“ถนอม สามโทน” ติดเห ล้า – ทำธุร กิจเจ๊ ง

วันนี้ถนอมสามโ.ทนจะมาเผยชีวิ.ตจากหนุ่มเหนื.อคนซื่อ.สู่.ศิล ปินระ.ดับตำนานพร้อ มเผ.ยวี.รก รรม ดัง.แล้วเห ลิง.จนเ สียงานแถมยั งเคยห.มดตัวเพราะทำธุร กิจอี.กต่างหา กง านนี้เ.จ้าตัวบอ.กว่าชีวิตดีขึ้น.ได้เพราะภรรยา ที่ครองรักกันมาย.าวนานก ว่ า17 ปีอีก. ทั้ง ยัง.เล่า ประสบการ ณ์เกือบต าย.เพ.ราะเ มาห นักโดยทั้งหม.ดนี้ถนอม ส .ามโทนจะมาเปิด ใจ.ผ่า.นทาง.ราย.กา.รคุยแ ซ่บ sho w ทางช่อง. วัน 31 ที่มีพีเค ปิยะวัฒน์ และเป็ กกี้ ศรีธั ญญา.เป็นพิธีก.ร

ภาพ ของคุณถ นอม

สมัยก่อนสา.มโทนดั งขน าดไหนทสำเร็ จ.ขนาด.ไหน?

ถน อม: ยุคนั้นใครที่ ข.ายได้ล้า.นตลั บถื อว่ ามีน้อยมา. กนะมีไม่ค่ อยเยอะชุ.ดแร กก็ขา.ยได้ล้านตลั บ .ขึ้นรถเมลก็ได้ยินเพล.งตัว เอง

เห็นว่าไ.ปเดิ.นส ายหอ บเงิ นไม่หวาดไม่.ไ หว?

ถนอม: สมัยนั้นปี 2530 ต้นๆ ตอนนั้น.ก็มีปิ.ดวิกข.าย. บัตรคนมาซื้อ .บัตรก็จะมีแบ งก์ย่อย.แบง.ก์ 2O แบ งก์ 5O ค .นขา.ยก็ห อบเ งินเก็.บไว้พอ.เล่นคอนเ.สิ ร์ตเสร็จเขาก็ เอ.าเ งินนี้แหละม.า ให้

ก่อนเริ่มต้นเป็นสา ม โทนคุณอ.า เป็น เมมเบอร์ค.นสุดท้.าย?

ถ นอม: ครับ.เข้ามาในว งเป็นค นสุดท้า.ยจ.ริงๆแล้ วคุณธงชัยไปที่บ.ริษัทคีตาจะไปขอ.ทำ.เทปศิล ปินเ ดี่ยวแล้ว.ท างผู้บริหารตอนนั้นเขาบอกว่าถ้า เดี่ยวมันจะยากหน่อยน่.าจ ะเ ป็.นกลุ่มเป็นกรุ๊ปพี่บุ๋ม .บิ๋มทำงานอยู่ที่นั่น พอดีเป็นค รีเอที ฟอยู่เขาก็เล.ย. เล็งเห็นพี่บุ๋มบิ๋ม.ชอบร้อ งเพ.ล งเ.ล่นๆก็เลยเอาม าจะ.เป็นดูโอ้กับพี่.ธ.งทีนี้เขา.คง.ไปคิ ดต่ออี กว่าน่.าจ ะเป็น 3 สองคนไม่.น่าจะรอ. ดคราวนี้ผ มเอาเ.พ.ลงไปข.าย.ที่บริษัทแล้วเขาซื้อเพ.ล งไป 3-4 เพลงเข.าเอาเพลงนี้ไปฟังพอฟังปุ๊บเขาชอ บเสี ยงคนร้ องเรียกไปดูตัวหน่อยว่าห น้ .าตาเป็นยัง.ไง

ภาพ ขอ งคุณถ นอม

พอเข้ าไปเขาจั.บเซ็ นสัญญาทันที?

ถนอม: ยังๆเข าเ อ ารูปถ่ายก่ อนหน้าตามันธรรมด.าคน.บ้า นนอกเข้ามากรุ งเทพฯใ.หม่ๆหล่อ ก็ไม่ใช่ขี้เห ร่ก็ไม่ เชิงหน้าก ลา งๆเขา.ข อรูปถ่ายไปติ.ดบอร์ดไว้นานเป็นเดือ น.สองเดื อนแล้.วเ ข.าโทรมาให้เ.ข้าบริ ษัทบอก ว่ามาทำเพ.ลงด้ว ยกัน

แล้ว พอได้.อ อกอัลบั้ มกับสาม.โทนอยู่กันนานแค่ไหน? ถนอม: ที่ดังๆ.พี คๆก็ 2 -3 ปี นอกนั้.นก็มีเ ฟดลงๆ

สมั ยก่อนก่อนเข้า. กรุ.งเทพฯ.คุ.ณอาทำไ.ร่ทำนาอยู่ที่จังหวัดแพร่?

ถนอ.ม: ครับแต่หลัก.ๆเ ล่ นด.นตรีและร้องเพล.งกลา งวันถ้าไม่มีงานก็ไปช่ว .ยพ่อแม่ ทำไร่ทำส วน ไถ่นาทำนาหลักๆ ที่.บ้านมีรายไ ด้ จา.กกา .รเล่นด. น ตรีแ ละร้องเพลงพ อจุล .เจื.อครอบค รัวได้แต่ ว่ามันไ.ม่เป็นแก่นส ารมั.นไม่มีจุดมุ่งหมาย

ภาพ ของคุณถนอม

อาจริงหรือเ ปล่ าต อนเด็กๆจนถึงข นาดไม่มีรอง.เ ท้าใส่ไปโรงเรียน?

ถ.นอม : จริงครับอย่า.ว่.าแต่รอง เท้าเลยรองเท้ า. แ.ตะก็ยัง.ไม่มีเลย.เดินเท้า เปล่าตั้งแต่.เกิดมาจนถึงชั้.นประถมอะ ไรไม่รู้ถึงไ.ด้มี รอ งเท้าใ.ส่

พอเรา.โตเ ริ่มดั งพอได้เงิ นเป็นก้อ นแล้วเอา.เงิ นไ.ปลงทุนแต่.มันผิดพ ลาดมาก.ๆเ ลย?

ถนอม: ใช่อันนี้บอกก่อนเรา.เป็นศิล ปินถนัดสร้า งแต่ศิลปะร้องเพลง.เ ล่นดนตรีที.นี้อยา กไปทำ.ธุร กิจ แล้.ว.มั.นเป็นโรงงานเค รื่อ.งปักจักรที่ นำเข้าม.า จากต่างปร.ะเทศเ ครื่องนึงจะ.มี .10-15หัว แต่เ รา. เป็นศิล ปินเราไม่. รู้หลักการทำธุร กิจ.เรา ไม่ได้เรียนไม่มี. ประสบการณ์.อ ะไรเลย

ขา ดทุนไปเท่ า.ไหร่?

ถนอม: บอกว่าเยอะดีกว่ าลงทุนประมาณ 7 หลัก แล้.วหายไปหมดเลยไม่เหลื อสั.กห.ลักเลยตอ.นนั้น ทำ อยู่ ปี.กว่า

ภาพขอ.งคุณถ.นอม

ตอนนั้น ทำ.ไมอาถึ.งตัดสินใจ.ทำใน เมื่อ คนอื่นเขาไปทำอ ย่.า งอื่นกัน?

ถนอม: อยาก.มีอะ.ไรที่นอกจากวงการบัน เทิ.งแล้ว มัอ ะไรที่มัน.มั่น .คงแล้ว

พอมันพั งแบบ.นี้ตอ นนั้นเครี ยดไหม? ถ.นอม: เ ครีย ดสิ

ถือว่าหม ดตัวเลยไหม?

ถนอม: หม ด ตัวๆมันหลายอย่.า งนอกจาก.จะทำธุ รกิจไม่เป็นกา รดำเ.นินชีวิ ตด้ว ยมันไม่ค่อยถูกต้องไม่เป็น

เ.ห็นว่าตอนที่เค รีย ดนอนร้อ งไห้เลย ?

ถ นอ ม: ก็มีครับร้อ งไห้เ ยอะเมื่อก่อนอยู่บ้านน.อก ประมาณ 1-2 พ อมาเป็ นสามโทนปุ๊บขึ้นไป.เป็น 100 แ.ต่พ.อมันตกลงมา. มันไม่มาที่ 1-2 ไงมัน.ลบไป เลยตอนแรก.ว่าถ้าไ ม่เป็นนักร้องแล้วก็.กลั บไป อยู่บ้า นได้เหมือ.นเดิมไม่เห็นมีอ .ะไร.เ ลยแต่.นี่มันหายไปหมดเล ยมันก็เ.ลย.เครี ยด

ภา.พของ.คุณถ.นอม

ทีนี้แย.ก.วงกันหมดแล้ วสามโ.ทนอามี ปัญหาเรื่องธุร กิจ.เพื่อนๆไ ด้มาให้คำแน.ะนำไ หม?

ถน อม: ต.อนนั้นต่างค.น.ก็แยกกันทำ.ง านเร าก็ไ ม่ค่อย ให้เพื่อนรู้เราก็จะเก็บ ๆเอาไ ว้

พอธุร กิจมันไม่ ร อดอา.ก็เลยตัดสินใจก ลั บไปแ.พร่บ้า นเกิด?

ถ.นอม: ครับแต่จริงๆก็ ไ.ปๆมาๆนี่ แหละผ.มห า ยไปจากวงการป.ระมาณ 2 ปี ไ ด้มั้งนอกจาก.เ. ขามาจ้างให้เล่น ละค.รบ้าง

ตอนนั้นชีวิตจากสู. ง.กลั บมาติด ลบอาก็เลยหันไปพึ่งเห.ล้า? ถนอ ม: ครับ

ติดเหล้ าหนักมากคำว่าห นั.กของคุณอ าคื อ.เท่ าไหร่?

ถนอม : หนักม.ากเลยเว .ลาผม .ดื่มผมจะดื่มแบบไม่เหมือนช. าวบ้านชาวช่องจะว่าแอ.ลกอฮอ ร์ลิซึ่มก็ไ.ม่เชิงนะ แ.ต่ว่ามันต้.องดื่ม.อยู่ ตลอดพอดื่มแล้วก็ดื่มยาวไ ปเรื่อยๆบางทีทั้งคืน ตื่นเช้ามาดื่มต่อนี่ เป็นเหตุนึงที่ทำ.ให้การดำเนินชี วิตไม่รุ่งเรืองธุร กิจล้มด้วย

เคยดื่มรันยาว .ติดต่อกันทั้ง หม.ดกี่วัน? ถนอม: หลาย. วันหลายคืนอย่างนี้ก็มี

ภา.พข.อง.คุณถนอ.ม

ถึงขั้นเสี ยงา.นไหม?.

ถนอม: เ สียมา.กเ ลยส มมติว่า.มีงาน.ถ่ายละครเราก็. ไปแบบไม่เต็มหรือไป.ไม่ทันบ้างแ.ล้วบทก็ไม่ค่อ.ยแม่นคนอื่นก็จะเสี. ยเวลาหน้าตาก็โท รมๆมีกลิ่น.ละมุดด้วยทำให้.ไม่มี ความมั่นใจในตัวเอง

แล้วถ้าหยุ.ดดื่มอา .การจะเป็ นยังไง? ถน .อม: ถ้าไม่ ดื่มก็ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเ ห.มือนกั.น

ถึ งขั้นมือสั่.นไหม? ถน อม:. ประมา.ณนั่น.เลย

ดื่ มหนักถึง.ขั้นช็ อกเลยเหรอ ตอน.นั้นเป็นอะไ ร?

ถน .อม:ดื่มแล้ วไม่พักมันช็.อ กเหมือนจะหยุดหา .ยใจเรี่ยว แรง.ก็ไ .ม่มีนั่งอยู่ในห้องน้ำ มัน. เหมือนจะ หยุดหายใจไปเอง.มั.นเหมื อนจะต าย

แล้วตอนนั้นร อดมาได้.ยังไง ?

ถ.นอม: ผมใช้วิธีส ว ดม.นต์ในขณ ะที่จะหาย.ใจ.ไม่ออกผมก็สง. ดมนต์ถ้าพูดในทางวิท ยาศาส ตร์ผมสูดสา .ยใจเข้าไปเอาลมเข้.าไปเยอะ. ๆเหมือนกับ ปั๊มหัวใ.จพออ๊ อกซิเจนเข้าไปในร่างกายเย. อะๆผ.มเลยฟื้นขึ้นมาแ.ล้.วไม่ตา ย

ภาพขอ งคุณถนอม ในราย การ

ไปหาหมอไห ม? ถนอ ม: ไ ม่ไป

ขนาดมอเ.ตอร์ไซค์.คว่ำยังไม่ไป.หาห มอคว่ำเมื่อไ.หร่?

ถ นอ ม: ก่อนห.น้าช็.อ.กมอ เตอร์ไซค์คว่ำตอนแร.กไม่ รู้หรอก.ว่าเป็อะไ รบ้างแต่.รู้.ว่าเ.จ็บมากหาย ใจก็เ จ็บแ.ต่ไม่ได้ไปหาห.มอกินยาแก้ปวด ถ้ามันมา.กๆก็กิ นเห.ล้าตอน.เมาๆมันก็หาย ไปพักนึง.แต่พอหมดฤทธิ์ เหล้.ามันก็เจ็ บอีกหาย.ใจก็เ จ็บคืออายเข.าไม่กล้าไป บอกใ.ครไม่ก. ล้าไปหาหมอคื .อทำเ องมา.รู้ที หลังต.อนไปเช็.กอัพร่างกา.ยประจำ ปีห.มอ บอกป.อดมีผั งพืด.กระดู กซี่โ ครงเค.ยหัก.ใช่ไหม 2 ซี่ไหป ลาร้าเคยหั.กใ ช่ไหมสรุ.ปคือไหปล าร้า หักกระดูก.ซี่โครงไปทิ่ มปอด.ถึ.งว่ าผมห.ายใจก็เ จ็บไอ.ก็เจ็ บตอนนานแล้วครับหลาย ปีแล้ วตอนนั้นก็ตกใ จนะทำไมก-ู.ไม่ต.ายวะตอน นี้ออกกำลังกา ย หนักๆบ.างท่ าก็ยังมีค วามรู้สึก.อ ยู่

ภาพของ คุณถนอมในร ายการ

ณ วันนี้ยังติ.ดเห.ล้าอยู่ไหม?

ถนอม:ไม่ติดแ ล้วเ.ลิกสำมะเ.ล เทเมาหล.ายปี.แล้.วแต่ว่านานๆ.ทีก็.มีต.ามสังคม นิ ดๆหน่อย.ๆไม่ดื่ ม คนเดีย.วแล้วเมื่อ.ก่อนไ. ม่ต้ อ.งการ เพื่อนก็ได้ดื่ มคนเดียวก็.ได้ไม่ต้ อ งง้อใครตอ.นเลิกใหม่ๆพ อถึงเวลามันก็เป รี้ยวปากข องมัน.เองใหม่ๆ. ใช้เวลาเลิกอยู่หล.ายค รั้.งน. ะตอนอยู่คนเดียวเลิกหลา ย.ครั้ง แต่มันไม่ค่อยได้.สักทีได้.เป็นช่ วงๆ.แล้วก็กลั บมาอีกตอนที่ยังไม่มีแ ฟนนะ

แ ต่ชีวิตก็ยืนขึ้นได้เ พราะมี คนพิ.เ.ศษคนนึง?

ถ.นอม: ภรรยาที่อยู่ด้ วยกัน นี่แหละคุณจุ๋ม สุกัญญาเ ขามีทำ ให้ชีวิ ตดีขึ้.นเยอะเล ย.จา กที่ติดลบไม่เ ค. ยคิดมาก่อนว่าเรา จะ.ขึ้นมาเป็นผู้เป็น.คนได้ขนาดนี้ดีกว่าตอน.ที่เป็ นหนุ่มๆตอนที่ดังๆพี คๆนี่ ไม่ดัง.มาก แต่ชีวิตดีขึ้นเย.อะเลย

ภาพบร รยากาศในรา ยการ

ตอนนั้นเ.จอกั นได้ ยังไง?

ถนอม: จริงๆแล้วเห็นมาตั้ งแต่เด็กๆแล้วบ้านอยู่ .ตรง.ข้าม กันจริงๆแอบชอบ.เ ข.าตั้งแต่ต.อน .เป็นสาว.ๆแล้วแ.ต่ตอนนั้น ไม่ก.ล้.าเท่านั้นเองตอน.นั้น เราไม่มี.คว ามมั่นคงในชีวิตเรา เ.ล่น.ดน.ตรีเป็นนักร้อง . ขา.ยจินตนาการไปวัน.ๆมันไม่ มีจุดมุ่ง.หมาย.ในชี วิตเ ราก็เลย.ไม่กล้าแสดงอ อกม.าแอ บชอบเฉย.ๆ

แล้วมาโ ป๊ ะกันได้ ไง ?

ถนอ.ม : หลัง จากชีวิต ที่ย่ำแย่กลั บบ้านก็ เ.ลยนึกถึง.เขา.ยัง เป็นโ.สดอยู่จริงๆน้ องช.ายเ.ขามาบอกว่าพี่ยัง โสดอยู่คงรู้ว่าเ.ราแอบช อบแล้วเห็นเรา.แบบเขาค ง.สงส ารเ.ราเ ราอยากมีใครสักคนที่มาช่ว ยดูแ.ลชีวิต หาเงิ นม าได้ก็ไ.ม่มี.ใค.รดูแ ลเวลานอนกิน.ไม่มีใ.ครมาคุยปรึกษาชีวิตมันก็เลยไ ม่ไปในทางที่ค วร.จ.ะไปเวลาไป.ทา ง. นี้ไม่มีใค รตะล่อ ม.ถ้.ามี คู่ น่า.จะดี ขึ้นก็เ ลยนึกถึ ฃเข.าขึ้น มาก็เลย.โทรหาป.รึก.ษา ว่ามาช่วยดูแลชีวิต.ให้หน่อ ย

ภาพ ของคุณถน อม ในรายการ

สภาพตอนนั้น เราเมาด้วยคุณ.จุ๋มเขารับได้ไง?

ถนอ.ม: ผมว่าเขาคง มีใจอยู่ตั้ง แต่สมัยก่อนแล้วแต่.ว่าเราไม่.ได้พูดไ ม่ได้คุยเท่า.นั้น.เองแล้วเ.ข. า ก็รู้ด้วยว่าเ.ราถึงจะ ขี้เมาอ.ย่างนี้จริงๆเร.า เป็นค นดีน.ะก็หลายเดือนอยู่นะกว่ าเขาจะ.ตอบรับสุดท้ายให้ แม่ไปขอ .ถูกต้องตามประเพณีบ้.านอยู่ฝั่ง.ตรงข้ามพ่อกับแม่เ ขาไม่.ว่าอ ะไรก็คงเห็นเรา.ตั้งแต่เด็กแล้วละ

เขามี สั่งให้หยุดดื่มไหม? ถนอม: เขาไม่.ไ ด้.พูด.อย่ .างนี้เ ขาจะทำตัวให้เร าคิ.ด เองดีกว่า

อย่.างนี้เขาเ รี.ย.กว่าเกรงใ จภรรยาหรือกลัวภร รย า? ถนอม: มันก็ปนๆกัน อยู่นั้นแหละ จ.ะ ว่าไม่กลัว ก็.ก ลัวเหมือน.กันนะ

เห็ .นว่าคู่นี้เ รื่องทุก ข์.ก็มีไม่สา มารถมีลูก.ได้?

ถนอม: ตอนที่แต่งงานกันใ หม่ๆ . ก็.อยากมีลูกจะว่าทุกข์ ไหม.ก็ไม่เชิงถึงกั บทุ.กข์น.ะเ พียงแต่ว่าอยากมี.แต่มันมีไม่ได้.เมียอย ากมีลูกแต่เรามีก็ได้ไม่มี.ก็ได้แต่จริงๆ.แล้วเราเป็ นหมันไปปรึกษ.าหมอแล้ว.คุณหมอบ อ.กว่าทำกิ๊ฟท์ ได้แต่ว่ามันจะเสี่ ยงหน่ อยนะเสี่.ยงทั้งลูกทั้งแม่ ลูกอาจจะไม่. สมบูรณ์ พอบอกเ สี่ย งผม.ก็เล ยไม่ดีกว่าอ.ยู่ 2 คนก็ได้

ภาพ ของคุณถน อมในรายก าร

ลึกๆคุณอา.อยากมีลู กไหม?

ถ.นอม:ก็อยา กมีทั้. งคู่แหละหมาย.ถึงตอน แต่งงาน.ให.ม่ๆนะเห. มือนคนทั่ว ไปแหละอยากมีลูกแ ต่พอมันไม่ มีก็ไม่มีก็ได้ตอ นหลังมานี่ก็.ดีนะไม่มี ลู.กไปเห็นตัวอย่างลูกค นอื่น

อนาค.ตมองไวว่ายังไ ง กับคนสอ.งคนนี้?

.ถนอม: เ.รา.ก็.มองเปรียบเทียบคนอื่นด้ว.ยว่าค นที่เขาไ .ม่มีลูกเขาก็มีคว ามสุขกั.นก็มีเยอ.ะบางคู่คนที่มีลูกพอถึงบั้ นปลายชีวิตมาเป็นทุ กข์กับลูกเป็นทุก ข์กับตัว.เองครอบครัวไม่มีใครมาดูแล.เอาใจใส่ก็เยอ ะแยะแ.ต่ถ้าคนที่ไม่มี.ลูกเขา วางแผนชีวิตดีพอแก่ตัวมามั.นก็จะลงตัวข องมั.นเองเช่นมีเ งินมา ซัพ.พอร์ตตั.วเอ งได้มีญาติ .มีหลานเรา.ก็.ต้อง จุนเ จือพวกนี้ไ ว้ด้วย แก่มาเขาจะมาดู แล เ.ราได้

ภาพของคุณพีเค คุณถนอมและคุณเป๊กกี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *