เดือดสุด!!! ปู ไปรยา โมโห เผย เตรียมฟ้องเอาผิดคนมาแฉไทม์ไลน์ปลอม โอดตัวเองโดนทำร้ายมามากพอแล้ว

เดือดสุด!!! ปู ไปรยา โมโห เผย เตรียมฟ้องเอาผิดคนมาแฉไทม์ไลน์ปลอม โอดตัวเองโดนทำร้ายมามากพอแล้ว

เรื่องไม่จบ หลัง.จากมีเพ.จบันเ.ทิงเพจหนึ่ง ซึ่งเป็นเพจชื่อดัง ได้ออกมาแฉ ผู้หวังดี ที่อ้างว่า เป็นน้อง.ของพี่ชา.ยที่ใ.กล้ชิดกับดาราท่าน.หนึ่ง ซึ่งพี่ช.ายนั้นได้ติด โ.ค.วิ.ด. -.1.9. แ.ต่พ.บว่า ด.าราท่.านนี้ ได้สั่งให้.ปิด.ข่าว เ.ก็บเ.งียบ เพรา.ะกลัวไม่.มี.งาน

ภาพของปู ไปรยา

และผู้.หวังดีคนนี้ยั.งบอ.กถึง ไทม์.ไลน์ข.อง.พี่ชาย ที่ได้เจ.อกับ.ดาราท่.านนั้น พร้อ.มบ.อกว่า ไม่ไ.ด้มีเจต.นาทำร้า.ยใคร และทำล.ายชื่อเสีย.งใคร แต่ค.อมเม้นต์.ส่วนใ.หญ่นั้น ก็ผัน.ตัวเ.ป็นนั.กสืบ และพุ่งเ.ป้าไป.ที่นัก.แสดงสา.วดัง อย่าง “ปู ไปรยา” นั่นเอง

ภาพของปู ไปรยา ภาพของปู ไปรยา

ล่าสุด ทำเ.อาปู ไปรย.า ถึงกับ.ออ.กมา โพสต์ไอ.จีสตอรี่.ปกป้อ.งตัว.เอง ว่า “ไทม์ไ.ลน์ปลอมค่.ะ เตรีย.มฟ้.องนะคะ ก่.อนเขีย.นข่าวเช็.คข้อมูลก่.อนที่.กล่าวหา แล.ะตอนนี้.รู้เจ้าของ.เฟซบุ๊.กแล้วด้วย ทนโด.นด่าทุ.กเรื่อง แต่อ.ย่างนี้ทำ.ไม่ถู.กรอไทม์ไลน์จริ.งนะคะ เสีย.ใจมา.กปล่อยใ.ห้คนพู.ดเรื่องเ.สียหาย แต่จ.ะทนโ.ดนคน.ทำร้ายม.ามากจ.นพอแล้วค่ะ

ภาพจากไอจีของปู ไปรยา

โดยต.อนนี้เตรีย.มห.ลักฐาน ซึ่งทุ.กคนมีเสรี.ภาพใ.นความคิ.ดและคำ.พูด แต่.พอพู.ดแล้วต้อ.งรับผิด.ชอบ ถ้ามั่.นใจ.กับสิ่งที่.พูดในทุกเรื่.องก็เจอ.กันที่.ศาล”

ภาพจากไอจีของปู ไปรยา

ภาพจากไอจีของปู ไปรยา

อีกทั้ง ปู ไปรยา ยังเ.ผยอี.กว่า ได้ทำ.การ ฟ้องเ.ฟซบุ๊คส่ว.นตีวของ.บุคคลที่มีเ.จตน.ามาทำร้ายเรา ทำลาย.ชื่อเสี.ยงเรา และคนที่ไดเรกต์.เเมส.เสจมาขู่เข็ญแ.ละก่.อกวน เสรีภา.พของ.คุณไม่คว.รเบียด.เบียนเส.รีภาพแ.ละชีวิต.ของคนอื่.น ร.วมถึง.หลั.กฐานของกา.รโดน.ก่อกว.นดูถูก ล้อเลียนแ.ละเพ.จที่สร้.างการเข้า.ใจผิดด้.วยค่ะ

ภาพจากไอจีของปู ไปรยา ภาพจากไอจีของปู ไปรยา ภาพของปู ไปรยา

พร้อมทั้.งโชว์หลักฐ.านเป็นผ.ลกา.รตรวจโ.ควิด ซึ่งผลอ.อกมาเ.ป็นลบ และร.ะบุข้อควา.มว่า “ลงจ.าก.เครื่อง 14 มีนา กั.กตัว 16 วันที่ Lancaster Bangk.ok และ ออกม.าทำ.งานถึง วันที่ 6 ตรว.จวั.นที่ 7 แล้ว.ก็ ตอน.นี้จะกั.กตัว 14 ค่ะ ไม่พ.บเชื้อ รอตรว.จอีกร.อบ แต่ตอ.นนี้ cancel ทุก.อย่างแล้.ว อย่าง.ที่แจ้งไ.ปนะคะ ไม่ได้รั.บงาน.แล.ะมีหลั.กฐาน cancel ทั้ง.หมด ลง.ใหม่ ลบ HN ข้อมูลส่วนตัว”

ภาพของปู ไปรยา

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *