ไม่ผ่อนผันแล้ว!! “เก้า จิรายุ” เตรียมสมัครรับใช้ชาติ รับยังห่วงคุณแม่ ทำใจต้องห่างหวานใจ “วี วิโอเลต”

ไ ม่ ผ่ อ น ผั น แ ล้ ว ! ! “ เ ก้ า จิ ร า ยุ ” เ ต รี ย ม ส มั ค ร รั บ ใ ช้ ช า ติ รั บ ยั ง ห่ ว ง คุ ณ แ ม่ ทำ ใ จ ต้ อ ง ห่ า ง ห ว า น ใ จ ” วี วิ โ อ เ ล ต ”

เ ป็ น ป ร ะ จำ ทุ ก ปี ข อ ง เ ห ล่ า ช า ย ไ ท ย ที่ อ า ยุ 2 0 ปี บ ริ บู ร ณ์ ต้ อ ง เ ก ณ ฑ์ ท ห า ร เ ข้ า รั บ ใ ช้ ช า ติ ซึ่ ง ปี นี้ ก็ มี ค น บั น เ ทิ ง ที่ ต้ อ ง เ ข้ า เ ก ณ ฑ์ ท ห า ร อ ย่ า ง ห นุ่ ม ” เ ก้ า จิ ร า ยุ ” ไ ด้ ตั ด สิ น ใ จ เ ต รี ย ม ที่ จ ะ ส มั ค ร เ ข้ า ก ร ม ใ น วั น ที่ 9 เ ม . ย . นี้ ห ลั ง เ จ้ า ตั ว นั้ น ไ ด้ ยื่ น ผ่ อ น ผั น ม า ห ล า ย ปี

ภาพของหนุ่ม เก้า จิรายุ

โ ด ย ค รั้ ง นี้ เ ก้ า ไ ด้ เ ผ ย ว่ า เ ต รี ย ม ที่ จ ะ ส มั ค ร เ ข้ า ก ร ม เ ล ย เ พ ร า ะ ต อ น นี้ เ รี ย น จ บ แ ล้ ว ไ ม่ ข อ ผ่ อ น ผั น แ ล้ ว แ ต่ ยั ง มี เ รื่ อ ง ข อ ง คุ ณ แ ม่ ที่ ต้ อ ง อ ยู่ ค น เ ดี ย ว เ ล ย ยั ง มี ห่ ว ง อ ยู่ ส่ ว น เ รื่ อ ง ง า น ก็ มี ห่ ว ง ๆ แ ต่ ก็ มี เ ค ลี ย ร์ ไ ว้ บ้ า ง แ ล้ ว ด้ า น ค ว า ม พ ร้ อ ม ก็ พ ร้ อ ม อ ยู่ แ ล้ ว ทั้ ง เ รื่ อ ง เ อ ก ส า ร เ รื่ อ ง สุ ข ภ า พ

ภาพของหนุ่ม เก้า จิรายุ

ส่ ว น เ รื่ อ ง อ า ก า ร บ า ด เ จ็ บ เ อ็ น เ ข่ า ที่ เ ป็ น ม า ห ล า ย ปี จ ะ ก ร ะ ท บ กั บ ก า ร ฝึ ก ท ห า ร ไ ห ม ต้ อ ง ร อ ดู ต อ น นี้ ก็ มี ไ ป ต ร ว จ สุ ข ภ า พ อ ยู่ แ ล้ ว ส่ ว น ห ว า น ใ จ ส า ว ” วี วิ โ อ เ ล ต ” ก็ รู้ แ ล้ ว ไ ม่ ไ ด้ มี ปั ญ ห า อ ะ ไ ร อ า จ จ ะ มี ไ ม่ ไ ด้ เ จ อ บ้ า ง แ ต่ ก็ เ ข้ า ใ จ

ภาพของหนุ่ม เก้า จิรายุ

ภาพของหนุ่ม เก้า จิรายุ

ภาพของหนุ่ม เก้า จิรายุ และสาว วี วิโอเลต

ภาพของหนุ่ม เก้า จิรายุ และสาว วี วิโอเลต

ภาพของหนุ่ม เก้า จิรายุ

ภาพของหนุ่ม เก้า จิรายุ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *