เผยเลขเด็ด จากพ่อขุนช้าง!!!

ชาวบ้านแห่กราบไหว้ ขอเลขเด็ดจากพ่อขุนช้าง มหาเศรษฐี เลยได้เลขเด็ดนี้มา

วันนี้วันดี วันหวยออก เหล่าส.ายลุ้นเสี่.ยงทายตัวเล.ข ก็มักจะเส.าะหาตัวเลขที่.เขาว่าเด็ด ไป.ทุกที่ที่เขาว่า.แม่น วันนี้ เรา.จะพาไปกันที่วั.ดอุทุมพ.ราราม หรือ วัดไผ่แข.ก อยู่ที่.สุพรรณบุรี ซึ่งก็มี.นักเสี่ยงดวง.ทั้งหลาย ม.ากมาย.ทั่วทุกสา.รทิศ ที่.มากัน.ด้วยแร.งศรัทธาในตัว.ของ พ่อขุ.นช้า.ง มหาเศร.ษฐี มา.เพื่อขอ.โชค ขอล.าภ กันตลอ.ดทั้งวัน.ไปเลยจ้า

ภาพบรรยากาศภายในของวัดอุทุมพรารามภาพบรรยากาศภายในของวัดอุทุมพราราม
ภาพบรรยากาศภายในของวัดอุทุมพราราม

เมื่อวั.นที่ 15 เมษายน 2564 บรรยากาศที่วั.ดอุทุม.พรารา.ม หรือ วัดไ.ผ่แขก ต.ดอนโพธิ์.ทอง อ.เมือง จ.สุพร.รณบุรี นั้น เ.ต็มไปด้วยผู้คนมากม.ายมีทั้งนักท่องเที่ยวแ.ละชาวบ้าน ม.ากราบไ.หว้พระ ขอพรทำ.บุญ ในช่ว.งวันหยุดวั.นสงกราน.ต์ เลยอาจจะทำให้คนม.ากมายก..ว่าปกติ และคนอีกส่ว.นหนึ่งที่ไม่พูด.ถึงไม่ได้ นั่นก็จะ.คือนักเสี่.ยงดวงทั้.งหลาย ที่ใกล้วั.นหวยออก.ทีไร ก็จำเป็นต้อง.มาเสาะหาเลขเด็ดกันทุ.กที บรรยากาศ.ที่วัดนั้น คึกคั.กไม่เบา มีคน.แห่มาไม่ขาดสาย ม.าด้วยแร.งศรัทธาที่มีต่.อ พ่อขุนช้าง.มหาเศร.ษฐีนั่นเอง

ภาพบรรยากาศภายในของวัดอุทุมพราราม ภาพบรรยากาศภายในของวัดอุทุมพราราม ภาพบรรยากาศภายในของวัดอุทุมพราราม

ซึ่งก็เป็นวันที่.ใกล้หวยอ.อกเต็มที่ จะพลาดกา.รขอ การหาเลขเด็ดได้.อย่างไร นักท่อง.เที่ยวและชา.วบ้านที่มา.กราบไหว้ ขอพร สิ่งศั.กดิ์สิทธิ์ รวมถึงคนที่มาแ.ก้บน ต่างๆ มีทั้งห.ลวงพ่อทันใจ และขุ.นช้าง เพื่อ.ให้ทุกอย่างสำเร็จ.ลุล่วงทั.นใจอ.ย่างที่.ต้องการ และสม.ปรารถนา ส่วนมากก็จะนำพัด.ลมมาถวายแ.ก้บน กัน หลังจ.ากที่ ประสบส.มหวัง กับสิ่.งที่ขอเอาไว้ ส่วนเลขเด็ดที่เห็นออกมานั้น ก็มาจาก.นักท่องเที่ยวที่ได้เขย่าเซียม.ซียักษ์ ได้เลข 730 บางคน.ได้เลข 888 ็อาจจะนำไปเสี่ยงดว.งกันต่อไป

ภาพบรรยากาศภายในของวัดอุทุมพราราม ภาพบรรยากาศภายในของวัดอุทุมพราราม ภาพบรรยากาศภายในของวัดอุทุมพราราม

รวมทั้งบริเวณวั.ดนั้นยังมีรูปปั้นของ ไอ้จ้อย เด็.กวัดไผ่แขก ซึ่งเป็นกุม.ารหน้าหล่อ ก็จะมีข.นนำ ขนม ของเล่น มาถวาย แก้บนมากมาย รวมไป.ถึงอุปกร.ณ์กีฬา ชาวบ้านที่มีจุ.ดธูปบูชานั้น ก็มองเ.ห็นตัวเลข.ที่ธูป เป็นเลข 531 อีกด้วย

ภาพบรรยากาศภายในของวัดอุทุมพราราม ภาพบรรยากาศภายในของวัดอุทุมพราราม ภาพบรรยากาศภายในของวัดอุทุมพราราม

สำหรับ พ่อขุนช้าง มหาเ.ศรษฐีนั้น คนก็มากมายเห.มือนกัน นักท่องเที่ยวแ.ละชาวบ้านต่างก็เข้ามากระซิบข้างหูเพื่อขอพร ขอโชค ขอลาภ ขอให้สมหวัง ได้เป็นเศรษฐี่อย่างพอ่ขุนช้าง เมื่.อขอพรเสร็จชา.วบ้านก็ไปส่องเชขเด็ดในอ่างน้ำมนต์ที่หน้าพ่อขุนช้าง และยังถ่ายรูปเก็บไว้ คนก็เห็น.เลขที่ต่า.งกันไป บาง คนเห็น 950 บางคนเห็น 59 บางคนเห็น 26 แล้วก็พากันนำตัวเลขเหล่านี้ไปเสี่ยงดวงต่อไป ทำให้ลอ.ตเตอรี่หน้าวัดขายดีเป็น.เทน้ำเท.ท่าเลยจ้า

ภาพบรรยากาศภายในของวัดอุทุมพราราม ภาพบรรยากาศภายในของวัดอุทุมพราราม ภาพบรรยากาศภายในของวัดอุทุมพราราม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *