น้องพายุหายไปไหน!! “ชมพู่ อารยา” พาครอบครัวเข้าวัดทำบุญต้อนรับวันปีใหม่ไทย

น้. อ.ง พายุหา ย.ไปไห น!!”.ชมพู่.อารยา”พ า.ครอบ.ค รัวเ.ข้.าวั ดทำบุญ. ต้ อนรับวันปี ใหม่ไ.ทย

เตรีย มเ.ข้าสู่ปีใหม่ไท.ยวันสงก.ร.านต์นั่นเองซึ่งนาง.เอก คนดัง. .อย่าง.คุณแ ม่ชม .พู่. อารยาก็เล. ย ถือ.โอกา. ส.พาครอบครั.วที่น่ารัก.ไปทำบุ.ญ. ต้อนรับ.วัน วัน .สงก รานต์เพื่อเส. ริมค วาม.เป็ นสิ ริ.มงคล.ใ ห้. กับชีวิต .

ภาพข องคุณ พ่อน็อต คุ ณแม่ชมพู่และน้อ งสายฟ้า

แล ะล่า. สุดคุ.ณแม่ชมพู่.ได้โพส.ต์รู ป.ผ่านอินสตร.า แก. รมส่วน. ตัว.โดยเป็น .ภาพคู่กับ .คุณสามีและ. ลูกช.าวสุ.ด.ห .ล่ออ ย่า.ง น้องสา.ยฟ้า .ซึ่งไ. ด้ระบุข้ อค วาม.ไว้ว่ า.“ สงกรานต์นี้บุญ รักษาค่ะ . #ยุร้อนยุ.ไม่ ไห.วยุไปรอบ. .น รถนะแม่”

ภาพ โพส ต์ในไอจีของคุ ณแม่ชมพู่

ซึ่.งไม่.มีใครไ.ม่สังเ.ก.ตสำหรับสุด. ยอดเจ้าแม่ .แฟชั่นอ ย่.า.ง คุ ณ .แม่ช มพู่.โดย.ชุดที่คุณ .แม่ชมพู่.คุณพ่อน็.อต. .แล.ะ.น้อง.สา ยฟ้า.ใส่ม.า นั้นสี.สันเ จิ.ดจ้าซะ ยิ่ ง กว่า .อะไรซึ่งเ.ข้ากับ .เท ศกา.ลสง กร.าน.ต์สุดๆ ไป.เ ลย

ภา พของคุณ พ่อน็อตและคุณแ ม่ชมพู่

แต่.ที่ขา.ดไปก็คงเป็นเ พียงน้ องพายุ . ที่.ไ ม่ได้เข้า .ร่. วมเฟร.ม กับคร .อบครัวจ.น ทำให้ใค รๆ.ก็ อ.ดสงสัย ไม่.ได้ ว่าน้อ.งพายุหายไป.ไหน.คุ.ณแม่ชมพู่ .ก็.แจ้.งไว้เรี. ยบร้อยแ.ล้ว ว่า.น้. .องพายุ.ร้.อ นจ.นท .นไม่ไ.หว ข.อไปรอบ.น รถ.นั่.นเอง

ภาพขอ งคุณแ ม่ชมพู่และ น้องพายุ

ภาพขอ งคุณพ่อ น็อต คุณ แม่ชมพู่ และน้อง สายฟ้า

ง.านนี้แ ฟนค.ลับพา .กัน.เ.อ็ นดูน้อ .งพายุที่.น้.อง.พา. ยุขอตัวไ.ปห. ลบร้อนใ.นรถ .ก่ .อน.อีกทั้ง.ยัง พ.ากันแ .สดงค ว.ามคิดเห็.นกั นอ .ย่า งสนุกส. นาน เ ล ย.ทีเ ดีย วอ.าทิเ.ช่น”เอ็น .ดูพี่ยุ♥️.♥️♥️♥️.”,” เอ็.นดูยุ.❤️🌪ไปน .อนกินห. นม.บนรถดีก่ .า5.5 ”

ภาพขอ งชาวเน็ตร่ วมแสดงค วามคิ ดเห็น

“แม่.ถ่.ายยุบนร.ถ. ด้ว.ยนะฮะ .อยาก.เห็นยุกั บ.ชุ. ดสงกราน. ต์ 😍”,” .เจ้ .าพ.ายุ.❤️❤️❤️❤️❤️.หาย ไปไหนน๊อออคิ ดถึ.งๆ😂😂 😂😂”,”.อด .เ.ห็.นยุใ.ส่ชุดหล่ ออเยย.ยย . 🥺🥺🥺.”เป็น.ต้ น

ภา พของ ชาวเน็ตร่ว มแสดงความคิ ดเห็น

ภาพข องคุณ พ่อน็อต คุ ณแม่ชมพู่และน้องสา ยฟ้า

ภาพข องคุณ พ่อน็อต คุณแม่ชมพู่แล ะน้อ งสายฟ้า

ภาพ ของน้อง พายุ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *