สถานะตอนนี้คือ?ทอย ปฐมพงษ์ ตอบชัดพร้อมเผยปมดราม่าคบซ้อน?

ค บ กั นจ ริ ง ไ ห ม ?ทอ ย   ป ฐ ม พง ษ์   ต อ บ ชัด พ ร้ อ ม เ คลี ย ร์ ป ม คบ ซ้ อ น

ห ลั ง จ า ก ที่ นั ก แ ส ด ง ห นุ่ ม ท อ ย – ป ฐ ม พ ง ศ์ เ รื อ น ใ จ ดี ไ ด้ อ อ ก ม า เ ปิ ด ใ จ ว่ า ย อ ม รั บ ว่ า กำ ลั ง คุ ย ๆ กั บ น. า ง แ บ บ ส า ว หุ่ น แ ซ่ บ จี น่ า เ ด อ ะ เ ฟ ซ ห รื อ จี น่ า – วิ ร า ย า ภั ท ร โ ช ค .ชั ย โ ด ย ทั้ ง คู่ รู้ จั ก กั น ม า น า น แ ล้ ว เ ล ย ไ ด้ มี โ อ ก า ส พู ด คุ ย เ ป็ น เ พื่ อ น ส นิ ท ม า ไ ด้ สั ก ร ะ ย ะ เ นื่ อ ง จ า ก อี ก ฝ่ า ย เ ป็ น รุ่ น พี่. ใ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย พ อ มี โ อ ก า ส ไ ด้ คุ ย. กั น ไ ด้ แ ล ก เ ป ลี่ ย น ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ เ ล ย รู้ สึ. ก ว่ า ทั ศ น ค ติ ต่ า ง ๆ น่ า จ ะ เ ข้ า กั น ไ ด้

ภ า พ ข อ ง ท อ ย – ป ฐ ม พ ง ศ์

ก่ อ น ห น้ า นี้ ห นุ่ ม ท อ ย ก็ เ พิ่ ง จ ะ โ ช ว์ ห ว า น ห อ บ เ ค้ ก ไ ป เ ซ อ ร์ ไ พ ร ส์ ส า ว จี น่ า เ นื่ อ ง ใ น. วั น ค ล้ า ย วั น เ กิ ด ข อ ง อี ก ฝ่ า ย แ ล ะ ถึ ง แ ม้ ว่ า จ ะ ไ ม่. มี รู ป คู่ ม า ใ ห้ แ ฟ น ๆ ไ ด้ ฟิ น. กั น ก็ ต า ม แ ต่ จี น่ า ก็ ไ ด้ ถ่ า ย รู ป ห นุ่ ม ท อ ย ข ณ ะ ถื อ เ ค้ ก โ พ ส ต์ ล ง ไ อ จี ส ต อ รี่ @ t o y y p a t h o m p o n g พ ร้ อ ม เ ขี ย น ข้ อ ค .ว า ม ข อ บ คุ ณ แ ท็ ก ไ ป ห า ฝ่ า ย ช า ย

ภ า พ ข อ ง ท อ ย – ป ฐ ม พ ง ศ์

ล่ า สุ ด ห นุ่ ม ท อ ย ไ ด้ มี โ อ ก า ส อั พ เ ด ท เ รื่ อ ง ค ว า ม รั ก กั บ พี่ ๆ สื่ อ ม ว ล ช น ร ว ม ถึ ง เ รื่ อ ง เ ซ อ ร์. ไ พ ร ส์ วั น เ กิ ด โ ด ย เ จ้ า ตั ว เ ผ ย ว่ า “ ก็ เ ป็ น วั น เ กิ ด จี น่ า ค รั บ ก็ มี ก า ร เ .ซ อ ร์ ไ พ ร ส์ เ อ า เ ค้ ก ไ ป ใ ห้ ค รั บ ด้ ว ย ค ว า ม ที่ ช่ ว ง นี้ ผ ม ไ ม่ ค่ อ ย มี เ ว ล า เ พ ร า ะ ว่ า ถ่ า ย ล. ะ ค ร เ กื อ บ 7 วั น เ ล ย ก็ เ ล ย ถื อ โ อ ก า ส ใ ห้ เ ค้ ก เ ล็ ก ๆ น้ อ ย ๆ กั บ เ. ข า ใ น สิ่ ง ที่ เ ข า ช อ บ แ ค่. นั้ น เ อ ง เ ข า ก็ ดี ใ จ คื อ ผ ม ทำ เ ป็ น เ ค้ ก บ า. น อ ฟ ฟี่ ซึ่ ง มั น ไ ม่ มี เ ป็ น เ ค้ ก ก้ อ น ใ ห ญ่ ๆ ผ ม ก็ สั่ ง ทำ ม า ใ ห้ เ ข า ก็ ช อ บ ม า ก ค รั บ ”

ภ า พ ข อ ง ท อ ย – ป ฐ ม พ ง ศ์

“ เ รื่ อ ง ค อ ม เ ม น ท์ ก็ ยั ง มี ค น โ จ ม ตี อ ยู่ บ้ า ง ผ ม ก็ อ่ า น บ้ า ง แ ล้ ว ผ ม ก็ เ ข้ า. ใ จ กั บ สิ่ ง ที่ เ ข า ค อ ม เ ม น ท์ ม า ว่ า เ ข า ยั ง รู้ สึ ก อ ยู่ ส่ ว น ตั ว ผ ม เ อ ง ก็ ไ ม่ ไ ด้ โ ท ษ ใ .ค ร เ พ ร า ะ ว่ า เ ห มื อ น เ ร า ก็ เ ดิ น ห น้ า ต่ อ แ ล้ ว จ ริ ง ๆ มั น ก็ ไ ม่ ไ ด้ บั่ น ท อ น ข น า ด นั้ น เ ห มื อ น เ .ร า ก็ พ ย า ย า ม ทำ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ กั บ เ ข า ว่ า ต อ น ที่ เ ร า ค บ กั บ มุ ก. อ ยู่ เ ข า ก็ จิ้ น กั น เ ป็ น คู่ จิ้ น เ ข า ก็ ช อ บ ว่ า คู่ นี้ น่ า รั ก ดี พ อ เ ร. า เ ลิ ก ไ ป ก็ เ ป็ น เ รื่ อ ง ธ ร ร ม ด า ค รั บ ที่ เ ข า ก็ ต้ อ ง แ บ บ ทำ ไ ม ต้ อ ง ถึ ง เ ลิ ก กั น ”

ภ า พ ข อ ง จี น่ า เ ด อ ะ เ ฟ ส

“ ถ า ม ว่ า เ สี ย ใ จ ไ ห ม ก็ ไ ม่ ไ ด้ ถึ ง ขั้ น เ สี ย ใ จ. เ ป็ น อ า ร ม ณ์ แ บ บ เ ฟ ล ม า ก ก ว่ า จ ริ ง ๆ เ ร า เ อ ง ก็ ไ ม่ ไ ด้ ทำ อ ะ ไ ร ผิ ด เ ร า รู้ สึ ก แ ค่ ว่ า เ ร า ก็ เ ดิ น ห น้ า ต่ อ ใ น ท .า ง ข อ ง เ ร า แ ล้ ว จี น่ า เ อ ง ก็ ไ ม่ เ ค รี ย ด ค รั บ มี แ ค่ ว่ า เ ห มื อ น เ ร า อ่ า น ค อ ม เ ม น ท์ แ ล้ ว ก็ ทำ. ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ม า ก ก ว่ า เ ร า ก็ บ อ ก เ ข า ต ล อ ด ข อ ง แ บ บ นี้ เ ร า เ ข้ า ใ จ กั บ. ทุ ก ฝ่ า ย น ะ ค รั บ แ ล้ ว ก็ พ ย า ย า ม ใ ห้ กำ ลั ง ใ จ กั. น ม า ก ก ว่ า เ ว ล า ล ง รู ป ก็ ไ ม่ ไ ด้ ป รึ ก ษ า ห รื อ คุ ย กั น แ ต่ เ ห มื อ น ด้ ว ย ค ว า ม ที่ เ ร า มี ค ว า ม รั ก ค รั้ ง ใ ห ม่ แ ค่ อ ย า ก จ ะ ทำ ใ ห้ มั น รู้ สึ ก ว่ า เ ดิ น ห น้ า ต่ อ ดี ๆ ก็ เ ล ย ไ ม่ ไ ด้ รี บ ใ น ก า ร ที่ จ ะ ล ง รู ป อ ะ ไ ร ม า ก ม า ย ข น า ด นั้ น ”

ภ า พ ข อ ง ท อ ย – ป ฐ ม พ ง ศ์

“ ส ถ า น ะ ต อ น นี้ ผ ม กั บ จี น่ า ค บ กั น เ ป็ น แ ฟ น กั น .ค รั บ ไ ม่ ไ ด้ ถึ ง กั บ ค ลั่ ง รั .ก ค รั บ แ ต่ ว่ า เ ร า เ ห มื อ น มี อี ก ค น นึ ง. ม า ค อ ย อ ยู่ ด้ ว ย เ ว ล า เ ห นื่ อ ย ๆ ม า ห รื อ เ ร า แ ช ร์ ค ว า ม เ ห นื่ อ ย อ ะ .ไ ร บ า ง อ ย่ า ง ใ ห้ กั บ เ ข า ถ า ม ว่ า ก ลั ว ค อ ม เ ม น ท์ ใ น แ ง่ ล บ ไ ห ม มั น ก็ มี รู้ สึ ก บ้ า ง แ ต่ เ ร า ก็ รู้ สึ ก ว่ า เ ร า เ ดิ น ห น้ า กั บ รั ก ค รั้ ง ใ ห ม่ แ ล้ ว แ ล้ ว เ ร า .ก็ ไ ม่ ไ ด้ รู้ สึ ก ว่ า เ ร า ทำ อ ะ ไ ร ผิ ด เ ร า ก็ เ ล ย คิ ด ว่ า .ก า ร ที่ เ ร า บ อ ก ค ว า ม จ ริ ง กั บ ทุ ก ค น ไ ป น่ า จ ะ ดี ก ว่ า ”

ภ า พ ข อ ง จี น่ า เ ด อ ะ เ ฟ ส

“ เ รื่ อ ง เ ปิ ด ตั ว อ ย่ า ง ที่ บ อ ก ว่ า ไ ม่ ไ ด้ ถึ ง ขั้ น จ ะ ล ง รู ป คู่ อ ะ ไ ร ด้ ว ย ค ว า ม ..ที่ อ ย า ก จ ะ ใ ห้ ร ะ ย ะ เ ว ล า มั น ไ ป อี ก ..สั ก พั ก นึ ง ก่ อ น แ ต่ ว่ า ก็ ..ถ้ า มี โ อ ก า ส ก็ ล ง ค รั บ แ ฟ น ค ลั บ ก็ ไ ม่ ไ ด้ ว่.. า ไ ง เ ล ย ค รั บ ก็ เ ห มื อ น ที่ บ อ ก ว่ า ถ้ า เ ร า ช อ บ ใ ค ร เ ร า รั ก ใ ค ร เ ข า ก็ ยิ น ดี ด้ ว ย ส่ ว น เ รื่ อ ง ข่ า ว ค ..บ ซ้ อ น จ น ถึ ง วั น นี้ ก็ ยั ง ยื น ยั น อ ยู่ ว่ า สิ่ ง ที่ เ ร า พู ด มั น เ ป็ น ค ว า ม จ ริ ง ว่ า เ ร า ไ ม่ ไ ด้ ค บ ซ้. อ น จ ริ ง ๆ วั น นี้ ก็ รู้ สึ ก โ ล่ ง ขึ้ น แ ต่. ว่ า ก็ อ ย า ก จ ะ ใ ห้ ร ะ ย ะ เ ว ล า มั น พิ สู จ น์ แ ล้ ว กั น ค รั บ ”

ภ า พ ข อ ง ท อ ย – ป ฐ ม พ ง ศ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *