เพื่อลูกหลานนักเรียนของท่าน!!ทำความรู้จักโครงการ’ทุนเสมอภาค’รัฐช่วยจ่าย 3 พันจนถึง ม.3

เ พื่ อลู ก ห ล า น นั ก เ รี ย น ข อง ท่ า น ! ! ทำค ว า ม รู้ จั ก โ ค รง ก า ร ‘ ทุ น เ ส ม อ ภ าค ‘ รั ฐ ช่ ว ย จ่ า ย  3   พั น จ น ถึ ง ม.3

ทำ ค ว า ม รู้ จั ก “ ทุ น เ ส ม อ ภ า ค ” รั ฐ ช่ ว ย เ ห ลื อ ค ร อ บ ค รั ว ร า ย ไ ด้ น้ อ ย เ ท อ ม ล ะ 3 , 0 0 0 บ า ท เ พื่ อ ใ ห้ เ ด็ ก ไ ท ย ทุ ก ค น มี โ อ ก า ส ที่ จ ะ ไ ด้ เ รี ย น ห นั ง สื อ
เ ฟ ซ บุ๊ ก เ พ จ “ รั ช ด า ธ น า ดิ เ ร ก – ร อ ง โ ฆ ษ ก รั ฐ บ า ล ” ข อ ง น า ง ส า ว รั ช ด า ธ น า ดิ เ ร ก ร อ. ง โ ฆ ษ ก ป ร ะ จำ สำ นั ก น า ย ก รั ฐ ม น ต รี โ พ ส ต์ ข้ อ ค ว า ม เ กี่ ย ว กั บ “ ทุ .น เ ส ม อ ภ า ค ” ที่ รั ฐ บ า ล ใ ห้ ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ เ ด็ ก นั ก เ รี ย น ตั้ ง แ ต่ อ นุ บ า ล จ น ถึ ง มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ที่ 3 เ พื่ อ ที่ เ ด็ ก. ทุ ก ค น จ ะ ไ ด้ มี โ อ ก า ส เ ข้ า ถึ ง ก า ร ศึ ก ษ า โ ด ย ร ะ บุ ว่ า

ข อ บ คุ ณภ า พ น า ง ส า ว รั ช ด า ธ น า ดิ เ ร ก ร อ. ง โ ฆ ษ ก ป ร ะ จำ สำ นั ก น า ย ก รั ฐ ม น ต รี

เ ด็ ก ไ ท ย ทุ ก ค น ต้ อ ง ไ ด้ ไ ป โ ร ง เ รี ย น “ ทุ น เ ส ม อ ภ า ค ” ช่ ว ย เ ห ลื อ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย อ นุ บ า ล ถึ ง ม . 3
ค ว า ม พ ร้ อ ม ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ข อ ง ค ร อ บ ค รั ว เ ป็ น ปั จ จั ย สำ คั ญ ที่ ทำ ใ ห้ เ ด็ ก แ ต่ ล ะ ค น ไ ด้ เ ข้ า ถึ ง โ อ ก า ส ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ไ ม่ เ ท่ า กั น แ ม้ รั ฐ จ ะ อุ ด ห นุ น ค่ า เ ท อ ม ใ ห้ แ ก่ เ ด็ ก ใ น ทุ ก ช่ ว ง วั ย แ ต่ ก็ ยั ง มี ค่ า ใ ช้ จ่ า ย อื่ น เ ช่ น ค่ า เ ดิ น ท า ง ค่ า อ า ห า ร ค่ า อุ ป ก ร ณ์ ก า ร เ รี ย น ที่ ถื อ เ ป็ น ภ า ร ะ ที่ ทำ ใ ห้ ห ล า ย ค ร อ .บ ค รั ว ไ ม่ ส า ม า ร ถ ส่ ง ลู ก เ รี ย น ไ ด้
“ ทุ น เ ส ม อ ภ า ค ” โ ด ย ก อ ง ทุ น เ. พื่ อ ค ว า ม เ ส ม อ ภ า ค ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า จ ะ ช่ ว ย ส นั บ ส นุ น ใ ห้ ปี ล ะ 3 , 0 0 0 บ า ท / ค น แ บ่ ง จ่ า ย ใ น เ ท อ ม ที่ 1 ค น ล ะ 2 , 0 0 0 บ า ท ใ น เ ท อ ม ที่ 2 อี ก ค น ล ะ 1 , 0 0 0 บ า ท ซึ่ ง ใ น ภ า ค เ รี ย น ที่ 2 / 2 5 6 3 ไ ด้ โ อ น เ งิ น ใ ห้ นั ก เ รี ย น ชั้ น อ นุ บ า ล – ม . 3 จำ น ว น ก ว่ า 1 . 1 7 ล้ า น ค น ค ร บ แ ล้ ว เ มื่ อ วั น ที่ 1 3 มี . ค . 6 4 ที่ ผ่ า น ม า
ก า ร คั ด ก ร อ ง นั ก เ รี ย น ย า ก จ น ป ร ะ เ มิ น จ า ก ร า ย ไ ด้ เ ฉ ลี่ ย ส ม า ชิ ก ค รั ว เ รื อ น ไ ม่ เ กิ น 3 , 0 0 0 บ า ท / ค น / เ ดื อ น มี ภ า ร ะ พึ่ ง พิ ง เ ช่ น ค น พิ ก า ร ผู้ สู ง อ า ยุ ส ภ า พ ย า น พ า ห น ะ ที่ ดิ น ทำ ก า ร เ ก ษ ต ร แ ห ล่ ง ไ ฟ ฟ้ า ห ลั ก ที่ อ ยู่ อ า ศั ย ข อ ง ใ ช้ ใ น ค รั ว .เ รื อ น เ ป็ น ต้ น โ ด ย คุ ณ ค รู จ า ก โ ร ง เ รี ย น ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ จ ะ เ ป็ น ผู้ ล ง พื้ น ที่ เ พื่ อ เ ยี่ ย ม บ้ า น นั ก เ รี ย น
ห า ก พ บ เ ห็ น เ ด็ ก ย า ก จ น เ สี่ ย ง จ ะ ต้ อ ง อ อ ก จ า ก โ ร ง เ รี. ย น ท้ อ ง ถิ่ น โ ร ง เ รี ย น แ ล ะ คุ ณ ค รู ส า ม า ร ถ แ จ้ ง ข อ รั บ ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ ไ ด้ ที่ ก อ ง ทุ น เ พื่ อ ค ว า ม เ ส ม อ ภ า ค ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า โ ท ร ศั พ ท์ 0 2 0 7 9 5 4 7 5 ต่ อ 8
ทำ ค ว า ม รู้ จั ก “ ทุ น เ ส ม อ ภ า ค ”

ภ าพ    ร า ยล ะ เ อี ย ด ทุ น เ ส มอ  ภ า ค

โ ค ร ง ก า ร จั ด ส ร ร เ งิ น อุ ด ห นุ น นั ก เ รี ย น ย า ก จ น พิ เ ศ ษ แ บ บ มี เ งื่ อ น ไ ข ( C o n d i t i o n a l C a s h T r a n s f e r : C C T ) ห รื อ ทุ น เ ส ม อ ภ า ค เ ริ่ ม ต้. น ใ น ส ถ า น ศึ ก ษ า สั ง กั ด สำ นั ก ง. า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น ( ส พ ฐ . ) ตั้ ง แ ต่ ภ า ค เ รี ย น ที่ 1 ปี ก า ร ศึ ก ษ า 2 5 6 1

ภ าพ    ร า ยล ะ เ อี ย ด ทุ น เ ส มอ  ภ า ค

โ ค ร ง ก า ร นี้ มี ร า ก ฐ า น จ า ก ง า น วิ จั ย 3 เ รื่ อ ง สํ า คั ญ ไ ด้ แ ก่
บั ญ ชี ร า ย จ่ า ย ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า แ ห่ ง ช า ติ ( N a t i o n a l E d u c a t i o n A c c o u n t o f T h a i l a n d : N E A )
ก า ร วิ จั ย ร ะ บ บ เ ก ณ ฑ์ ก า ร คั ด ก ร อ ง ร า ย ไ ด้ ท า ง อ้ อ ม ( P r o x y M e a n s T e s t s )
ร ะ บ บ ส า ร ส น เ .ท ศ เ พื่ อ ค ว า ม เ ส ม อ ภ า ค ท า ง ก า ร ศึ ก ษ. า ที่ ก ส ศ . ร่ ว ม มื อ กั บ ส พ ฐ . ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ม ห า วิ ท ย า ลั ย น เ ร ศ ว ร นํ า ม า สู่ ข้ อ เ ส น อ เ ชิ ง น โ ย บ า ย “ ก า ร ป ฏิ รู ป ก า ร จั ด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ เ พื่ อ ค ว า ม เ ส ม อ. ภ า ค ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ” ( E q u i t y – b a s e d B u d g e t i n g )

เ ป็ น เ พี ย ง ภา พ ป ร ะ ก อ บ เนื้ อ ห า เ ท่ า นั้น

เ พื่ อ ป รั บ ป รุ ง ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร จั ด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง นั ก เ รี ย น เ ป็ น ร า ย บุ ค ค ล ใ น บ ริ บ ท พื้ น ที่ ซึ่ ง แ ต ก ต่ า ง กั น เ พื่ อ แ บ่ ง เ บ า ภ า ร ะ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ บ ร ร เ ท า อุ ป ส ร ร ค ก า ร ม า เ รี ย น น อ ก เ ห นื อ จ า ก ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ก า ร ศึ ก ษ า เ ป็ น ก า ร ช่ ว ย ล ด ค .ว า ม เ ห ลื่ อ ม ลํ้ า ที่ ต้ น ท า ง ป ก ป้ อ ง เ ด็ ก ไ ท ย ไ ม่ ใ ห้ ห ลุ ด จ า ก ร ะ บ บ ก า ร ศึ ก ษ า
ทั้ ง นี้ ก อ ง ทุ น เ พื่ อ ค ว า ม เ ส ม อ ภ า ค ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ( ก ส ศ . ) ใ ช้ ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท .ศ ท า ง ภู มิ ศ า ส ต ร์ ( G I S ) ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น ก า ร ยื น ยั น ด้ ว ย พิ กั ด บ้ า น ภ า พ ถ่ า ย ส ภ า พ บ้ า น พ ร้ อ ม รู ป นั ก เ รี. ย น แ ล ะ ส ม า ชิ ก ใ น ค ร อ บ ค รั ว ร ว ม ทั้ ง พิ กั ด แ ล ะ เ ว ล า ใ น ก า ร ล ง น า ม รั บ ร อ ง ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร เ พื่ อ ใ ห้ มั่ น ใ จ ว่ า เ ด็ ก เ ห. ล่ า นั้ น มี ตั ว ต น จ ริ ง แ ล ะ อ า ศั ย อ ยู่ ใ น บ้ า น ที่ มี ส ภ า พ ดั ง ก ล่ า ว จ ริ ง ซึ่ ง ถื อ เ ป็ น ห ลั ก ฐ า .น ท า ง ก า ย ภ า พ ที่ สำ คั ญ ใ น ก า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร พิ จ า ร ณ า

ภ าพ    ร า ยล ะ เ อี ย ด ทุ น เ ส มอ  ภ า ค

เ ก ณ ฑ์ ก า ร คั ด ก ร อ ง นั ก เ รี ย น ย า ก จ น วั ด ร า ย ไ ด้ ท า ง อ้ อ ม โ ด ย ป ร ะ เ มิ น จ า ก ข้ อ มู ล 2 ป ร ะ เ ภ ท ดั ง นี้
ป ร ะ เ ภ ท ที่ 1    ข้ อ มู ล ร า ย ไ ด้ เ ฉ ลี่ ย ส ม า ชิ ก ค รั ว เ รื อ น ( ไ ม่ เ กิ น 3 , 0 0 0 บ า ท / ค น / เ ดื อ น )
ป ร ะ เ ภ ท ที่ 2    ข้ อ มู ล ส ถ า น ะ ค รั ว เ รื อ น 8 ด้ า น ไ ด้ แ ก่ ค รั ว เ รื. อ น มี ภ า ร ะ พึ่ ง พิ ง ย า น พ า ห น ะ ใ น ค รั ว เ รื อ น ที่ ดิ น ทำ ก า ร เ ก ษ ต ร แ ห ล่ ง ไ ฟ ฟ้ า ห ลั ก ป ร ะ เ ภ ท ที่ อ ยู่ อ า ศั ย ส ภ า พ ที่ อ ยู่ อ า ศั ย ข อ ง ใ ช้ ใ น ค รั ว เ รื อ น แ ล ะ แ ห ล่ ง น้ำ ดื่ ม น้ำ ใ ช้


ช่ อ ง ท า ง ก า ร ติ ด ต่ อ โ ค ร ง ก า ร จั ด ส ร ร เ งิ น อุ ด ห นุ น นั ก เ รี ย น ย า ก จ น พิ เ ศ ษ แ บ บ มี เ งื่ อ น ไ ข
E E F C a l l C e n t e r ห ม า ย เ ล ข โ ท ร ศั พ ท์ : 0 2 – 0 7 9 – 5 4 7 5 ก ด 1 ( ใ น วั น แ ล ะ เ ว ล า ทำ ก า ร )

เ ป็ น เ พี ย ง ภา พ ป ร ะ ก อ บ เนื้ อ ห า เ ท่ า นั้น

เ ฟ ซ บุ๊ ก เ พ จ : ก า ร คั ด ก ร อ ง นั ก เ รี ย น ย า ก จ น , ร ะ บ บ คั ด ก ร อ ง เ พื่ อ ค ว า ม เ ส ม อ ภ า ค โ ร ง เ รี ย น อ ป ท . ร ะ บ บ คั ด ก ร อ ง เ พื่ อ ค ว า ม เ ส ม อ ภ า ค โ ร ง เ รี ย น ต ช ด .
ข้ อ มู ล : ก อ ง ทุ น เ พื่ อ ค ว า ม เ ส ม อ ภ า ค ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *