ชาวเน็ตจ วกยับ!! “สน ยุกต์” ไปออกรายการดัง โดนแขกรับเชิญทำแบบนี้กลางรายการ

ชาวเน็ตจ วก. ยับ!!.”ส.น.ยุ กต์”ไปอ. อกราย .ก. า. รดั ง.โดน แขกรับ.เชิญ ทำ แบ. บนี้ กล.างรา .ยการ

กลาย. เ ป็น.ป ร.ะเด็นร้อ น.สุดด.ราม่าสำหรับ พระเอก.ห นุ่.ม หล่.อ อย่า งคุณสนยุกต์.ส่.ง .ไพศาลโดย. เ.จ้.าตัว ได้ไ.ปออก รา.ยการT.h eWal.l.So .ng ร้องข้า.มกำ.แพงEPที่ 3.1เป็ น.นักร้อ ง.ป ริ.ศ.นาข้าม.กำ.แ พงที่ .ไ.ด้ร้อง.เพล ง .คู่กับ. คุณ.ใหม่เจริญ ปุระ.นั่น.เอ ง

ภาพข องหนุ่ม สน

ภาพข องหนุ่มสน

เ.มื่อมี.แขกรับเชิญ.อย่างคุ ณรัศ.มีแข,คุ.ณเป็.กกี้ศ รีธั.ญญ า .แ ละคุณเม.ย์พิชญ์.นาฏได้ มี.กา.รแกล้ง.เล่นกั บหนุ่ม ส.นโดยในโ ลก.โซเชีย ล.นั้น.เกิดกระแ.ส ด .ราม่าอย่.างหนัก . ทำ ให้ช .า.วเน็ตหล. .า.ยคนม อง.ว่ า .เป็น.การ S.ex u alha.rassm e.ntหรื. อเป็นกา ร.คุ.ก คา.มทา งเ.พ.ศ

ภาพข องคุ ณรัศมีแข คุณสน  และคุ ณเป็กกี้

ช่วงหนึ่ งขอ .ง ราย.ก.า .รคุ.ณเป็กกี้ไ.ด้มีกา ร.ไปขอหอมรั .ก.แ.ร้.ของหนุ่ม.สนอีกทั้ งคุณรัศ มี แ.ข.ยั.งนำส.าย วั.ดมาวัดช่.ว.ง .ขา ของ หนุ่มส นพร้.อ. มกั.บ.พูดขึ้นมาว่า”ย าว .9. นิ้.ว”ส่วน.คุณ .เ มย์.ก็มา.ร่ วม ช่วย.วั ดตัวด้ว.ย. เช่นกัน

ภา พประก อบในราย การ

ภา พประก อบในรายก าร

ภ าพของชาวเน็ต แสดงค วามคิ ดเห็น

ภาพของช าวเน็ต แสดงค วามคิ ดเห็ น

ซึ่งห ลังจากร.า ยกา.รได้ถู .กแพร่ออก. ไปนั้นทำใ.ห้ชา.ว เน็ต.พากั .น.เรีย.ก ร้.องใ ห้.รายการดั ง.กล่าวนั้.นหยุด นำ.เสน อเรื่อ.งแ บบนี้เพร าะ.ว่. าชาวเน็ตเ.ห็น ว่.า.นี้ไ.ม่.ใช่ครั้ .งแรกแต่มีการ เล่.นมุกแบบ .นี้ .ม าห.ลา.ยต่อ.หล. ายครั้ งแ.ล้ว.นั่.น.เ อง

ภาพของชา วเน็ตแสดง ความคิด เห็น

ภาพขอ งชาวเน็ตแสดงความคิดเห็น

ภาพของชาวเน็ต แสดงค วามคิ ดเห็น

ภา พขอ งชาวเน็ต แสดงความ คิดเห็น

ภาพ ของห นุ่มสน

ภาพ ข องห นุ่มสน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *