เมาท์สนั่น!!ดาราลูกบ้านทิ้งขยะไม่ลงถังในคอนโด?

เ ม าท์ ส นั่ น ! ! ด า ร า ลูก บ้ า น ทิ้ ง ขย ะ ไ ม่ ล ง ถั ง ใน ค อ น โ ด?

ก ล า ย เ ป็ น ป ร ะ เ. ด็ น ด ร า ม่ า จ น ไ ด้ เ. มื่ อ โ ล ก อ อ น ไ ล น์ แ ห่ แ ช ร์ เ รื่ อ ง ร า ว ปั ญ ห า .ข อ ง ลู ก บ้ า น ใ น ค อ น .โ ด แ ห่ ง ห นึ่ ง ที่ ไ ม่ รั ก ษ า ก ฎ ร ะ เ บี ย บ .ร่ ว ม กั น แ ต่ ที่ ช็ อ ก ! ! ! ไ ป ก ว่ า นั้ น มี ด า ร า .ท่ า น ห. นึ่ ง เ อี่ ย ว ด้ ว ย


โ ด ย ภ า พ ที่ แ ช ร์ เ ป็ น ก อ ง ข ย ะ ที่ ม ไ ม่ เ ป็ น ร ะ เ บี ย บ เ ก. ะ ก ะ ไ ป ห ม ด ทำ ใ ห้ ลู ก บ้ า น บ า ง ร า ย ถึ. ง ขั้ น ตั้ ง คำ ถ า ม ว่ า ‘ ไ ม่ ท ร า บ ว่ า รี บ ห รื อ ม า ร ย า ท ไ ม่ มี ค รั บ ถั ง ก็ ว่ า ง น ะ ค รั บ ว า ง แ ห ม ะ ไ ว้ ดื้ อ ๆ ‘

ภ า พจ า ก ก า ร ถู กแ ช ร์ จ า ก ชา ว เ น็ ต

ภ า พจ า ก ก า ร ถู กแ ช ร์ จ า ก ชา ว เ น็ ต

ทั้ ง นี้ เ จ้ า ข อ ง โ พ ส ต์ ร ะ บุ อี ก ว่ า ‘ เ รื่ อ ง ก า ร ทิ้ ง ข ย ะ ทำ ไ ม ไ ม่ ทิ้ ง ใ ห้ ล ง ถั ง พ อ มี ค น แ ร ก ว า ง ค น ต่ อ ๆ ไ ป ก็ เ อ า ม า สุ ม ‘ ซึ่ ง ห นึ่ ง ใ น นั้ น มี ชื่ อ ข อ ง ด า ร า น า ง แ บ บ ส า ว แ ป ะ อ ยู่ ใ น ก ล่ อ ง พั ส ดุ ต ร ง นั้ น อี ก ด้ ว ย . . . . ซึ่ ง พ อ ดู คำ ใ บ้ แ ล้ ว ช า ว เ น็ ต ห ล า ย ค น ก็ พ อ เ ด า ๆ อ อ ก แ ล ะ เ กิ ด ตั้ ง. คำ ถ า ม ว่ า ทำ ไ ม ถึ ง ทำ นิ สั ย แ บ บ นั้ น แ ล ะ ดู เ ห มื อ น ต อ น นี้ เ จ้ า ตั ว จ ะ รู้ เ รื่ อ ง แ ล้ ว เ พ ร า ะ มี ก. า ร เ ค ลื่ อ น ไ ห ว โ ด ย ปิ ด ค อ ม เ ม น ต์ บ น อิ น ส ต ร า แ ก ร ม แ ล้ ว เ รี ย บ ร้ อ ย

ช า ว เน็ ต แ ห่ เ ข้ า ม า แส ด ง ค ว า มคิ ด เ ห็ น

ช า ว เน็ ต แ ห่ เ ข้ า ม า แส ด ง ค ว า มคิ ด เ ห็ น

ช า ว เน็ ต แ ห่ เ ข้ า ม า แส ด ง ค ว า มคิ ด เ ห็ น

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *