ให้คำมั่น!! “โต๋” จะขอเคียงข้าง “ไบรท์” ไม่ว่าจะร้องไห้หรือยิ้ม

ใ ห้ คำ มั่ น ! ! ” โ ต๋ ” จ ะ ข อ เ คี ย ง ข้ า ง ” ไ บ ร ท์ ” ไ ม่ ว่ า จ ะ ร้ อ ง ไ ห้ ห รื อ ยิ้ ม

แ ม้ ต้ อ ง พ บ กั บ ค ว า ม สู ญ เ สี ย ห ลั ง คุ ณ แ ม่ สุ ด ที่ รั ก ต้ อ ง จ า ก ไ ป อ ย่ า ง ไ ม่ มี วั น ก ลั บ สำ ห รั บ ผู้ ป ร ะ ก า ศ ข่ า ว ส า ว ” ไ บ ร ท์ – พิ ช ญ ทั ฬ ห์ ” ซึ่ ง ต้ อ ง อ ยู่ ใ น ค ว า ม โ ศ ก เ ศ ร้ า อ ย่ า ง ม า ก

ภาพของหนุ่มโต๋และสาวไบทร์

แ ต่ โ ช ค ดี ที่ ไ ด้ ห ว า น ใ จ ห นุ่ ม ” โ ต๋ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ” ที่ พ ร้ อ ม เ คี ย ง ข้ า ง แ ล ะ ใ ห้ กำ ลั ง ใ จ เ ส ม อ ใ ห้ เ จ้ า ตั ว ผ่ า น พ้ น ค ว า ม เ ศ ร้ า ไ ป ใ ห้ ไ ด้ เ ร็ ว ที่ สุ ด

ภาพของหนุ่มโต๋และสาวไบทร์

ล่ า สุ ด ใ น อิ น ส ต า แ ก ร ม ข อ ง ห นุ่ ม โ ต๋ ก็ ไ ด้ มี ก า ร ล ง รู ป ต อ น ป ล อ บ ส า ว ไ บ ร ท์ ร้ อ ง ไ ห้ ใ น ง า น ศ พ ข อ ง คุ ณ แ ม่ โ ด ย ห นุ่ ม โ ต๋ เ ล่ า ค ว า ม รู้ สึ ก ผ่ า น แ ค ป ชั่ น ว่ า จ ะ ยิ้ ม ห รื อ จ ะ ร้ อ ง ไ ห้

ภาพของโพสต์ในไอจีของหนุ่มโต๋

ก็ จ ะ อ ยู่ ข้ า ง ๆ กั น แ บ บ นี้ เ ส ม อ น ะ ”   ซึ่ ง ส า ว ไ บ ร ท์ เ อ ง ก็ ไ ด้ เ ข้ า ม า ต อ บ ก ลั บ ด้ ว ย ข้ อ ค ว า ม ว่ า ” ข อ บ คุ ณ ม า ก ๆ น ะ ค ะ สำ ห รั บ ทุ ก อ ย่ า ง ” ซึ่ ง ก็ มี ค น ม า ก ด ไ ล ค์ ใ ห้ อ ย่ า ง ม า ก ม า ย

ภาพของหนุ่มโต๋และสาวไบทร์

ภาพของหนุ่มโต๋และสาวไบทร์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *