“มิว นิษฐา” โพสต์โฆษ ณาอา หารเส ริมขณะตั้งค รรภ์

เป็นอีก. หนึ่งครอบ.ครัวที่กำลังจ ะมี.ทายาทคนแรกว่.า ที่คุณแ.ม่มือใหม่ อย่างนา.งเอก สาวมิว นิษฐ าแ.ละสา มีไฮ .โซ เซนต์ ธราภุ ช ทั้.งคู่แ ต่.งงานได้1ปีหลัง.จ ากนั้นตัวเ ธอเอง.ได้.ออก มาป ระกาศข่าวดี.ว่ าเธ.อตั้.งครรภ์.ได้ 3เดือนกว่าซึ่ง.ก่อ.นหน้า. นี้จะเห็นได้.ว่าเธอ นั้นเป็นพรีเ.ซ็นเตอร์ อาหาร.เส ริมชื่อดังตั.วหนึ่ ง

ภา พข องส.าว มิว นิษฐา

แ ละล่า.สุดสาวมิวได้โ พส ต์ภ.าพผ่านอิน สตราแ. .กรมส่วนตัวซึ่งเป็ นภ.าพที่เธอกำลังทำ.ง านพร้อมกับมีอา.หารเส.ริม ที่.ตั.วเ องเ ป็นพ รีเซ็ นเต อร์อยู่ข้าง.ๆพร้อมกับระบุ ข้อ. ความเอาไว้ว่า “Work m. od eวัน.หยุ.ดหยุดอ. ยู่. บ้านเช็ คงานกันไ.ปค่ะ@bu.il.d me_of. fical**เด็ก และส.ตรีมี.คร รภ์ห้ามรับป.ระทาน นะคะ. ”

ภา. พของโพสต์จากส.าว มิว นิษฐา

ซึ่งห.ลังจากที่ เจ้าตัวโพ.สต์ภาพดังกล่าวไ.ป.นั้นทำใ .ห้ช.าวเน็ต.เกิ ดวิพ ากษ์วิจ าร.ณ์อย่า งหนักเ. นื่องจ ากไม่เห็.นด้วย.กับสิ่.งที่สาวมิวกระ.ทำคื อ.เธอโป รโม ทสิ นค้าที่ห้.าม .คนท้องรั.บ.ประทาน นั่น .เอ งอีก.ทั้งตัวเธอเอ งก็.กำลังตั้งท้ องอ ยู่ เ.หมือ นกันซึ่งทำให้ถูกม.องว่าหล อกล วงผู้บ ริโ ภ คหรือเ.ป ล่า

ภาพของ.คอมเ มนต์จากชา.วเน็ ต

และอาจจะส่งผ ลให้บาง.คนที่ไม่รู้อาจะเกิด.การเข้าใ จผิดคิดไปเอ งว่าสาว.มิวเป็นพ รีเซ็ น เ.ตอร์แล้วคนท้อ .งก็.ส.ามารถทานไ ด้หรือเป.ล่ า ซึ่งหลังจ ากทั วร์ลงอย่างห นักทำให้สา.วมิวลบโพ สต์.นั้นไปเ. รียบ .ร้อย.แล้ว

ภาพของ คอมเ.มนต์จาก.ชาว เน็ต

ภาพ.ของค.อมเมนต์จ.ากชา.วเน็ต

ภาพข องคอมเมนต์จากชา วเน็ต

ภ าพของ.คอมเ มนต์ จากชาวเน็.ต

ภาพของส.าว มิว นิ.ษฐา

ภ.าพของสาวมิ ว นิษ.ฐา

.ภาพของสาวมิว นิษ.ฐา

ภาพขอ.งสาวมิว นิษ. ฐา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *