“น้ำฝน พัชรินทร์” เผ ยขั้นตอนการเตรียมตัวมีลูก

ถือว่า.เป็นอีกหนึ่งค.ร.อบครัวอันแสน อบอุ่นสำหรั.บดาร าสาวสวยอย่างสา.วน้ำฝน พัชรินทร์และพิธี.กรคนดั งหนุ่ ม.อาร์ม พิ.พัฒน์ ซึ่งทั้งคู่ก็ได้แต่.งงานมาได้ปีกว่าแล้ว เพื่อ. นๆพากันลุ้นว่าเมื่อไหร่ทั้.งคู่นั่นจะมีลูกสัก ที.

ภาพของสาว .น้ำ.ฝน พัชรินท.ร์และสามี

และล่าสุดวันที่ 14 เ.ม.ษายน 2564 สาวน้ำฝนได้มีการโพ .สต์ภ .าพผ่านอินสตราแ กรมส่.วนตัวเป็น ภา.พขณะ.ที่สา มีกำลั.งฉี ด ย ากระตุ้นไ.ข่อีกทั้งยั งเผยขั้นตอนกา.รเตรียมตัวมี.ลูกอีกด้ว ย

ภาพของโพ.สต์ จ ากสาวน้ำฝน พัชรินทร์.

ซึ่งเจ้าตัว.ก็ได้ระบุข้อค วามเอาไ.ว้ว่า “สงกร านต์ปีนี้.อยู่ในช่ ว.งดำเนินการผลิตเบ.บี๋กันนะคะอีกหน้า.ที่ของคุ ณสา มีคือฉี ดย ากระตุ้น ไข่ให้เพร.าะช่.วงอาทิ ตย์หน้าเรา. จะไปเก็บไ.ข่กันแ.ล้ วค่า.าาาพี่อาร์มถามตลอดตื่นเต้.นไหม?จริงๆ.คือพี่อาร์มตื่นเ.ต้นล่ะซิ(ฝนคิด.)”

ภาพ ของแคปชั่นจาก.โพสต์ข .องสาวน้ำฝน พัชริน ทร์

“ช่วงนี้.เลยเ ป็นเวลาที่ต้องให้คุณส ามีฉี ดพุงให้นิด.นึง.ฉี ดไ ม่ยากและไม่น่ า.กลัวอย่างที่คิดไ ม่เจ็.บไม่น่าก ลัวอย่า งที่.ตอนแร.กตื่นเ ต้นวันนี้ฉีดกัน.เป็นวันที่ 2.แ.ล้ว เหลื ออี ก3วัน แล้วห.ลังจาก.นั้นเดี๋ยวไว้มาเล่าใ.ห้ฟังกัน ต่อนะคะป.ล ขอบ.คุณสำห รับทุกๆกำลัง.ใจที่ส่ง.มาให้ฝนกับพี่อาร์มนะค.ะได้อ่านทุกข้ อค วาม.ในทุก.ๆโพสต์เ ลยค่.ะ”

ภาพ.ข.องสาว.น้ำฝน พัชรินทร์และ.สามี

ซึ่ง หลั.งจากที่เจ้าตัวโพส. ต์ภาพดังกล่าวลงไปนั้นทำให้มีแฟนคลั บเข้ ามาร่ .วมอวยพรให้ทั้งคู่มี.ลูกไวไวทางทีมงานข่าวดา รา.ก็ ขอเป็.นกำลังใจให้ทั้งคู่ ได้มี.ลูกอย่างที่ตั้ง.ใจไว้นะคะ

ภาพของส าวน้ำฝน พั.ชรินท ร์และสามี

ภา.พของสาวน้ำฝ น พัชรินท ร์ และสา.มี

ภ.าพของสาวน้ำฝ น.พัชรินทร์และสามี

ภ.าพของ สาว.น้ำฝน พัชรินทร์และส.ามี

ภาพของส าว.น้ำฝ.น พัชรินทร์แล ะสามี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *