“บุ๋ม ปนัดดา” โพสต์ด่ าคู่รั กที่รู้ตัวว่าติดโควิด แต่ก็ยังนั่งเครื่องบิน

เนื่องม าจา.กสำนักง .าน.สาธาร. .ณสุ. ขจั.ง.หวัด นคร ศ.รีธ รรมร.า ชได้ มี.การเปิดเ .ผยไทม์ไล.น์ .ของหญิ.ง สาวคน. ห นึ่ง. . รู้ ว่าตนเอง.นั้นติด.เชื้อ. โควิด.- 19. มาตั้งแต่วันที่1. 0 เม .ษา.ยน 25 64 แ.ต่.ก็ยังเดินทา งนั่ งเครื่อง บิ.นกลั บจัง. ห. วัดนคร ศ .รีธรร. ม.ราช.โด ยส.า รเ.ครื่องบินพร้อม.กั บแฟ. น. หนุ่ม

ภาพขอ งคุณ บุ๋ม ปนัดดา

ซึ่ง งานนี้ทำเอ าคุณ บุ๋ม ป .นั ด ด า ถึงเดื อดไ. ม่ไหว เจ้ .าตัวจึ.งทำ. กา รโ พส.ต์ภ าพไท .ม์. ไลน์ของ.คู่.รักคู่. นี้ผ่.าน.ทา งอิน.ส.ตร าแกรมส่.วนตัว พร้อมกั บร ะ.บุ. ข้อค วาม.เอา .ไว้ว่า

ภาพข องโพ สต์จา กคุณบุ๋ม

ภาพของคุณบุ๋ม

“ค.นเ. ห็.นแ.ก่ ตั วแ.บบนี้ค.วร .มี บทลงโท .ษอ.ย่างไร ดี?. รู้.ว่าติด โ.ควิดแต่ ก็ยั.งขึ้นเครื่.องบิ น.ไ ปนู่ น .ไ.ปนี่ ทั้ง.ที่อยู่กั.บกลุ่ มเ.สี่ยงด่.าไม่ถูก เ.ลยคนแบ บนี้.#เ.หนื่อ ย.ใจ”

ภาพ ของไ  ทม์ไลน์ขอ งผู้ติดเชื้อ

ซึ่.ง หลั.ง จากที่คุ ณบุ๋มโพสต์. ภาพ.ลงทำใ ห้มีชาว .เน็ ต. เข้ า .มาร่วม แสด.งควา.มคิ ด. เห็นเป็นจำนว นม า.กอาทิ.เช่น. “😢😢ตอ.นนี้เจ้.าหน้าที่ทำ.ง านกั.นเหนื่.อยมากค่ะ เ.พ.ราะยังมีคน.ไข้หลาย ๆค.นที่ปกปิ .ดประวั.ติ😢 “.,”😢จริงค. ะ. เห็นแก่.ตั วที่. สุ ด🔥.🔥”, “.โกรธ .มาก.เลยยย ยย .ยยย.ย.🔥🔥🔥”.

ภาพของก ารแ จ้งที่นั่ง และเที่ยว บินของผู้ ติดเชื้อ

“แย่. ม .ากเล .ย ค่ะ…ไม่.เห็. นใจคนอื่.นเอาแ.ต่ตัวเอง. . ต้.องลงโ ทษ.หลังจาก รั. ก ษ าหา.ยแ ล้วใ.ห้ หนั. ก เลยแบ.บ.นี้ . เดื อดร้.อนคนอื่.น😢”, . “อ .ย. ากให้.ลงโ ท .ษตามก ฏห.มา.ย . อยาก ใ ห้.ส .ายก าร บิ.นฟ้ .องร้อ.งค่าเ .สีย หา.ยเอา.ให้ .เป็ นตัวอ.ย่า ง” เป็น.ต้น

ภาพของ คอมเม นต์จากช าวเน็ ต

ภาพขอ งคอ มเมนต์ จากชาวเ น็ต

ภ าพ ของคุณบุ๋ม

ภ าพ ของคุณบุ๋ ม

ภ าพ ของ คุณบุ๋ม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *