เผยไทมไลน์ของ โปเต้ วง MEAN หลังพบเชื้อโควิด-19

ล า ม ทั้ ง ว ง ก า ร โ ป เ ต้ ว ง M E A N ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด พ ร้ อ ม ไ ท ม์ ไ ล น์ ล ะ เ อี ย ด

ส ถ า น ก า ร ณ์ ก า ร แ พ ร่ ร ะ บ า ด โ ค วิ ด 1 9 ห ัล ง ท… วี ค ว า ม รุ น แ ร ง พุ่.. ง ขึ้ น สู ง อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง. ผู้ ค น ห ล า.. ก ห ล า ย. แ ว ด ว ง ท ย อ ย อ อ ก ม า ป. ร ะ ก า ศ พ ร้ อ ม. แ จ้ ง ไ ท ม์ .ไ ล น์ กั น รั ว ๆ . . . . . .. . . . .

ภ า พ ข อ ง โ ป เ ต้ – ว ง M E A N

ภ า พ ข อ ง โ ป เ ต้ – ว ง M E A N

ล่ า สุ ด มี ร า ย ง า น ว่ า นั ก ร้ ..อ ง ห นุ่ ม โ.. ป เ ต้ ว ง M E A N ก็ เ ป็ น อี ก ห นึ่ ง ค น ที่ ต ร ว จ.. พ บ เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค วิ ..ด พ ร้ อ ม เ ปิ ด เ.. ผ ย ไ ท ม์.. ใ ห้ ท ร า บ กั.. น ดั ง นี้. . . . . .. . . . .. . .

ภ า พ ข อ ง โ ป เ ต้ – ว ง M E A N

ภ า พ ข อ ง โ ป เ ต้ – ว ง M E A N

” ทุ ก ค น ค รั บ ผ ม ไ ด้ รั .บ ผ ล ต ร ว จ ว่ า พ ..บ เ ชื้ อ โ ค วิ ด 1 9 เ มื่ อ เ ช้ า นี่ เ ป็ น ไ ท ม์ ไ ล น์.. ที่ ผ ม ไ ป ไ ล่ เ รี ย ง ม า ก็ ยั ง ไ ม่ ท ร า บ ว่ า ไ ด้.. ไ ป สั ม ผั ส ห รื อ ..รั บ เ ชื้ อ ม า ต อ น.. ไ ห น แ ต่. ถ้ า ใ ค ร ที่ มี.. โ อ ก า ส ไ ด้ พ บ .เ จ อ ผ. ม อ ย า ก ใ ห้ สั ง เ ก ต ตั ว เ อ ง เ พื่ อ ไ ป ต ร ว จ ห า.. เ ชื้ อ ห รื อ.. กั ก ตั ว ต า ม.. คำ แ น ะ.. นำ ข ..อ ง ก ร ม ค ว ..บ คุ ม โ ร ค น ะ ค รั บ ข อ อ ภั ย ถึ.. ง ค น ที่ ไ ด้ รั บ ..ผ ล ก ร ะ ท บ ด้ ..ว ย น ะ ค รั บ ข อ ..ใ ห้ ทุ ก ค น ป ล อ ด ภั ย ค รั บ ”

โ พส ต์ จ า ก  โ ป เ ต้   –  ว ง M E A N

โ พส ต์ จ า ก  โ ป เ ต้   –  ว ง M E A N

โ พส ต์ จ า ก  โ ป เ ต้   –  ว ง M E A N

โ พส ต์ จ า ก  โ ป เ ต้   –  ว ง M E A N

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *