“กวาง เดอะเฟซ” รีวิวกักตัว 14 วัน

นา.งแบบชื่.อดัง อย่าง “กวาง วรรณปิยะ ออมสินนพกุล” หรือ “กวาง เดอะเฟซไทยแลนด์ ซีซั.น 2” ที่ต้.องกั.กตัว 14 วัน เพ.ราะเมื่อวัน.ที่ 2 เมษายน ที่ผ่านมา “กวาง เดอะเฟซ” ได้เดินทางไปร่ว.มงานตัวนึง ซึ่.งในงานนั้นได้มีผู้ติดเชื้อโควิดร่วมงา.นด้วย

รูปข อง “กวาง เดอะเฟช”

เมื่อ.เ.จ้าตัวทรา.บข่าวว่าเป็นกลุ่มเสี่.ยง ก็รีบเดิ.นทางไปโรงพ.ยาบาลเพื่.อตรว.จหาเชื้.อทันที และท.างโร.งพยาบา.ลแจ้งว่าผ.ลเป็นลบ คือ ไม่มีการติ.ดเชื้.อ แต่ท.างด้าน “กวาง เดอะเฟซ” จะต้อง.กักตั.วต่.ออีก 14 วัน เพื่.อมาตรวจซ้ำอีกครั้ง

รูปแจ้งข่าว ว่าไปตรวจ

เมื่อวาน 15 เมษายน 2564 “กวาง เดอะเฟซ” ได้เล่าถึงคว.าม.รู้สึกหลังจากที่กักตัวใ.กล้ครบ 14 วัน โดยบรรยายว่า “วันนี้กวางมารีวิวกั.กตัว อยู่บ้.านพรุ่งนี้ก็จะค.รบ 14 วันแล้วค่ะ จากการกั.กตัวค.รั้งนี้ได้รู้จักตั.วเองมากขึ้นม.ากเพราะอยู่ค.นเดียวจริงๆ ในตอนแรกที่ต้.องกักตัวกวางอยู่ใ.นภาวะเครียด แ.พนิค จิตต.ก และกดดันมากๆ เพราะคนรอ.บตัวเราเป็นหลายคน

รูป IG ของ “กวาง เดอะเฟช”

กลั.วโ.ควิ..ดก็กลัวแ.ต่ที่น่ากลัวยิ่งก.ว่าคือเราไม่ได้ออกไปทำกิ.จกรรมหรือใช้ชีวิ.ตได้ในแบ.บที่เรารั.กเพราะเราก็ต้องรั.บผิดชอบต่อสังคมเหมือนกัน ช่วงแรกอยู่เฉยๆ มีแต่เสพข่าวโควิดว่าใครเป็นบ้าง ใครติ.ดบ้าง

รูป IG “กวาง เดอะเฟช” ตอนวีดีโอ หาเพื่อน

อยู่ดีดีก็.ก.ลายเป็นคนจิ.ตตกโดยไม่รู้ตัว ข้าวไม่ทาน เครีย.ดจนลงกระเพาะ ท.านแล้วอ้วก แ.บบสองวันทา.น1มื้อ และทานน้อยม.าก ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์น้ำหนักลงไป3-4กิโล

รูป “กวาง เดอะเฟช”

อาทิต.ย์ต่อมาพ.อตั้งสติไ.ด้ เริ่มคิ.ดว่ากวางปล่อยใ.ห้ตัวเองเป็นอย่าง.นี้ไม่ได้แล้ว ถ้าเป็นอ.ย่างนี้ต่อไปเราจะแ.ย่จริงๆในที่สุด สถานการ.ณ์อย่างนี้ก็ควรทำให้ตัวเองแข็.งแรงมากๆ ก็เลยเริ่มออกกำลังก.าย หัดทา.นวิตามินและยาสมุนไพ.รเยอะมา.กๆทั้งๆที่.ไม่เค.ยทานเลย

“กวาง เดอะเฟช”

เข้านอ.นเร็วพักผ่อนให้เพี.ยงพอ พยายามทานอาห.ารให้ครบมื้อ ทำอาห.ารทานเอง ดูซี.รีย์ ปั่นสมู.ทตี้ทาน มาร์คหน้า วีดีโ.อคอลคุยกับเพื่อ.นคนนั้นค.นนี้ วัดไข้วนๆไป

รูป ของ “กวาง เดอะเฟช”

แ.ละที่สำคั.ญที่สุดคือพยายามเส.พข่าวให้น้อยลง.เพราะเราก็ต้.องเซ.ฟสภาพจิตขอ.งเราเหมือนกั.น วันนี้ก็วันที่ 13 แล้ว ในการกักตัว เหมือนเ.วลามันผ่านมายาวนา.นมากๆ เช้าวันที่17นี้กวางจะไปตรวจโควิคอี.กรอบ และรายงานผ.ลนะคะ

รูป นางแบบ “กวาง เดอะเฟช”

สุดท้า.ยแล้วขอเป็นกำ.ลังใจให้ทุกคน โ.รคนี้ไม่มีใครอย.ากให้เกิดขึ้นหรอกค่ะ แ.ต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้.วเราก็ต้อ.งระวังตัวเองและดูแล.ตัวเอ.งให้ดีที่สุดนะคะ สู้ไปด้ว.ยกันค่ะ

“กวาง เดอะเฟช” น้ำหนักลง

รูปของ”กวาง เดอะเฟช”

รูปของนางแบบ”กวาง เดอะเฟช”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *