้ เจอลูก.อยู่แล้วเชียวตอน.นี้ต้องขยับอ.อกไปอีก14วั.น .ห.ายไวๆนะ ทุกคนน้อ.ง ไทก้าอยู่.กับแม่ดีที่สุด.วันที่9.ของเ.ฮียแ ต่ก็ไม่ มีคว.ามหมายอะ.ไรแล้วออกจาก . รพ ไปก้เท่า นั้.นเ ซง.โควิตทำให้จิ .ตตกคิดถึงลูกโว้.ยยย”

ภาพของน้ องไท ก้า

ทา.ง ทีมงา นข่าวดาร าก็ข อเป็นกำลังใจให้ กับครอบครั ว.ของดีเจเพช.รจ้า ด้วย .นะค ะ

ภา.พของดีจีเพชรจ้.า

ภาพของน้องไทก้ า.

ภาพขอ งน้องไทก้า

ภา พ ขอ.งดีจีเพชรจ้า

ภ.าพของดี.เจเพ.ชรจ้าแ ละน้องไทก้.า

ภาพของ.ดี เจเพชรจ้า.และน้อ. งไทก้า.

ภ าพของดีเจเพชร จ้าและ.น้องไทก้า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *