“บุ๋ม ปนัดดา” เผยคา ถาป้อ งกันโค วิด

จากส ถาน.การณ์แพ ร่ระบาด เโค วิด – .19. ระลอกใหม่ ต้องขอบ อกว่าร .ะลอกนี้นั้นแ พร่กระจายไ ปทั่วทุกจังหวัดอย่างรวดเร็ว.ทำให้โรงพยา.บาลนั้นหนาแ.น่นไปด้วยผู้ป่ว ย ชาวไทยพ.ากั นให้กำลังใ.จบุคล ากรทางการแพ ทย์แ อีก.ทั้งยังส่ งสิ่งของที่จำเ .ป็นมาใ ห้ บุคล ากรทางก.าร แพ ทย์มากมา ย

ภาพของ.สาวบุ๋ม ปนัดดา

.ซึ่งนักแส ดงสา วอ.ย่างคุณบุ๋ม ปนัด.ดา อยู่องค์กรทำดี แ ถมยังคงทำความดีอ ย่างต่อ.เนื่อง ซึ่ง จะเห็.น ว่าก่อ.นหน้านี้ใน.วันที่.15 เ มษายน 2564 คุณบุ๋ม ปนั.ดดา ได้โ พสต์รู ปภา.พผ่า.นอิ นสตราแก รมเป็นภาพ.ส่ งอา หาร แห้งและของใช้ที่จำ. เป็นเ. ข้าช่วยเหลื อ ใ.นหลายๆ พื้นที่.

ภ.าพของการมอบสิ่งของให้โรง.พยาบ.าล

และล่.าสุดคุณบุ๋ม ก็ได้โพสต์ .คา ถาป้อ งกันโค วิดโด ย ร ะ.บุข้อ ความไว้ว่า “เพื่อพวกเ ราทุกคนและใ.ห้คุณหมอเห.นื่อ ยน้อ ยล.งนะค.รับ” และโพสต์ ภาพเป็นข้.อความ.”คา ถาป้อ งกั น โค วิด  “สะเต อะ.โลนิ อัตตะ โหมิ” (stay a lone. at home)”

ภ าพ ของการมอบสิ่งของให้โรงพย าบา.ล

หลังจากที่เ จ้ าตั.ว โพสต์ภาพ นี้ลงไ ป ทำเอาช.าวเน็ ต พากั.นแ.สดงควา.มคิดเห็นกัน อย่าง.มากมายอีกทั้.งยัง ต่า.งพากันหัวเราะชอ บใจแ บบสุ.ดๆและมีการขอ อนุญ าตแช ร์อีกด้วย

ภาพของ โพสต์คา ถาป้อ งกันโ.ควิดจาก สาวบุ๋ม

ภา พขอ.งค.อมเมนต์จากชาวเน็ ต

ภาพของคอมเมน ต์จากชาวเน็.ต

ภาพของส.าวบุ๋ม ปนั.ดดา

.ภา.พข องสาวบุ๋ม ปนัดดา

ภ.าพของสาว บุ๋ม ปนัดดา.

ภาพของส าวบุ๋ม ปนัดดา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *