ความฝันเป็นจริง “ต้อม ณหทัย” พาเปิดบ้านริมแม่น้ำพระเจ้าพระยา สุดอลังการ!

ความฝันเป็นจริง “ต้อม ณหทัย” พาเปิดบ้านริมแม่น้ำพระเจ้าพระยา สุดอลังการ!

สำ หรับ ” ต้อมณหทัย”นักแ สดงรุ่นใหญ่วั ย51ปี   ที่ เป็นไอด อ ลให้กั บสาวๆทั้งประ เทศเกี่ยวกับเรื่องการดูแลตัวเอ งแล้วแต่ยังมีอีกหลายค นที่ยกให้เป็นแรงบัน ดาลใจในท างการใช้ชีวิตที่ดี อีก

รูป ของ “ต้อม ณหทัย”

อ ย่า งล่าสุดที่เจ้ าตัวนำมายกประส บการณ์ ส่วน ตัวแบ่งปัน ผ่าน ทางโซเ ชียลส่วน ตัว(ติ๊ กต๊ อก )” @tom_nahatai”

รูป ของ “ต้อม ณหทัย”

ซึ่งเ ปิดบ้านที่ทำ เป็นเรือ นรับรองอยู่มุมหนึ่ งข องบ้ า นอยู่ ติ ดกับบริเ วณริม แม่ น้ำเจ้าพ ระยา ไม่ ใช่แค่สวย งามเ ท่านั้นแ ต่ยั งมีค วาม ร่มรื่นอุดมสม บูรณ์เ ต็ม ไปด้วยต้นไม้หลายหลา ย พันธุ์

รูป ของ “ต้อม ณหทัย”

ซึ่ ง   “ต้ อม  –  ณ หทัย” ถ่ าย วีดีโอไม่เ พียง แค่จะให้บ รรดาแฟ นคลับไ ด้ ชมความส ว ยง ามรอบ น อกเท่า นั้น

รูป ของ “ต้อม ณหทัย”

แต่”ต้ อม ณหทัย” ยัง พาชมไป ถึงห้อง นอ นห้อง นั่งเล่ นห้องอาบน้ำและระเบียงลอยฟ้ าจ ะว่าไปก็ ทำให้เ ราเห็นกั นทุกมุมข อง บ้านกั นเลย

รูป ของ “ต้อม ณหทัย”

แต่อย่างไร ก็ ตามบ้า นหลังนี้ ” ต้อมณหทัย”ลงไอจีส่วนตัว พร้อ มทั้งเขีย นแคปชั่นบอ กเล่าถึง คว ามตั้ง ใ จของเธอไว้ว่า”การมีบ้านที่ตั้งอยู่ริ มแม่น้ำเจ้าพระยาคื อ ค วามฝันในวั ยเด็กแ ละในวันนี้ฝันนั้ นก็กลายม าเป็นควา มจริงแล้ ว”

รูป ของ “ต้อม ณหทัย”

งา นนี้บรร ดาแ ฟนคลั บถึงกับเข้า ไปกด ถูกใจ ให้ กับบ้านส วยบร รยากาศ ดีจน ยอ ด วิว พุ่ง ก ระฉู๊ดดดด เลยจ้าาา

รูป ห้องน้ำบ้านใหม่ ของ “ต้อม ณหทัย”

รูปบ้านริมน้ำ เจ้าพระยา ของ รูป ของ “ต้อม ณหทัย”

 

รูป วิ ว ภายรอบ บ้าน “ต้อม ณหทัย”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *