“หยาดทิพย์” อัปเดตอา การป่ว ยจากโค วิด 19 และลูกในค รรภ์

ปัจจุบันสถ.าน .การณ์การแพร่ระบ.าดโควิ.ด 19 ระ.ล อกใหม่ ที่มาแ.รงสุดๆเ พร.าะมีดา ราเป็นหล ายคน.มากออกมา แจ้ง ข่ าว.ว่าต นเอ งนั้ นติ.ดโควิ.ดซึ่งด าราห นึ่งใน นั้นก็คื.อสาวหยาด.ทิพ ย์ ร าชป.าล ที่ก่อนหน้านี้เ.ธอเผยว่ าเ ธอนั้ นตั้งคร รภ์อ.ยู่และจะแ.ต่งงาน กับแฟ.นหนุ่ม.

ซึ่งส าวหยาด.นั้นหลังจาก. รู้ข่าวว่าติดโค วิ.ดจากแฟน หนุ่มจึ.งรีบรั บการ. รัก ษาที่โรงพยา.บาลในทันทีแล.ะล่าสุดสาว.หยาด รัก ษา ตัวที่. โรงพยา บาลไม่กี่วันก็ได้ โพสต์ผ่านอินสตราแกร มในสตอรี่โด ยมีการอัปเดตอ .าการ ที่เป็ นอยู่ของ.เ ธอนั่นเองซึ่ งเธอ. .ระบุข้อความ ใ นภาพไ.ว้ ว่า

“อัป เด ต.อา การวันนี้ถอดน้ำเกลื อแล้วค่ะไข้ลดลงอากา.รอื่นๆที่เป็น.ยังมีอยู่แ ต่ดี.ขึ้นขอบคุณทุกค. นที่เป็นห่วงม .ากๆ.ที่ส่งกำลัง.ใจมาน ะคะ รับส า .ยใ ครยังไม่ไห วเลยเจ็ บคอและไอเ.ยอ .ะมากเล.ยแต่ได้อ่า นทุกๆ.กำลังใ.จนะค.ะ”

“มีคนถาม ม.าเย.อะมากๆโดยเฉ.พ าะคุณแ ม่ตั้งค.รรภ์ที่ไดเรคม า. เยอะหยา.ด อยากให้ทุก.คนที่เป็น.กังวลปรึกษาคุณ.ห มอที่.ฝากคร ร ภ์ดีที่สุ ดตอน.นี้.ห ยาดยังตอบอะ ไรไ.ม่ได้ยังไ ม่ได้มีก.ารสรุปอะ ไร. 1OO%”

“ทุ.ก อย่า งมาเร็วมาก.อ าการหย าดเพิ่ งออ.กจริงจังและ เ.ข้าม .ารับการรั. กษ.าได้ไม่กี่.วันการ รักษ.า ตอ นนี้คือ การทานย .าตามอา การทานได้ยาบาง.ตัวที่ไม่กระ.ทบกั.บน้องใ นครรภ์.ยังไม่ได้ X.-RA Y ป อด.”

“แต่จากโรค.ประจำตัว ก็ต้องมีการฉีด .ยาเพิ่ม วันละ.1เข็มทุก วันที่ หน้าท้ องและ.การรักษ.าต่อไปต้องปรึก.ษา และพูดคุย.กับคุณหมอ.ต่อค่ะแต่จากอากา.ร.ทั้ .งหมดที่เป็นใ.นตอ นนี้ยังไม่มีอ.ะไรน่าเป็นห่ วง” .

ภาพ ของส าวหย าดสวม ชุดไ ทย

ภาพขอ งสาวหยาดใส่ชุ ดแต่ง งานถ่าย พรีเ วดดิ้ง

“ขอบคุณทุกกำลั.งใ .จอีก.ครั้งค่ะที่ ส่ ง.ให้ครอบครัวเรา .และเจ้าตัวเล็กน.ะคะ ”

ภา พของสาวห ยาด

ภ าพขอ งสา วหยาด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *