ดราม่าสนั่น!! “เต้ย จรินทร์พร” เจอดราม่าคุ กค ามทางเพศ ‘เต ตะวัน’ เพราะความสนุกเป็นเหตุ

ด ร า ม่ า ส นั่ น ! ! ” เ ต้ ย จ ริ น ท ร์ พ ร ” เ จ อ ด ร า ม่ า คุ ก ค า ม ท า ง เ พ ศ ‘ เ ต ต ะ วั น ‘ เ พ ร า ะ ค ว า ม ส นุ ก เ ป็ น เ ห ตุ

โ ด น ด ร า ม่ า ล ง เ พ ร า ะ ส า ว เ ต้ ย จ ริ น ท ร์ พ ร จุ น เ กี ย ร ติ ดั น ไ ป แ อ บ ถ่ า ย ห นุ่ ม เ ต ต ะ วั น ต อ น เ ป ลี่ ย น ชุ ด ทำ ใ ห้ ส า ว เ ต้ ย เ จ อ ด ร า ม่ า คุ ก ค า ม ท า ง เ พ ศ ซึ่ ง เ มื่ อ ล่ า สุ ด ส า ว เ ต้ ย ก็ ไ ด้ ม า ร่ ว ม ง า น ป ร ะ ก า ศ ผ ล ข อ ง สื่ อ ดั ง พ ร้ อ ม กั บ ใ ห้ สั ม ภ า ษ ณ์ ถึ ง เ รื่ อ ง ร า ว ที่ เ กิ ด ขึ้ น

ภาพของสาวเต้ย

ถ า ม ถึ ง ด ร า ม่ า ที่ เ ร า ถ่ า ย ไ อ จี ส ต อ รี่ ต อ น เ ต – ต ะ วั น เ ป ลี่ ย น ชุ ด ?

“ เ รื่ อ ง นั้ น เ ร า ไ ม่ ไ ด้ มี เ จ ต น า ไ ม่ ดี เ ล ย จ ริ ง ๆ เ ร า เ อ็ น ดู น้ อ ง แ ต่ ก็ เ ข้ า ใ จ ว่ า เ ป็ น ป ร ะ เ ด็ น ที่ ค่ อ น ข้ า ง เ ซ้ น ซิ ที ฟ ก็ ไ ม่ ไ ด้ คิ ด ว่ า จ ะ สื่ อ ไ ป ใ น ท า ง นั้ น ทุ ก อ ย่ า ง ที่ อ อ ก ม า เ ร า ก็ ย อ ม รั บ แ ล ะ ข อ โ ท ษ ไ ป เ รี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว ”

ภาพของสาวเต้ย

ต อ น ที่ เ ร า ถ่ า ย เ ต รู้ ตั ว ใ ช่ ไ ห ม ? “

เ ข า ก็ รี โ พ ส ต์ เ ล่ น ด้ ว ย แ ต่ เ ต้ ย เ ข้ า ใ จ แ ล ะ น้ อ ม รั บ สื่ อ ที่ สื่ อ อ อ ก ม า แ บ บ นี้ ทำ ใ ห้ เ ร า ไ ด้ เ รี ย น รู้ ว่ า ต่ อ ไ ป ถ้ า เ ร า จ ะ ส ร้ า ง ค อ น เ ท น ต์ อ ะ ไ ร ใ น โ ซ เ ชี ย ล ก็ ต้ อ ง ส ร้ า ง ที่ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ค่ ะ ”

ภาพของสาวเต้ย

เ จ ต น า ที่ เ ล่ น แ บ บ นี้ ? “

เ ร า เ อ็ น ดู ม า ก ๆ รู้ สึ ก ว่ า เ ต เ ป็ น ค น ที่ น่ า รั ก เ ล ย อ ย า ก เ ล่ น ด้ ว ย แ ต่ เ ข้ า ใ จ ว่ า ไ ม่ ค ว ร เ ล่ น แ บ บ นั้ น เ ก็ บ ไ ว้ เ ป็ น บ ท เ รี ย น ว่ า ค ร า ว ห ลั ง จ ะ ไ ม่ เ ล่ น แ บ บ นี้ อี ก ”

ภาพของหนุ่มเต

ห ลั ง จ า ก นี้ ค ว า ม ส นุ ก จ ะ น้ อ ย ล ง ไ ห ม เ ว ล า เ ล่ น กั น ?

“ ไ ม่ เ ร า ก็ เ ล่ น แ บ บ อื่ น ไ ด้ ค่ ะ ร้ อ ย วั น พั น ปี ก็ ไ ม่ ไ ด้ ถ่ า ย อ ะ ไ ร แ บ บ นี้ น ะ ค ะ แ ต่ ว่ า วั น นั้ น ก็ เ ป็ น จั ง ห ว ะ ที่ เ ร า ผิ ด เ อ ง ค่ ะ ”

ภาพของสาวเต้ย

ช า ว เ น็ ต บ อ ก ว่ า เ ร า คุ ก ค า ม ท า ง เ พ ศ น้ อ ง รู้ สึ ก ว่ า เ กิ น ไ ป ไ ห ม ?

“ ค ลิ ป ที่ อ อ ก ม า ก็ เ ข้ า ใ จ ไ ด้ ค่ ะ ว่ า สื่ อ ไ ป ท า ง ก า ร คุ ก ค า ม ท า ง เ พ ศ ไ ด้ แ ต่ เ ร า ไ ม่ ไ ด้ เ จ ต น า ใ น ท า ง นั้ น แ ล ะ เ ต้ ย ก็ ไ ม่ ไ ด้ ส นั บ ส นุ น เ รื่ อ ง ข อ ง ก า ร คุ ก ค า ม ท า ง เ พ ศ อ ยู่ แ ล้ ว มั น ไ ม่ ค ว ร จ ะ เ กิ ด ขึ้ น ไ ม่ ว่ า เ พ ศ ใ ด ก็ ต า ม ก็ เ สี ย ใ จ เ ห มื อ น กั น ที่ เ ร า เ ล่ น แ บ บ นั้ น ซ ะ เ อ ง แ ต่ ว่ า ไ ม่ ไ ด้ มี เ จ ต น า สื่ อ ไ ป ใ น ท า ง นั้ น จ ริ ง ๆ ค่ ะ ”

ภาพของสาวเต้ย

เ พื่ อ น ใ น แ ก๊ ง มิ ว นิ ษ ฐ า มี น้ อ ง แ ล้ ว คุ ณ เ ต้ ย ยั ง ไ ง ?

“ ก่ อ น อื่ น ก็ ต้ อ ง แ ส ด ง ค ว า ม ยิ น ดี กั บ คุ ณ มิ ว น ะ ค ะ คุ ณ เ ต้ ย ก็ เ ดี๋ ย ว ร อ ที ห ลั ง ค่ ะ ( ยิ้ ม ) ”

ภาพของสาวเต้ย

คุ ณ เ ต้ ย ยั ง ไ ม่ มี ใ ค ร ดู แ ล เ ล ย เ ห ร อ?

“ ต อ น นี้ เ อ า จ ริ ง ๆ ก็ คื อ เ งี ย บ ม า ก ค่ ะ ”

ภาพของสาวเต้ย

ห ล า ย ค น ช อ บ แ ซ ว เ ว ล า ไ ป กั น ค ร บ แ ก๊ ง ค น ที่ โ ส ด มี เ ต้ ย ค น เ ดี ย ว รู้ สึ ก ยั ง ไ ง บ้ า ง ?

“ ไ ม่ รู้ ว่ า เ ข า จั บ ต า ห รื อ เ ป ล่ า ไ ม่ มี ใ ค ร ก ล้ า เ ข้ า ม า เ ล ย เ งี ย บ ม า ก ค่ ะ ”

ภาพของสาวเต้ย

ค น ที่ ส ว ย สุ ด จ ะ ไ ม่ มี ค น เ ข้ า ม า เ รื่ อ ง จ ริ ง ไ ห ม ?

“ บ้ า ( ยิ้ ม เ ขิ น ) ว่ า ไ ป ช่ ว ง นี้ ก็ แ ห้ ง ๆ ชิ ล ๆ เ ต้ ย รู้ สึ ก ว่ า ตั ว เ อ ง ไ ม่ รี บ กั บ เ รื่ อ ง นี้ อ ย า ก ที่ จ ะ ค่ อ ย ๆ แ ล ะ ดี ด้ ว ย ที่ มี เ ว ล า อ ยู่ กั บ ตั ว เ อ ง ไ ด้ ทำ อ ะ ไ ร ที่ เ ร า อ ย า ก ทำ เ ล่ น ส เ ก็ ต อ ยู่ กั บ ที่ บ้ า น เ พ ร า ะ เ พิ่ ง ทำ บ้ า น เ ส ร็ จ ด้ ว ย มี เ ว ล า อ ยู่ กั บ คุ ณ พ่ อ คุ ณ แ ม่ เ ต็ ม ที่ ”

ภาพของสาวเต้ย

แ ต่ ก็ มี เ ซ็ ก ซี่ ด้ ว ย ? “ ก็ นิ ด นึ ง ( ยิ้ ม ) ”

เ ร า ดู ภู มิ ใ จ ม า ก กั บ ก า ร เ ล่ น เ สิ ร์ ฟ ส เ ก็ ต ?

“ ใ ช่ ค่ ะ เ พ ร า ะ ว่ า ฝึ ก ป รื อ ม า ตั้ ง แ ต่ ป ล า ย ปี ที่ แ ล้ ว ”

ภาพของสาวเต้ย

เ ร า ไ ป เ ล่ น มี ผู้ ช า ย โ ห ว ต ส่ ง เ สี ย ง เ ชี ย ร์ ไ ห ม ? “ อ า จ จ ะ มี บ้ า ง ส่ ว น ใ ห ญ่ ก็ พี่ เ ค น – ธี ร เ ด ช น้ อ ง คุ น น้ อ ง จุ น ที่ แ บ บ ว่ า ท่ า นี้ ทำ ไ ด้ แ ล้ ว ”

ภาพของสาวเต้ย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *