เติ้ล-ธนพล ถูกศาลสั่งยึดทรัพย์หลังผิดข้อสัญญาตามเงื่อนไข

เ ติ้ ล ธ น พ ล ถู ก ศ า ล สั่ ง ยึ ด ท รั พ ย์ ห ลั ง ผิ ด ข้ อ สั ญ ญ า เ งื่ อ น ไ ข

จ า ก ที่ เ งี ย บ ห า ย ไ ป น า น สำ ห รั บ นั ก แ . ส ด ง ห นุ่ ม อ ย่ า ง เ ติ้ ล ธ น พ ล ที่ ไ ม่ ค่ อ ย ไ ด้ มี ข่ า ว ม า สั ก พั ก แ ต่ ต อ น นี้ ก็ ป ร ะ เ ด็ น เ ข้ า ม า อี ก ร อ บ ห ลั ง ล่ า สุ ด มี ร า ย ง า น ว่ า ศ า ล จั ง ห วั ด ธั ญ ญ บุ รี ไ ด้ มี คำ สั่ ง ใ ห้ ยึ ด ท รั พ ย์ ข อ . ง เ จ้ า ตั ว ซึ่ ง เ ป็ น โ ฉ น ด ที่ ดิ น ร ว ม ถึ ง สิ่ ง ป ลู ก ส ร้ า ง ใ น ต . บ า ง พ ร ะ อ . เ มื อ ง ฉ ะ เ ชิ ง เ ท ร า จ . ฉ ะ เ ชิ ง เ ท ร า โ ด ย ที่ พ นั ก ง า น บั ง คั บ ค ดี ไ ด้ มี ก า ร ป ร ะ ก า ศ เ รื่ อ ง ก า ร ยึ ด ท รั พ ย์ ดั ง ก ล่ า ว อ อ ก ม า เ มื่ อ วั น ที่ 2 9 มี น า ค ม ที่่ ผ่ า น ม า นี้ เ อ ง

ภ า พ ข อ ง เ ติ้ ล – ธ นพ ล

ภ า พ ข อ ง เ ติ้ ล – ธ นพ ล

ทั้ ง นี้ จ า ก ก า ร ต ร ว จ ส อ บ พ บ ว่ า ที่ ม า ข อ ง ก า. ร ยึ ด ท รั พ ย์ ใ น ค. รั้ ง นี้ ก็ เ นื่ อ ง จ า . ก ก่ อ น ห น้ า . นั้ น ท า ง ด้ า น ข อ ง นั ก แ ส ด ง ห นุ่ ม เ อ ง ไ ด้ มี ก า ร นำ เ อ า โ . ฉ น ด . ง ก ล่ า ว เ ป็ น ส่ ว น ห . นึ่ ง ใ น ก .า ร ค้ำ ป ร ะ . กั น เ พื่ อ ข อ กู้ เ งิ น จ า ก ธ น า ค า ร อ อ ม สิ น ร ว ม เ ป็. น จำ.. น ว น.. เ งิ น 4 , 6 8 0 , 0 0 0 บ า ท ตั้ ง แ ต่ ปี พ . ศ . 2 5. .5 8

ภ า พ จ า ก MG R O n l i n e

ภ า พ ข อ ง เ ติ้ ล – ธ นพ ล

อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม ใ น เ ว ล า ต่ อ . ม า ด้ า . น ข อ ง .ห นุ่ ม เ ติ้ ล เ อ ง ก ลั บ ไ ม่ ส า ม .า ร ถ ชำ ร ะ ห นี้ . ไ ด้ ต า ม สั.ญ ญ า .เ งื่ อ น ไ ข ก า ร กู้ ก . ร ะ ทั่ ง มี ห นั ง สื . อ ท ว ง ถ . า ม อ อ ก ม า ใ น เ ดื . อ น มี . น า ค ม พ . ศ . 2 5 6 3 โ ด ย พ บ ว่ า ใ น ต อ . น นั้ น เ . จ้ า ตั ว มี . ย อ ด ห นี้ . ร ว ม ป ร ะ ม า ณ 4 ล้ า น 2 แ ส น ก ว่ า บ .า ท ก่ อ . น จ ะ . นำ ม .า ซึ่ ง ก า ร ป . ร ะ ก า ศ ยึ ด . สิ น ท รั พ ย์ ดั ง ก ล่ า ว

ภ า พ จ า ก MG R O n l i n e

ภ า พ ข อ ง เ ติ้ ล – ธ นพ ล

สำ ห รั บ โ ฉ น ด . ที่ ดิ น . บ ริ เ ว ณ ดั ง ก . ล่ า ว . นั้ น เ ป็ น ที่ ตั้ ง . ข อ . ง อ า ค . า ร . พ า ณิ ช ย์ 3 ชั้ น ซึ่ ง เ . ป็ น ส ถ า . น ที่ เ . ดี ย ว กั บ ที่ เ . จ้ า ห น้ า ที่ พ บ ว่ า เ ป็ น จุ ด ที่ มี ก า ร ลั . ก ล อ บ ต่ อ ไ ฟ ฟ้ . า ไ ป ใ ช้ ใ น กิ จ . ก า ร ค า ร์ แ ค ร์ ก ร ะ ทั่ ง เ ป็ น เ ห ตุ ใ ห้ นั . ก แ ส ด ง วั ย 3 6 ปี ต้ อ ง ถู . ก ดำ เ . นิ น ค . ดี ต . า ม ข่ . า ว ที่ อ อ ก ม า ใ น ก่ อ น ห น้ . า นั่ น เ อ ง

ภ า พ ข อ ง เ ติ้ ล – ธ นพ ล

ภ า พ ข อ ง เ ติ้ ล – ธ นพ ล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *