เกิดอะไรขึ้น! ระหว่าง “ดิว-อริสา” กับ “นุ้งเบลล์” ทั้งสองคนเค้ามีเรื่องอะไรกัน?

เกิดอะไรขึ้น! ระหว่าง “ดิว-อริสา” กับ “นุ้งเบลล์” ทั้งสองคนเค้ามีเรื่องอะไรกัน?

สำหรับ”ดิ ว-อ ริสา ” มีเ รื่ อ งใ ห้ ปวดหัวเกือบทุกวั น  ที่ผ่านมาเพิ่ง จ ะมีข่าวอ อกมา เลิก กับแ ฟน แต่ก็อี กไม่นาน ก็กลับไป คบกั นเหมือนเ ดิมเ พราะ เกิด ก ารเข้ าใจ ผิด กัน

รูป ของ “ดิว-อริสา”

เมื่อไม่กี่ วัน ที่ผ่ านมาก็มีกร ะแ สโด นชาวเ น็ตเ ล่นยับ เกี่ย ว กับช่องยูทูป ขอ งตนเอ งที่ทำคอนเ ท้นเ กี่ ยวกั บช๊อ ป ปิ้ง วัน เดีย วหมด เงิน หลัก ล้าน

รูป ของ “ดิว-อริสา”

จนล่า สุ ดมี ภาพ จาก ไอจี สต อรี่ ขอ ง” นุ้ง เบล ล์” @bellebussaya เ ผ ยให้เห็นเ ป็น ภาพ ช่อ งแช ทที่ส่ งไป หา”ดิ ว-อริสา” ว่ า

รูปของ ” นุ้ง เบล ล์”

“เ ลิกเ ที่ยวโ ทรไ ปฟ้อ งคนอื่นเ ค้าไ ด้ และ ว่า เบลสั่งใ ห้กุ ไปทำ มึ งเค้า กับกุ ตีกั นเพร าะเ ค้า ห้า มไม่ให้กุ ทำมึ งกุทำ เพร าะ กุโก ด แทนเค้าและ ที่กุทำ มึ ง เพร าะ มึ งม า ด่ ากุ ว่า กุเป็ นท อมมึ ง มาเ หยียดว่าเค้าเป็นเล สเบี้ย นทั้งๆที่มึ งเ องก็เ ป็นมา ตลอ ด พอต อนนี้ไ ปจับคนร วย มีผัวเป็ น ผู้ช าย ทำ ไ มมึ งทำมารั งเกีย ดพวก กุเล ยห รอ มึ ง พูดออ กมาได้ไงมึ งไป ด่ าเค้า ไป ด่ าพ่อ เค้ าไปด่าครอ บครัวเ ค้าทั้งๆ ที่ตัวมึ งเ อ งก็ ไม่ไ ด้มี อะไร ดีเลย หลอ กผู้ ชายร วยๆไ ปวั นๆอ ยากทำอะไร ทำไ ปเล ยนะ เ พราะเ ดียวค นก็รู้ว่าใ ครที่ ปลอมม มม เรา อะไ ม่ทำใค ร ก่อนอ ยู่ละ เ พรา ะเร า อะ เห็นห ม ดนะ ว่าเทอ มาห าเ รื่องแ ล ะหมิ่นปร ะ มาท แฟน เรา ก่อ น”

รูปช่องแชทดังกล่าว

โด ย ภาพช่ องแ ชท ดังกล่าวท า ง”นุ้งเ บล ล์”ได้ มีก า รตอบ กลับ โชว์บนสต อ รี่ ว่า”ยื นยันว่าไม่ ได้เ ป็นค นสั่ งการ ใดๆแ ต่เ ทอ มาด่า ถึงพ่ อเราบ้านเร าเหยี ยดเพศ สภาพค นอื่ นเค้ าด่าเค้ าทอมทั้งๆที่ตัว เอ งก็ นะหึๆ เ ค้า ก็ไม่ชอบ อะคน อื่ น เป็นพ ยาน ได้ว่าเ ทอ มาห าเรื่ องเรา ก่ อนแ ล้ว เร าพยาย ามห้า มทุกอย่างแ ล้วแต่เอาไ ม่อยู่จริง ๆค่ะ”

รูป ขอ ง ” นุ้ง เบล ล์”

ทั้งด้าน” ดิว- อ ริส า “ยังไ ม่ มีกา รตอ บ โต้อะ ไรกลั บ มางา นนี้เ ลยทำ ให้ช า วเผือกทั้งห ล ายใจ จด จ่อ รอสาว ” ดิว- อริส า”ออ กมาพูดถึ ง ประ เด็ นร้ อน ฉ่าา าสรุปว่า เ รื่ อ งมันเ ป็นยั งไงกั นแน่!

รูป ของ ” ดิว- อริส า”

 

รูป ของ ” ดิว- อริส า”

รูป ขอ ง ” นุ้ง เบล ล์”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *