ต้อนรับวันสงกรานต์ “ณเดชน์” จัดงานสืบสานประเพณีไทยแบบง่ายๆที่บ้าน เพื่อลดความเสี่ยง

ต้อนรับวันสงกรานต์ “ณเดชน์” จัดงานสืบสานประเพณีไทยแบบง่ายๆที่บ้าน เพื่อลดความเสี่ยง

เนื่อ.งด้วยสถ านก าร.ณ์ของ โรค ร ะบา.ดก ลับมาหนั.กอีกทำให้เทศ กาล งา.นสง กรานต์ที่ เ.ป็ นวันขึ้ นปีให ม่ขอ.ง ไทยจึงงดจัดงาน แ.บบ ยิ่ง ให ญ่เพื่อใ.ห้ประช าช. นอยู๋บ้านเ พื่.อลด ค.วามเ. สี่ ยง

รูปของ “ณเดช” กับ “ญาญ่า”

ไ ม่.เ ว้นแม้ แต่พร ะเ.อก ซุ ปตา .ร์อย่าง” ณเดชน์ คูกิ มิยะ”ก็อยู่ บ้าน. ลดเ. ชื้อเพื่อช.า ติตามมา ต รก.ารป้องแ.พร่ระบาด. โ รค. โ.ค. วิ.ด 19 ที่ทาง ” ณเดชน์คูกิ มิยะ” ได้จัด ก. ารสร ง น้ำพระรับปีใ ห. ม่ไทย ตา ม ป.ระเพ ณีไ ทยเนื่อ.งใน วันสง กร .าน ต์

รูปของ “ณเดช”

โด.ย” แม่แก้ ว”ได้โ พส.ต์รูปล งท า งไ อจีส่วนตั.ว @ keaw _jun gเ ป็.นภา พที่ “ณเ ดช”กำ ลั.ง สร งน้ำ พระ แล ะไ.หว้ขอพร พ.ร้อ มเขี ยนแค.ปชั่นว่า

รูปของ “ณเดช”

“ขอน้อมกราบ อโหสิต่.อพระรัตนตรั.ยทุกประกา.รและขอก.ราบพ.ระรัตนต.รัยได้โปรดประทา.นพ.รควา.มสิริม.งคลร่มเย็นเป็.นสุข ไร้ทุก.ข์ ไร้โรคาพ.ยาธิ ต.ลอดความปลอดภัยจากภั.ยทั้งปวง แก่ข้าพเจ้าทั้งห.ลายในเทศกาลวันสงกรา.นต์ปีใหม่ไท.ย

รูปของ “ณเดช”

และในทุกๆวั.นตลอดไปด้วยเทอ.ญ สาธุ ขอน้อมส่.งพรนี้ให้กั.บทุกคนใ.นครอบครัวแ.ละทุกท่านด้วยเท.อญ สาธุ #ขอให้ทุกท่านเดิ.นทางอย่า.งมีความสุ.ขและปลอดภัยทั่.วหน้ากัน สา.ธุ”

รูปโพสต์ ของ “แม่แก้ว”

รูปของ “ณเดช”

รูปของ “ณเดช”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *