ลิเดีย ออกมาเคลื่อนไหว หลังสามีอย่างแมทธิว ใกล้ชิดผู้ป่วย พร้อมประกาศกักตัว

ลิเ ดี ย   อ อ กม า เ ค ลื่ อ น ไห ว   ห ลั ง ส ามี อ ย่ า ง แ มท ธิ ว   ใ ก ล้ ชิด ผู้ ป่ ว ย   พ ร้ อ มป ร ะ ก าศ กั ก ตั ว

แ น่ น อ น ว่ า ค น ใ น ว ง ก า ร บั น เ ทิ ง อ อ ก ม า ป ร ะ ก า ศ ว่ า ตั ว เ อ ง ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด – 1 9 กั น ทุ ก วั น พ ร้ อ ม กั น นี้ แ ม ท ธิ ว – ดี น ก็ เ ป็ น อี ก ห นึ่ ง ค น ใ น ว ง ก า ร ที่ ไ ด้ อ อ ก ม า ป ร ะ ก า ศ ว่ า ต น เ ป็ น ผู้ สุ่ ม เ สี่ ย ง ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด – 1 9

ภ า พ ข อ ง แ ม ท ธิ ว -ดีน

ภ า พ ข อง ลิ เ ดี ย

โ ด ย เ จ้ า ตั ว ไ ด้ อ อ ก ม า ป ร ะ ก า ศ ว่ า เ มื่ อ คื อ วั น ที่ 6 เ ม ษ า 2 5 6 4 ช่ ว ง เ ว ล า ป ร ะ ม า ณ ทุ่ ม ค รึ่ ง ไ ด้ มี ก า ร สั ม ผั ส กั บ ผู้ ติ ด เ ชื้ อ โ วิ ด – 1 9 ห นึ่ ง ใ น ค่ า ย ม ว ย ข อ ง ตั ว เ อ ง ต น จึ ง ไ ด้ ข อ ป ร ะ ก า ศ กั ก ตั ว 1 4 วั น า ม ม า ต ร ก า ร รั ญ พ ร้ อ ม ทั้ ง นี้ จ ะ ไ ป ต ร ว จ เ ชื้ อ ที่ โ ร ง พ ย า บ า ล

ภ า พ ข อ ง แ ม ท ธิ ว -ดีน แ ล ะ ลิ เ ดี ย

ภ า พ ข อ ง แ ม ท ธิ ว -ดีน แ ล ะ ลิ เ ดี ย

ล่ า สุ ด ส า ว ลิ เ ดี ย ศ รั ณ ย์ รั ช ต์ ภ ร ร ย า ข อ ง แ ม ท ธิ ว ก็ ไ ด้ อ อ ก ม า เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ผ่ า น ท า ง ไ อ จี ส่ ว น ตั ว ใ น ทำ น อ ง ว่ า ข อ ใ ห้ ก า ร ต ร ว จ ร อ บ ส อ ง นี้ เ ป็ น ผ ล ล บ ด้ ว ย เ กิ ด
พ ร้ อ ม ทั้ ง โ พ ส ต์ ข้ อ ค ว า ม ผ่ า น ส ต อ รี่ ใ น อิ น ส ต ร า แ ก ร ม ส่ ว น ตั ว่ า . . . . . . . . . . . .

โ พ สต์ จาก ไ อ จี ส่ ว น ตั ว ข อ ง ลิ เดี ย

โ พ สต์ จาก ไ อ จี ส่ ว น ตั ว ข อ ง ลิ เดี ย

โ พ สต์ จาก ไ อ จี ส่ ว น ตั ว ข อ ง ลิ เดี ย

โ พ สต์ จาก ไ อ จี ส่ ว น ตั ว ข อ ง ลิ เดี ย

ภ า พ ข อ ง แ ม ท ธิ ว -ดีน แ ล ะ ลิ เ ดี ย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *