แจงปมดราม่า!! “พิมรี่พาย” เทียบขุดบ่อใช้งบถูกกว่า กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงตรวจสอบ

แ จ ง ป ม ด ร า ม่ า ! ! ” พิ ม รี่ พ า ย ” เ ที ย บ ขุ ด บ่ อ ใ ช้ ง บ ถู ก ก ว่ า ก ร ม ท รั พ ย า ก ร น้ำ บ า ด า ล ล ง ต ร ว จ ส อ บ

ก ร ม ท รั พ ย า ก ร น้ำ บ า ด า ล ส่ ง ที ม ล ง ต .ร ว จ ส อ บ บ่ อ บ า ด า ล อ . ท ร า ย มู ล จ . ย โ ส ธ ร ห ลั ง โ ซ เ ชี ย ล เ ที ย บ ป ม ” พิ ม รี พ า ย ” ใ ช้ ง บ ถู ก ก ว่ า พ บ ไ ม่ ไ ด้ .ม า ต ร ฐ า น อ า จ ส่ ง ผ ล ต่ อ ก า ร ป น เ ปื้ อ น ใ น ชั้ น น้ำ ใ ต้ ดิ น พ ร้ อ ม แ จ ง ส เ ป ก ร า ค า ถู ก สุ ด แ พ ง สุ ด ลึ ก สุ ด ตั้ ง แ ต่ ห ลั ก ห มื่. น ถึ ง ห ลั ก แ ส น ชี้ แ ผ น ปี 6 4 เ ป้ า ห ม า ย 8 0 0 แ ห่ ง

ภาพของสาว พิมรี่พาย

ก ร ณี เ กิ ด ก า ร วิ พ า ก ษ์ วิ จ า ร ณ์ ถึ ง ก .า ร ขุ ด เ จ า ะ น้ำ บ า ด า ล ข อ ง ก ร ม ท รั พ ย า ก ร น้ำ บ า ด า ล ที่ มี ร า ค า สู ง ห า ก เ ที ย บ กั บ พิ ม รี่ พ า ย ที่ ใ ช้ เ งิ น ส่ ว น .ตั ว ดำ เ นิ น ก า ร ขุ ด เ จ า ะ น้ำ บ า ด า ล ป ร ะ ม า ณ 1 9 0 , 0 0 0 บ .า ท ใ น ภ า ค ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง เ ห นื อ

ภาพของสาวพิมรี่พาย จากการช่วยเหลือชาวบ้าน

วั น นี้ ( 2 เ ม . ย . 2 5 6 4 ) น า ย. ศั ก ดิ์ ด า วิ เ ชี ย ร ศิ ล ป์ อ ธิ บ ดี ก ร ม ท รั พ ย า ก ร น้ำ บ า ด า ล ใ ห้ สั ม ภ า ษ ณ์ ไ ท ย พี บี เ อ ส อ อ น ไ ล น์ ว่ า   ท า ง. ก ร ม ท รั พ ย า ก ร น้ำ บ า ด า ล ไ ด้ ม อ บ ห ม า ย เ จ้ า ห น้ า ที่ ล ง พื้ น ที่ ต ร ว จ ส อ บ บ่ อ บ า ด า ล ที่ พิ ม รี่ พ า ย ไ ป ขุ ด บ่ อ บ า ด า ล ใ .น อ . ท ร า ย มู ล จ . ย โ ส ธ ร พ บ ว่ า เ ป็ น บ่ อ บ า ด า ล

ภาพของสาวพิมรี่พาย จากการช่วยเหลือชาวบ้าน

ที่ มี ค ว า ม ลึ ก   4 0 เ ม ต ร ใ ช้ ท่ อ ข น า ด 6 นิ้ ว. มี แ ผ ง โ ซ ล า เ ซ ล ล์ 4 แ ผ ง 3 4 0 วั ต ต์ ปั้ ม น้ำ ข น า ด 1 แ ร ง ค รึ่ ง มี อั ต ร า ก า ร สู บ น้ำ ขึ้ น ม า .4 ล บ . ม . ต่ อ ชั่ ว โ ม ง แ ล ะ สู บ น้ำ ล. ง ส ร ะ ใ ห้ เ ก ษ ต ร ก ร ร า ย ห นี่ ง มี ก า ร ป ลู ก พื ช ผั ก ส ว น ค. รั ว แ ล ะ เ ลี้ ย ง วั ว เ ป็ น พื้ น ที่ ศู น ย์ เ รี ย น รู้ เ ก ษ ต ร

ภาพของสาวพิมรี่พาย จากการช่วยเหลือชาวบ้าน

น า ย ศั ก ดิ์ ด า ก ล่ า ว ว่ า บ่ อ บ า ด า .ล ที่ พิ ม รี่ พ า ย ขุ ด มี ข น า ด เ ล็ ก ก ว่ า ข อ ง ก ร ม ท รั พ ย า ก ร น้ำ บ า ด า ล ห รื อ ส่ ว น ร า ช ก า ร ห ล า ย 1 0 เ ท่ า ที่ เ ค ย ขุ ด เ จ. า ะ ใ ห้ ช า ว บ้ า น ที่ มี ข น า ด เ ล็ ก ที่ สุ ด ที่ มี ค ว า ม ลึ ก 1 0 0 – 4 0 0 เ ม ต ร ใ ช้ แ ผ ง โ ซ. ล า ร์ เ ซ ล ล์ 1 6 – 2 0 แ ผ ง กำ ลั ง วั ต ต์ 5 , 0 0 0 วั ต ต์ ต่ อ 1 จุ ด ดั ง นั้ น จึ ง มี ร า ค า ต่ า ง กั น

ภาพของบ่อน้ำที่สาวพิมรี่พายขุดช่วยเหลือชาวบ้าน

บ่ อ บ า ด า ล แ ต่ ล ะ แ บ บ แ ล ะ ร า .ค า ก็ เ ห มื อ น กั บ ร ถ ย น ต์ ยั ง มี ห ล า ก ห ล า ย ยี่ ห้ อ ใ ห้ ค น เ ลื อ ก ดั ง นั้ น เ รื่ อ ง ที่ วิ จ า ร ณ์ ใ น โ ซ เ ชี ย ล จึ ง อ า จ ส .ร้ า ง ค ว า ม สั บ ส น แ ล ะ เ ข้ า ใ จ ผิ ด กั บ ห น่ ว ย ร า ช ก า ร ไ ด้.

ภาพการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่

อ ธิ บ ดี ก ร ม ท รั พ ย า ก ร น้ำ บ า ด า ล ก ล่ า ว ว่ า ข ณ ะ. นี้ ไ ด้ ทำ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ กั บ ชุ ม ช น แ ล ะ ผู้ นำ ท้ อ ง ถิ่ น แ ล ะ ไ ม่ อ ย า ก ใ ห้ เ สี ย กำ ลั ง ใ จ. กั บ ทุ ก ค น ที่ เ ข้ า ไ ป ช่ ว ย เ ห ลื อ แ ต่ ต้ อ ง ชี้ แ จ ง ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ค ล า ด เ ค ลื่ อ น เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ใ. ช้ ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ล ะ ส เ ป ก ข อ ง บ่ อ บ า ด า ล เ พ ร า ะ ร า ค า ต่ า ง กั น

ภาพการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่

คุ ณ ภ า พ ก็ ต้ อ ง ต่ า ง กั น ชั ด เ จ น เ รื่. อ ง นี้ ไ ม่ ถื อ ว่ า ดิ ส เ ค ร ดิ ส ก ร ม ท รั พ ย า ก ร น้ำ บ า ด า ล แ ต่ ห่ ว .ง ป ร ะ ช า ช น อ า จ จ ะ ไ ด้ ข้ อ มู ล ไ ม่ ค ร บ

ภาพของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ข้ อ มู ล จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ต์ ก ร ม ท รั พ ย า. ก ร น้ำ บ า ด า ล ร ะ บุ ถึ ง ร า ค า เ บื้ อ ง ต้ น ใ น ก า ร เ จ า ะ บ่ อ บ า ด า ล ( 9 ก . ย . 6 3 ) ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ค า ค่ า เ จ า ะ .บ่ อ น้ำ บ า ด า ล เ อ ก ช น ( บ่ อ ข น า ด 4 นิ้ ว ) ดั ง นี้ ภ า ค ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง เ ห. นื อ มี ร า ค า ตั้ ง แ ต่ 8 , 0 0 0 ถึ ง 4 0 , 0 0 0 บ า ท ภ า ค เ ห นื อ ภ า ค ก. ล า ง แ ล ะ ภ า ค ใ ต้ มี ร า ค า ตั้ ง แ ต่ 4 0 , 0 0 0 – 1 2 0 , 0 0 0 บ า ท

ภาพของสาวพิมรี่พาย จากการช่วยเหลือชาวบ้าน

พ ล . อ . ป ร ะ วิ ต ร ว ง ษ์ สุ ว. ร ร ณ ร อ ง น า ย ก รั ฐ ม น ต รี ก ล่ า ว ถึ ง ก ร ณี นี้ ว่ า ร า ค า จ ะ แ พ ง ห รื อ ไ ม่ แ พ ง ขึ้ น อ ยู่ กั บ .ค ว า ม ลึ ก ข อ ง บ่ อ น้ำ บ า ด า ล ถ้ า ขุ ด ลึ ก ก็ ใ ช้ ง บ ป ร ะ ม า ณ ม า ก ถ้ า ขุ ด ตื้ น ก็ ใ ช้ ง บ น้ อ ย บ่ อ น้ำ ทั้ ง ห ม ด จ ะ เ ท่ า กั น ไ ด้ อ ย่ า .ง ไ ร เ พ ร า ะ บ า ง ที บ่ อ ลึ ก 3 0 0 – 4 0 0 เ ม ต ร จ ะ ใ ห้ ร า ค า ขุ ด เ ท่ า กั บ. บ่ อ ที่ มี ค ว า ม ลึ ก 3 0 เ ม ต ร ไ ด้ อ ย่ า ง ไ ร แ ล ะ ท่ อ ที่ ใ ส่ ไ ป ก็ ไ ม่ เ ห มื อ น กั น

ภาพของสาวพิมรี่พาย จากการช่วยเหลือชาวบ้าน

ผู้ สื่ อ ข่ า ว ถ า ม ว่ า ง บ ป ร ะ ม า ณ ข อ. ง ก ร ม ท รั พ ย า ก ร น้ำ บ า ด า ล ใ น ก า ร ดำ เ นิ น ก า ร แ พ ง ก ว่ า เ ป็ น 1 0 เ ท่ า พ ล . อ . ป ร ะ วิ ต ร ก ล่ า ว ว่ า ร า ค า ต ร ว จ ส. อ บ ไ ด้ ต ล อ ด เ ว ล า อ ยู่ แ ล้ ว ยื น ยั น ว่ า ทุ ก อ ย่ า ง เ ป็ น ไ ป อ ย่ า ง โ ป ร่ ง ใ ส แ ล ะ มี ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ใ น ก า ร ขุ ด เ จ า .ะ บ่ อ น้ำ บ า ด า ล ทุ ก บ่ อ อ ยู่ แ ล้ ว ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น ห น่ ว ย ง า น ใ ด

ภาพของสาวพิมรี่พาย จากการช่วยเหลือชาวบ้าน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *