เตรียมฟ้องนะคะ!!ปู-ไปรยา เตรียมจัดหนักหลังคนปล่อยไทมไลน์ปลอม

เ ต รี ย ม จั ด ห นั ก ! ! ปู -ไ ป ร ย า เ ต รี ย ม ฟ้ อ ง ห ลั ง ค น ป ล่ อ ย ไ ท ม ไ ล น์ ป ล อ ม

ก่ อ น ห น้ า นี้ ไ ด้ มี เ พ จ ดั ง ไ ด้ อ อ ก ม า โ พ ส ต์ ทำ น อ ง ว่ า . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ภ า พ ข อ ง ปู -ไ ป ร ย า

โพ ส ต์ จ า ก เ พ จ ดัง

โ ด ย ทำ ใ ห้ ช า ว เ น็ ต ผู้ ค น แ ห่ เ ข้ า ม า แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น กั. น อ ย่ า ง ม า ก ม า ย โ .ด ย ร ะ บุ ชื่ อ ค่ า ด า ร า นั .ก แ ส ด ง ท่ า น ห นึ่ ง ไ ป นั้ น. คื อ ส า ว ปู ไ ป ร ย า ลุ น ด์ เ .บิ รฺ์ ก โ ด ย ล่ า สุ ด ส า ว ปู ก็ ไ ด้ อ อ ก ม า ป ร ะ ก า ศ ว่ า ต น นั้ น ไ ด้ ไ ป ต ร ว จ ผ ล โ ค วิ ด แ ล้ ว ยั ง เ ป็ น N e g a t i v e อ ยู่


พ ร้ อ ม ทั้ ง นี้ ยั ง ไ ด้ ชี้ แ จ ง แ จ้ ง ไ ท ม ไ ล น์ . . . . . . . . จ น ไ ด้ ล ง จ า ก เ ค รื่ อ ง 1 4 มี น .า พ ร้ อ ม ทั้ ง กั ก ตั ว วั น ที่ 1 6 ณ L a n c a s t e r B a n g k o k แ ล้ ว ก็ ไ ด้ อ อ ก ม า ทำ ง า น ถึ ง วั น ที่ 6 เ ม ษ า พ ร้ อ ม ทั้ ง นี้ วั น ที่ 7 ก็ ไ ด้ เ ข้ า ไ ป ต ร ว จ พ ร้ อ ม ผ อ อ ก ม า คื อ N e g a t i v e แ ต่ ก็ ยั ง มี ก า ร กั ก ตั ว อ ยู่ 1 4 วั น พ ร้ อ .ม ทั้ ง นี้ ยั ง ไ ด้ ย. ก เ ลิ ก ง า.น ทุ ก อ ย่ า ง ไ ป แ ล้ ว

ภ า พ ข อ ง ปู -ไ ป ร ย า

ภ า พ ข อ ง ปู -ไ ป ร ย า

แ ล ะ ปู ไ ป ร ย า ก็ ไ ด้ ล ง ข้ อ ค ว า ม ผ่ า น ท า ง ส ต อ รี่ ส่ ว น ตั ว ทำ น อ ง ว่ า เ ต รี ย ม ฟ้ อ ง สำ ห รั บ ผู้ ที่ ใ ห้ ข่ า ว ไ ท ม ไ ล น์ ป ล อ ม อี ก ด้ ว ย. .. . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . .. . .

โ พส ต์ จ า ก   ปู  –   ไ ปร ย า

โ พส ต์ จ า ก   ปู  –   ไ ปร ย า

โ พส ต์ จ า ก   ปู  –   ไ ปร ย า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *