“เก้า จิรายุ – แม่ก้อย” เหมาร้านขนมหวาน

จ.ากส.ถา.น ก.าร ณ์ .ก ารแพร่ระ. บาดของ.โ.ควิ.ด-1.9.ระลอ ก3 . ทำ ใ.ห้ส่งผล. กร ะทบ.ห.ลายๆ คร อ.บ ครั ว .เป็นอย่างม า.กโดยได้ มีพร.ะ.เอ ก.หนุ่ .มอย่าง.คุณ เก้า จิรายุและคุณแม่ก้อย.วรณั .ชชา .ห่วงใย.หลาย ๆค.นที่ต้อ.งหาเช้ากิ.น.ค่ำ

ภาพ.ของ.เก้า จิร.ายุ

โดย.คุณ เก้.าแล.ะคุ .ณแม่ไ.ด้ทำ .กา.รเหม.าข.น มหวาน.เพื่. อนำไ .ปแจ กจ่า.ยให้กั.บค นที่ได้.รั บผลกระท.บจา กโควิ.ด- 19.ส่ วนห.นึ่ ง

ภาพ.ของเก้า.และแม่ก้.อย.

โด.ยได้ไ ป.เหมาขนมห .วานที่จังห. วั.ดพั.ท .ยา .โดย.ทำกา. รแจ กใ ห้.หลา ยๆ คนไ.ม่ว่าจ.ะเป็นก.ลุ่ มคน.หาเ ช้า.กิ.นค่ำคน.ค้าขา. ย.หรือ แม้แ .ต่ลูก จ้าง รา .ยวั. น ก็ไม่ เ.ว้น

ภาพข.องการแ.จกข นมที่เ.ห มาม.าโดย.แม่ก้อย

เ .พื่อเป็นกำลั ง ใจ .ให้.ทุ.กค นไม่ท้อที่จะสู้กับวิก.ฤตนี้หลั.งจา กแจ ก .แ ล้.วทำให้ ทุกคนยิ้ม.อ อกพร้อ มกับ.สุดประทับใจกั .บการกร ะ.ทำครั้งนี้ข .อง.ทั้งคู่

ภาพ.ของ การแจ.กข.นมที่เหม.ามาโ.ด ยแ.ม่ก้อ ย

ภา.พของ การแ.จกข นมที่ เ.หมามา.โด.ยแม่ ก้อย

ภาพ ขอ.งการแจ.กขนม.ที่เ หม าม.าโดย แม่ก้อย

ภา พของหนุ่ .มเ.ก้า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *