“ณเดชน์-ญาญ่า” รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในวันปีใหม่ไทย

จากสถาน การณ์.การแพร่ร ะบ าดโค .วิด-19ระ.ลอ.กใหม่นี้ทำให้หลายค.นเลื อกที่จ ะอยู่.แต่ที่.บ้านเ พื่อความปล อด.ภัยพระ เอกสุ ด.ห ล่ ออย่างห.นุ่ม ณ เด. ชน์ คู กิมิยะและส.าวญาญ่า อุรัสยาก็เ.ลื อกที่ จะพักผ่อนอยู่บ้าน เช่นกัน

ภาพของห นุ่ม. ณเดช สาวญา.ญ่ าแล.ะครอบครัว.

โด .ยทั้งคู่ก็.ได้มี การสรงน้ำพ.ระรับวันส.งกรานต์ ข.องไทยอีกทั้งยัง รดน้ำดำหัวผู้ใ.ห.ญ่ภา.ยในบ้ านอี กด้วยซึ่.งหนุ่มณเ.ด ชน์แ ละสาวญาญ่าก็.ได้มีกา.รไหว้ขอข.มาและ ขอพรจา .กแม่ปลาอุไร แม่แก้ว สุ.ด.ารัตน์และคุ ณพ่อโยชิโอ คูกิ มิ ยะ

ภ.าพขอ งหนุ่มณเ ด.ช ส าวญาญ่า.และค รอบครัว

ซึ่.งแม่ แก้วก็ได้.มีการโพสต์ ภ.าพบ รรยากาศอันสุ.ด อบ อุ่.นของครอบครัวลง.บ นอิน สตาแ กรมส่.วนตัว.พร้อม กับร ะบุ.ข้อความไ.ว้ว่า

ภาพ ข.องหนุ่มณเ.ดช สาวญาญ่าแ.ละ ครอบครัว

“.วันแ ห่งคว ามสุข.เย็นจริงๆๆๆ ป๊าโย.ชิโอกับแ ม่แก้.วขอใ ห้ลูกณเ. ดชน์ ญาญ่ามีแต่ ค. วามสุข.ความเจริญ.ยิ่งๆขึ้นไปปลอ.ดโรคป ลอดภัย จา.กภั ยทั้งปวงตล.อ ดกาล นะ.คะรัก ที่สุดเสมอน้.าาา า”

ภา พขอ.งหนุ่มณ เดช ส.า วญ.า ญ่าแล.ะครอบ ครัว

.ภาพของหนุ่.ม ณเดช ส.าวญาญ่า แล.ะครอบครั.ว

ภาพของ.หนุ่มณเดช สาว.ญา.ญ่าแ.ละ.คร .อบค .รัว

ภาพข องสา วญาญ่า และครอบ ครัว

ภาพข องสาวญาญ่า แล ะครอบ ครัว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *