น่ารักน่าชื่นชม!!! ชาวเน็ต แห่ชม ผอ. แจกเกียรติบัตรให้นักเรียนทั้งห้อง เก่งทุกคน เก่งคนละด้าน น่าสนับสนุน

น่ารักน่าชื่นชม!!! ชาวเน็ต แห่ชม ผอ. แจกเกียรติบัตรให้นักเรียนทั้งห้อง เก่งทุกคน เก่งคนละด้าน น่าสนับสนุน

เ รี ย ก ว่ .า เ ป็ น เ รื่ อ ง น่ า รั ก ที่ ทำ ใ ห้ ยิ้ ม ไ ม่ หุ บ เ ล ย จ ริ ง ๆ     สำ ห รั บ   โ ร ง เ รี ย น บ้ า .น ค้ อ ปั ญ ญ า นุ ส ร ณ์    ที่ ไ ด้ ม อ บ เ กี ย ร ติ บั ต ร ทำ ดี ใ ห้ กั บ นั ก เ รี ย .น ใ น โ ร ง เ รี ย น

ซึ่ ง แ ต่ ล ะ เ รื่ อ ง ที่ ท า ง โ ร ง. เ รี ย น ม อ บ เ กี ย ร ติ บั ต ร ถึ ง แ ม้ ว่ า จ ะ เ ป็ น เ รื่ อ ง เ ล็ ก ๆ. แ ต่ ว่ า ก็ ส ร้ า ง กำ ลั ง ใ จ ใ ห้ กั บ เ ด็ ก ๆ เ ป็ น อ ย่ า. ง ม า ก

ภาพคุณครู นักเรียน โรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์

ก ล า ย เ ป็ น ไ ว รั. ล อ บ อุ่ น หั ว ใ จ เ มื่ อ ท า ง      โ ร ง เ รี ย น บ้ า น ค้ อ ปั ญ ญ า นุ ส ร ณ์    อ . บ้ า น ผื อ    จ . อุ ด ร ธ า นี    ไ ด้ ม อ บ เ กี ย ร ติ บั ต ร ใ ห้ แ ก่     นั ก .เ รี ย น ชั้ น ป ร ะ ถ ม     ซึ่ ง ไ ม่ ใ ช่ ก า ร ช ม เ ช ย ท า. ง วิ ช า ก า ร ที่ เ ค ย เ ห็ น เ ป็ น ป ร ะ จำ แ ต่ เ ป็ น ก า ร ช ม เ ช ย อุ ป นิ สั ย แ ล ะ พ. ฤ ติ ก ร ร ม ข อ ง นั ก เ รี ย น แ .ต่ ล ะ ค น ที่ ส า ม า ร ถ ส ร้ า ง กำ ลั ง ใ จ ใ ห้ ผู้ รั บ ไ ด้ ม ห า ศ า ล

ภาพจากเฟสบุค ราชวัตร ป้องนางไชย

โ ด ย ผู้ ใ ช้ ง า น เ ฟ ซ บุ๊ ก ชื่ อ ร า ช วั ต ร ป้ อ ง น า ง ไ ช ย คุ ณ. ค รู จ า ก โ ร ง เ รี ย น บ้ .า น ค้ อ ปั ญ ญ า นุ ส ร ณ์ ไ ด้ โ พ ส ต์ ภ า พ เ กี ย ร ติ บั ต ร ที่ เ ห็ น แ ล้ ว อ .ด อ ม ยิ้ ม ไ ม่ ไ ด้ ผ่ า น เ ฟ ซ บุ๊ ก ข. อ ง เ ข า พ ร้ อ ม กั บ ข้ อ ค ว า ม ที่ ว่ า

ม อ บ เ กี ย ร ติ บั ต ร ทำ ดี ใ ห้ กั บ นั ก เ .รี ย น ชี วิ ต ค น ค น ห นึ่ ง ไ ม่ ไ ด้ ดี ทั้ ง 1 0. 0 % แ ต่ จ ง เ ลื อ ก เ อ า สิ่ ง ที่ ดี เ ข า มี อ ยู่ เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช. น์ ต่ อ โ ล ก บ้ า ง ยั .ง น่ า ดู

พูดขอโทษเมื่อทำผิด

ขุดปูนาเก่ง รับบทเป็นดีเจให้โรงเรียนบ่อยๆ

ซึ่ ง แ ต่ ล ะ เ รื่ อ ง ที่ โ. ร ง เ รี ย น ม อ บ เ กี ย ร ติ บั ต ร ใ ห้ ก็ เ รี ย ก ว่ า เ ป็ น .เ รื่ อ ง สุ ด เ ก๋ ที่ ทั้ ง ฮ า ทั้ ง เ ป็ น แ ร ง ใ จ กั บ นั ก เ รี ย น อ ย่ า .ง ม า ก ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น เ กี ย ร ติ บั .ต ร จั บ ปู น า เ ก่ ง , แ บ่ ง ข น ม ใ ห้ เ พื่ อ น , รั ก สั ต ว์ , ล า ย มื อ ส ว ย , เ ป็ น ดี เ จ ข อ ง โ ร ง เ รี ย น ต ล. อ ด จ น แ บ่ ง ข น ม ใ ห้ ค รู

เต้นเก่ง เรียนดี ชอบแบ่งขนมให้เพื่อนๆ
เอื้อเฟื้อแบ่งผลไม้ให้ครู ชอบแบ่งปัน อ่านหนังสือเก่ง ลายมือสวย

โ พ ส ต์ ถู ก แ ช ร์ อ .อ ก ไ ป อ ย่ า ง ล้ น ห ล า ม วิ ธี ก า ร ม อ บ เ กี ย ร ติ บั ต ร ข อ ง โ ร ง เ รี ย น. แ ห่ ง นี้ ก ล า ย เ ป็ น ที่ ชื่ น ช ม ข อ ง ช า ว เ น็ ต ที่ ม อ ง ว่ า. เ ป็ น ก า ร ส ร้ า ง กำ ลั ง ใ จ แ ล ะ พ ลั ง บ ว ก แ ก่ เ ด็ ก อี ก ท า. ง ห นึ่ ง เ ดิ ม ก า ร ม อ บ เ กี ย ร ติ บั ต ร มั ก ใ ช้ เ ก ณ ฑ์ ด้ า น .วิ ช า ก า ร เ ป็ น ห ลั ก ซึ่ ง เ ป็ น ก า ร ผู .ก ข า ด ค่ า นิ ย ม ค ว า ม เ ก่ ง ไ ว้ เ พี ย ง ด้ า น เ ดี ย ว ทำ ใ ห้ เ ด็ ก อี ก ห ล า ย ค น อ า จ เ กิ ด ค ว า ม รู้ สึ ก ว่ า ต น เ อ ง ไ ม่ เ ก่ ง ห รื อ ไ ม่ น่ า ย ก ย่ อ ง ก า ร ม อ บ เ กี ย ร ติ บั ต ร เ ช่ น นี้ จึ ง ถื อ เ ป็ น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม .ค ว า ม คิ ด ที่ ว่ า แ ต่ ล ะ ค น ต่ า ง .มี ข้ อ ดี แ ต ก ต่ า ง กั น ไ ป

รักครอบครัวมากๆแบ่งปันของใช้ให้เพื่อนเป็นประจำ
ตั้งใจทำงาน เป็นผู้นำที่ดี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *