“อาม ชุติมา” หอบเงิ นเซอร์ไพรส์วันสงกรานต์พ่อแม่

นักร้ องสาวสวยเเสี.ยงดีอย่างสาวอาม ชุติม.า โ.สด าภักดิ์มีชื่อเ สีย งในฐา.นะศิล ปิน.มีง านเ ข้ามาเ .ยอะม.ากอีกทั้งเจ้าตัว ไม่เคยลืม ตัวแม้จะ ร่ำ รว.ยก็ตามถือว่าเ ป็นอีก.คนที่น่าเอาแ.บบอย่าง มากๆ

ภาพของสาวอาม ชุติ มา

ซึ่งถ้าได้ติดตามสา.ว อ ามแล้วหลา.ยๆคนค.งจะเห็น ว่าเธอนั้นชอ.บซื้อทอง.และให้เงิ นพ่อแม่.เป็นประจำอีกทั้งยังสร้างบ้าน.หลังใ.หญ่ให้ พ่อแม่อีกด้วย

ภาพของพ่อแม่ส.าวอาม ชุติมา

ซึ่.งส าวอา มนั้นเคยได้ออ กมาเปิด ใจตนเอง.นั้นไ ม่ได้หวังจะอวดรว ยอะ.ไรห รอกแต่.ชีวิตนี้เธออย ากจะ.ตอบแท.นบุญคุณ.พ่อกับแ.ม่ อยากให้พ่อกับแม่.มีความสุข

ภาพของพ่อแม่สาวอาม ชุติมา

แ.ละล่าสุดในช่.วงสงกร านต์สา วอ.ามก็ได้กลั บบ้านไป.รดน้ำ ดำหัวกรา.บขอขมาและข อพรพ่อแม่อีกทั้ งยังเซอร์ไพรส์เงิ นเป็.นปึ ก ๆมาให้พ่อกับแม่อี. ก.ด้วยโดยเธ อได้โพสต์ภ.าพผ่านอินสตรา แกรมส่วนตัวพร้อมกั บระบุข้อความเ.อาไว้ ว่า”ไห.ว้.พระ ในบ้าน”

ภาพของส าวอาม ชุติมาแ.ละคร อบครัว

หลั งจากที่เธอโพส.ต์.ภ.าพดังกล่าวลงไปทำให้มีแ ฟนคลั บเข้ามาร่วมแ.สดงค .วามคิ ดเห็นและชื่น ช มใ.นคว ามกตัญญูของเธอสุดๆ.เพ ราะถึงแม้เธอจะร่ำรว.ยแล้วเ ธอ ก็ ไม่เคยลืม.ตัวแถ มยังเป็.น บุคคลตัวอย่างให้ กับหลายๆคนอีกด้.วยน่าชื่ นชมสุดๆ

ภา.พครอบค รัว.ข องส.าวอา มชุติมา

ภาพ.ของสาว อาม ชุติม า

ภาพขอ งสาวอ.าม ชุติมา

ภ าพของสาว.อาม ชุติมา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *