“พั้นช์ วรกาญจน์” มอบเงิ นทุ นและแจ กอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียน

เป็นอีกหนึ่ง.คว.ามประทับ.ใจสำหรับ.ศิล ปินสาวสวยอ ย่า งสาวพั้นช์ วร.กาญจน์ โ รจ.นวัชร .เป็นตัวแทน ศิล ปินจากค่.ายเพลง KhaosanEn tertain men.t

ภา พ.ของสาวพั้นช์ วร.กาญ จน์

ซึ่ งล่าสุดเจ้า.ตัวแ ละทีมงา นได้มีการเดิ.นทางไปจังหวัดสกล นครเพื่อไปมอบเ.งินทุ นการศึกษ.าแ.จ กอุปกรณ์การศึกษ .าแ.ละอุปกรณ์กีฬาให้ แก่.นั.กเรียนโรงเรีย นบ้านโ.นนสวรรค์สมบู รณ์วิทย์ .อีกทั้งยั.ง สมทบทุ นในโครงกา.รที่มีชื่ อว่า “หนูน้อยเก .ษตรกรตัวอย่าง”

ภาพ ของสาวพั้นช์.วรกาญจน์มอ บทุ นก าร.ศึกษาและอุปกรณ์กีฬ.าให้กันนั กเรียน

ซึ่งโครงการ .นี้เป็นโครงการจั ดการแปร.รูปผล ผลิตจาก.แปลงเกษตรและปลอ ด.ส ารพิ ษเพื่อให้นั.กเรียนได้ฝึกวิช าชีพและสอนให้เพิ่ มมู ลค่าสินค้าการ เกษตร.นั่น.เอง

ภาพของสา.วพั้นช์ วรกาญ จน์มอบทุ นการศึกษ าและอุปกรณ์กีฬา ให้กัน.นักเรียน

.ทางทีม.งานข่าวด.า ราก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญไปกั.บ สาวพั้นซ์ด้วยนะคะ . สวย.แล้ว.ยังใจ.บุญด้วยค่า

ภาพของสาวพั้นช์ วรกาญจน์มอบทุ นกา.รศึกษา แ .ละอุปกรณ์กีฬาให้กันนักเรียน

ภา พของสาวพั้นช์ วรกา.ญ จน์มอบทุ นการศึกษาและอุปกรณ์กีฬ าให้กันนักเรียน

ภาพขอ ง.สาว พั้นช์ วรกาญจน์มอบ ทุ น.การศึกษาและ อุปกร.ณ์กีฬาให้กันนักเรี ยน

ภาพขอ.งสาวพั้นช์ วรก. าญจน์มอบทุ นการศึกษาและอุ .ปกรณ์กีฬาให้กันนักเรียน

ภาพข. องสา วพั้นช์ วรกาญ.จน์มอ .บทุ นการศึกษ าและอุป.กร ณ์กี ฬาให้กั.นนักเรียน

ภา.พของสาวพั้นช์ วร.กาญจน์มอบทุ นก.ารศึกษาและอุปก.รณ์กีฬาให้ กันนั.กเรียน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *