ลุ้นงวดนี้ใครจะรวย! “เจ้าโอเลี้ยง” นกเอี้ยงใบ้หวย จิกเลขเสี่ยงทาย ชาวบ้านพากันมาขอเลขแล้วรวยไปหลายงวด

ลุ้ น ง ว ด นี้ ใ ค ร จ ะ ร ว ย ! ” เ จ้ า โ อ เ ลี้ ย ง ” น ก เ อี้ ย ง ใ บ้ ห ว ย จิ ก เ ล ข เ สี่ ย ง ท า ย ช า ว บ้ า น ม า ข อ เ ล ข แ ล้ ว ร ว ย ไ ป ห ล า ย ง ว ด

เ มื่ อ วั น ที่ 3 1 มี น า ค ม 2 5 6 4   ไ ด้ รั บ แ จ้ ง ข่ า ว ม า จ า ก บ ริ เ ว ณ วั ด เ ยื้ อ ง ค ง ค า ร า ม ห มู่ ที่ 1 ตำ บ ล เ ท ว ร า ช อำ เ ภ อ ไ ช โ ย จั ง ห วั ด อ่ า ง ท อ ง พ บ ว่ า

ภาพชาวบ้านมาขอเลข

มี ผู้ ค น พ า กั น เ ดิ น ท า ง ม า ห า ‘ เ จ้ า โ อ เ ลี้ ย ง ‘ น ก เ อี้ ย ง ดำ พ ร้ อ ม กั บ พ า กั น เ ขี ย น ตั ว เ ล ข ใ ส่ ก ร ะ ด า ษ แ ล้ ว ยื่ น เ ข้ า ไ ป ใ น ก ร ง ข อ ง เ จ้ า โ อ เ ลี้ ย ง โ ด ย ใ ห้ เ จ้ า โ อ เ ลี้ ย ง จิ ก ตั ว เ ล ข ใ น ก ร ะ ด า ษ เ พื่ อ นำ ไ ป เ สี่ ย ง ด ว ง

ภาพชาวบ้านมาขอเลข

โ ด ย ไ ด้ มี ห นุ่ ม ใ ห ญ่ ค น ห นึ่ ง เ ป็ น ช า ว อ ยุ ธ ย า ก็ ไ ด้ เ ดิ น ท า ง ม า พ ร้ อ ม กั บ ม ะ ย ง ชิ ด 1 ถุ ง อี ก ทั้ ง เ ต รี ย ม นำ ตั ว เ ล ข ม า ใ ห้ เ จ้ า โ อ เ ลี้ ย ง จิ ก ผ ล ที่ ไ ด้ คื อ ไ ด้ ตั ว เ ล ข 3 4 9

ภาพชาวบ้านมาขอเลข

น อ ก จ า ก นี้ เ มื่ อ วั น ที่ 2 2 มี น า ค ม ที่ ผ่ า น ม า นี้ ‘ เ จ้ า โ อ เ ลี้ ย ง ‘ ไ ด้ ทำ ก า ร จิ ก เ ล ข เ สี่ ย ง ท า ย อ อ ก ม า เ ป็ น เ ล ข 4 7 7 – 7 1 4 – 7 9 อี ก ด้ ว ย

ภาพชาวบ้านมาขอเลข

ซึ่ ง เ จ้ า โ อ เ ลี้ ย ง อ า ยุ ไ ด้ ป ร ะ ม า ณ 8 เ ดื อ น ต ก ล ง ม า จ า ก รั ง บ น ต้ น ม ะ ย ง ชิ ต อ น ส มั ย ยั ง เ ล็ ก ๆ ลู ก ศิ ษ ย์ วั ด ไ ด้ เ จ อ พ อ ดี จึ ง เ ก็ บ ไ ป ใ ห้ เ จ้ า อ า ว า ส วั ด เ ลี้ ย ง ไ ว้

ภาพชาวบ้านมาขอเลข

อี ก ทั้ ง ยั ง ขั ง ไ ว้ ใ น ก ร ง โ ด ย ก ร ง นั้ น ไ ด้ ตั้ ง อ ยู่ ใ ต้ ต้ น ม ะ ย ง ชิ ด ข้ า ง ๆ กั บ ส ร ะ น้ำ ข อ ง วั ด นั่ น เ อ ง ห ลั ง จ า ก นั้ น ก็ มี ช า ว บ้ า น ม า ข อ เ ล ข เ พื่ อ นำ ไ ป เ สี่ ย ง ท า ย แ ล ะ ยั ง ไ ด้ โ ช ค ล า ภ ติ ด ต่ อ กั น ม า ห ล า ย ง ว ด อี ก ด้ ว ย

ภาพชาวบ้านมาขอเลข

ทำ ใ ห้ ชื่ อ เ สี ย ง เ ป็ น ที่ โ ด่ ง ดั ง มี แ ฟ น ค ลั บ ม า ก ม า ย โ ด ย ใ น แ ต่ ล ะ วั น ก็ จ ะ มี ช า ว บ้ า น เ ดิ น ท า ง ม า ก ร า บ ไ ห ว้ พ ร ะ ข อ พ ร ที่ วั ด เ ยื้ อ ง ค ง ค า ร า ม อี ก ทั้ ง ยั ง แ ว ะ ม า ห า เ จ้ า โ อ เ ลี้ ย ง กั น ด้ ว ย เ พื่ อ ข อ โ ช ค ล า ภ

ภาพของเจ้านกเอี้ยง

อี ก ทั้ ง ห ลั ง จ า ก ไ ด้ ส ม ใ จ ป ร า ร ถ น า ก็ จ ะ ก ลั บ ม า ซื้ อ ก ล้ ว ย ส้ ม ม ะ ย ง ชิ ด แ ล ะ ผ ล ไ ม้ อื่ น ๆ ม า ฝ า ก อี ก ด้ ว ย

ภาพชาวบ้านมาขอเลข

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *