สุดช็อก!!! มีล่า อดีตนักร้องวง Kamikaze เผยความลับที่เลวร้ายที่สุดในชีวิต 

วันที่ 13 เม.ย. 64 จามิล่า พั นธ์พินิจ ห .รือ มีล่า Kamikaze เจ้า ขอ.งเ พ.ลง “ปากดี ขี้เหงา เอาแต่ใจ” ได้โพ.สต์ไอ.จีส.ตอรี่ช็.อกบร..รด าแฟ.นคลับ  เพราะ.เจ้าตัว.เ ปิดเผ.ยเรื่อ.งราว.เมื่อ 2 ปีที่แล้.วว่าถูกน้.อง ชา ย.แท้ๆทำ.ร้ายเกือ.บถึงชีวิต

มีล่า เล่า.ว่า เมื่อ  2 ปีที่แล้ว วันที่ 3 มิ.ย. 62 มีล่า ได้.ถูกแอดมิ.ต เข้าโรงพ.ย าบาลเ.ป็นเว .ลา 8 วันเพรา.ะบาดแ.ผลสาหั.สทั่.วร่างกาย ตอน.นั้นมีล่าได้.แจ้ งทุ กคนว่า.เกิดอุ .บัติเ.หตุ แต่ค.วาม จริงไ.ม่ใช่ ทาง. ครอบค.รัวแ ละค.นรอบ.ข้างไ..ด้แนะนำว่ามี.ล่า.ไม่ควร.บอกใ ค.รเรื่องนี้ เ.พราะเป็น .เรื่องภายใ.นครอ. บครั วแ.ละคนภ .ายน อก. จะมอง.ตัวมี.ล่าใ.นแ.ง่ลบ เอา.จริงๆ ก็.ไม่เข้าใจ.ว่ า.ทำไมบอ.กค นอื่นไ.ม่ได้ ค นที่บ.าดเจ็ บและถู.กทำร้า.ยคือตัว.มีล่า .เอง เป็น Victim ข.อง Abuse แล้วต้.องกลั.วสัง.คมตัดสิน.ด้วยเ.หรอ?

เหตุผล. ที่ออกม.าพูดวันนี้.ก็เพร  าะว่า.ทนไม่ไ.หวแล้ว หลังจากเห.ตุ กา รณ์นี้คุ.ณหมอ.จิตแพ.ทย์ได้วินิ.จฉัย.ว่.ามีล่.าเป็น PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder) หรือโ รค.เครีย.ดภายหลั.งภยั.นต ราย ก ารใช้.ชีวิตให้ปกติข.องมีล่าไม่เหมือนเ.ดิมเลย.ใน 2 ปีที่ผ่านมา ตอนนั้ .นตาข้าง ซ้า.ยเปิดไม่ได้. มีแผลเ.ป็ นเต็.มครึ่.งบน.ของร่า.งกา.ยร.วมถึ.งศีรษะ

คนที่ไม่รู้ก็.ล้อว่า.ทำไ.มผ มแหว่.ง ทำไม.ไม่ถอดแว่.นเลยตา.บอด.เหรอ เ.ราก็อ.ยากบ.อกความจริง แ.ต่ก็ต้.องทำเป็นเนี.ยน เพราะกลัว.สิ่งที่ค.รอ.บครัว.เตือ.นมา

วันอาทิตย์ที่ 2 มิ.ย.2562 มีล่าได้ นอ.นพักผ่อนอยู่บ้.า น เนื่องจาก.วันต่อมา.ต้องเข้าออ.ฟฟิศไปทำ.งาน (ตอนนั้นทำ.งานบริ.ษัทอยู่จันทร์ถึงศุกร์) วันนั้.นมีแ.ค่น้องช.ายและแม่.บ้า.นที่อ.ยู่ในบ้านเดียวกัน คุณแ.ม่ไปเที่.ยวภูเก็ตพอ.ดีและพี่ส.าวกลับ.มาบ้า.นตอนค่ำ

ตอ.นกลางวันไม่มีปัญ.หาอะไร. เล่นกับสุ.นัขและคุย.กับแฟนใ.น ห้.องตัวเอง คืนนั้น.ก็เข้านอ.นปกติ ประม.า.ณเที่.ยงคื.นส่วน.ตัวไม่ล็อกป.ระตู.ห้องนอน.อยู่แ.ล้ว เพราะ แม่กับ.พี่สาวเ.ข้ามาต.อนเช้ามา.ยืมของหรื.อใช้ขอ.งข.องเรา

รู้ตัวอีกทีคื.อมีล่าตื่.นเพราะมี.อะไรม าเ.สียบใน.หัว  พอลืม.ตาก็ต้.อง ต่อสู้เพื่..อชีวิตแล้.ว น้องชาย.ของมีล่าที่.มีอ.ายุ 19 ปี ณ ตอนนั้น กำลังใช้มีดจ.ากห้.องค.รัว เ สียบที่ศีร.ษะข.อง.มีล่า.อยู่  มีล่าใช้.กำลัง.ทั้งห.ม ดในการ.สู้กับมีด.และแ.รงของผู้.ชา.ย.สูง.กว่า 190 ซม. หนัก.เกือ.บ 100 กิโลกรัม

ตอนนั้.นไม่รู้ห.รอก..ว่าบาดเจ็บสา.หัสแ.ค่ไหน  รู้แค่ว่.าตาข้าง.ซ้ายม.อง ไม่เห็.น และหู.ข้างซ้าย.ไม่ได้ยิน เ.ห็นร.อย.แผลบนแ.ขนตัวเองจนถึงเนื้.อข้าง.ในไม่รู้ว่.าชั้.นไขมั. นหรือก.ระดูก มีล่าตะ โ.กนขอความช่.วยเหลือ.จนไม่มีเสีย.งเหลือ มีล่าเอามือกำใบมีด ถึงแม้รู้ว่.ามัน.จะบ.าดแต่ไม่.มีทางเ .ลือกอื่นแล้วที่จะห.ยุดเขา ใน.ที่สุด พี่สาว.ของมีล่า.ก็ตื่นแล้ว.เข้ามา.หยุดเขา

ภาพบาดแผ.ลส่.วนนึ.งในวันนั้น.

ภาพน้อ.งชายที่.ทำ.ร้ายมีล่า มีปั ญ.หาตั้งแ.ต่เด็ก ไม่เรียน.หนังสือ หนีเที่ยว ดื่มเหล้า เล่นยา อาละวาดทำ.ลายข้า.วขอ.งในบ้าน และไม่ใ.ช่ครั้ง.แรก.ที่.ทำร้ายตัวมี.ล่าหรือ.คนในครอบครัว

2 ปีที่ผ่.านมา มีล่าไ.ด้ย้ายไป.อยู่คอนโดกั.บแฟนแล.ะไม่กล้า กลั.บไปเหยียบ.ที่บ้านนั้นอีกเลย ตอนมีล่า.มีสติแล้.วก็ได้.บอกครอบครัวว่าไม่ยอมแล้..วต้องแจ้งค.วาม แ ต่คร.อบครัว.บอกว่า ถ้าแ.จ้งความเรื่องนี้จะเป็นข่า.ว อยากให้ทั้งโลกรู้เหรอว่ามีน้องเป็นบ้า อยากให้.ทุกค.นจำว่าเป็.นนัก.ร้องค นนั้นที่ถูกน้อ.งชายเอามีด.แทงจนเกื.อบต.ายเหรอ

ทางครอบครั.วมีล่า.ได้สัญญาว่าจะจัด.การกับน้อง.อ.ย่า งเหมา.ะสมแล.ะ จ.ะไม่ให้เขา.เข้ามายุ่งเ.กี่ยวกับ.มีล่าอีก .อย่าง.ที่แจ้.งไปเหตุการณ์นี้.ทำให้.มีล่.ากลายเป็น. PTSD ช่วงเดือน.แรกแค่เ.สียงแตร ร.ถก็ทำให้ส.ะดุ้งแล้ว

ระแวงและก.ลัวทุ.กอย่าง ฝันร้ายทุก.คืนว่าถูกกร. ะทำแล้ว.ไม่มีใครมา.ช่วย ถามค.รอบค.รัวว่.าน้องชายอยู่ที่ไ.หน มีก.ารล.งโทษหรืออะไรเกิ.ดขึ้นไหม ก็ไ.ม่ได้ คำ.ตอบหรือ.ได้คำตอ.บแบ บคลุ.มเครือม.าก จิตใต้.สำนึกมีล่าก.ลัวและเ.ครียด.มากไม่รู้จ.ะหาทางอ.อกยังไง

เหตุผล.ที่มีล่ามา บอ.กทุกคน.วันนี้ก็เพร.าะว่าอึดอั.ดใจมากไม่อย.ากเก็บค.วามลั.บแล้ว และที่.สำคัญ ในระ.ยะเวล.า 2 ปีที่ผ่านมา ทางครอบค.รัวได้ปิ.ดบังที่อยู่.และทุกอย่าง.เกี่ยวกับน้.องชา.ย มีล่าใช้ชีวิ.ตหวาดร.ะแวงม .ากเกินไ.ปแล้ว มีล่า.ต้อง.การค.วามยุติธ.รรม เท่าที่รู้.คือครอ.บครั.วพาน้องไป.ศรีธัญญา แต่เขาไม่.อนุญา ตใ.ห้แอดมิตเ.กิน 2 เดื อน เพราะไม่ใ.ช่เคส.ที่หนักหน.าข.นาดนั้น.

มีล่า.ได้ยินมาว่าคื.นที่เขา.ทำร้ายร่างก.ายมีล่าเข.าเมามา.ก ไม่ใช่แ..ค่ปัญหาทา.งจิตที่ทำให้..เขาลงมือ ที่ผ่านมาเขาใช้.ชีวิต.อยู่ที่บ้านเห.มือนเดิม มีแ.มคบุ๊ก. เกมเพลย์ส.เตชั่น ใช้ชีวิตเหมื.อนเดิ มกับค.รอบครัว ทั้.งทั้งที่มีล่.าต้.องย้า.ยออ.กมา

สำหรับต.อนนี้มีล่า.ไม่ทราบ.ว่าเข.าอยู่.ไหนห.รือทำอะไ .รอยู่ และถ ามค.รอบครัวมาเป็.นปีแล้วไม่เ.คยได้คำ.ตอบ ตั้งแต่.เหตุการ.ณ์นี้มีล่าเปลี่ยนไป.มาก แ.ละการ.ที่มีล่าไม่.รู้เรื่อ ง.อะไรเลย ทำ.ใ ห้ชีวิต.ของมีล่าไ..ม่เหมือนเ.ดิม ความ.สัมพั.นธ์กั.บคนรอบข้า.งและเพื่อนเป.ลี่ยนไม่เชื่อใจ.ใครเลย ถ้าใ.ครพ บเจอเขา.หรือมีคำแน.ะนำ ยินดี เพราะรู้สึกเ.หมือนสู้.อยู่คนเดียวเพื่.อชีวิตตัวเอ.งมานานมากแล้ว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *