“จูน กษมา” ลงรูปโชว์ดำน้ำอวดหุ่นเพรียว เมื่อ “สามี” เห็นแล้วต้องรีบเข้ามาแซวทันทีเลย!

“จูน กษมา” ลงรูปโชว์ดำน้ำอวดหุ่นเพรียว เมื่อ “สามี” เห็นแล้วต้องรีบเข้ามาแซวทันทีเลย!

สำ หรั บคร อบ ครัว อารม ณ์ดีที่มีลูก4อย่างคร อบ ครัว ขอ ง” เปิ้ล- นาคร ศิลาชัย”ไม่ใช่แ ค่ตัว ขอ ง” เ ปิ้ล- นาคร” ที่มั กจ ะม องโล กใ นแง่บ วกแต่ ยั งถ่ายท อด คว ามรู้สึก พ วกนั้นมาถึงภรร ย าสาว ” จู น ก ษมา”แ ละ ลูก ทั้ง4 ออด้ว ยจน ทำ ให้ ห ลา ยคน ม อง ว่ าเ ป็ นลูก ไ ม้ ห ล่ นไ ม่ ไกล ต้ น

รู ป ของ “จูน กษมา”

ล่ าสุด !”จู นกษม า “ลงรู ปโช ว์ ค วามสำเร็ จของ ตน เอ งที่พ ยาย ามเ รี ย น แ ล ะ ฝึ กฝน การดำ น้ำอย่างจริงจัง โ ด ยลง รู ปผ่า นท า งอิ นส ตร า แกร มส่ ว น ตั ว ที่เป็น รูปกำ ลังดำ น้ำลง มา แตะพื้นใ ต้ก้ นส ระ อย่า งพ ริ้ วสว ยงาม

รู ป ของ “จูน กษมา”

แ ต่ ที่ทุ กคน ต่า งโ ฟ กัส เป็ น หุ่นเ พ รี ยว บ า ง ของ คุณแ ม่ที่แ ทบ ไ ม่น่า เชื่อว่าเป็นคุ ณแ ม่ ลูก4

รู ป ของ “จูน กษมา”

ง า นนี้ส า มี อย่า ง “เปิ้ล- นา คร ” อ ดที่จะ เข้ ามา แซว ภ รร ย า “จูนกษ ม า”สักห น่อ ยว่า “ น้ำ ลา ยไ ห ล. . .! ! !.. .. .เ ปรี้ ยวปา ก. . .อย ากกิน ส้ม ตำ !!”ซึ่งคุณ แ ม่ลู ก 4” จูนก ษมา “ตอ บก ลั บทันที“เ ดี๋ย วว วว ๆๆๆๆ ”  สามีหวง แหละ ดู ออ ก!

รูป คอม เม้นต์ ของ ” เ ปิ้ล- นาคร”

รู ป ของ “จูน กษมา”

รู ป ของ “จูน กษมา”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *